Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Επιβεβαιώνει τον άδικο και ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος

Ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το λεγό­με­νο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που φέρει τον τίτλο «Μεί­ω­ση ΕΝΦΙΑ και βελ­τιώ­σεις στη ρύθ­μι­ση οφει­λών προς τη Φορο­λο­γι­κή Διοί­κη­ση του ν.4611/2019».

Το νομο­σχέ­διο, το οποίο είναι το πρώ­το που ψηφί­ζε­ται στη νέα κοι­νο­βου­λευ­τι­κή περί­ο­δο, έχει δια­φη­μι­στεί από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ως «ανα­κού­φι­ση των αδυ­νά­των» και άλλα παρό­μοια, ενώ για να ενι­σχύ­σει την προ­πα­γαν­δι­στι­κή της προ­σπά­θεια, η κυβέρ­νη­ση του έδω­σε και το χαρα­κτή­ρα του κατεπείγοντος.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όπως ανέ­δει­ξε το ΚΚΕ, στό­χος της όλης φασα­ρί­ας που σήκω­σε η κυβέρ­νη­ση γύρω από το νομο­σχέ­διό της, είναι να καλύ­ψει την αντι­λαϊ­κή της πολι­τι­κή, αφού ο ΕΝΦΙΑ ‑όσο και αν δια­φη­μί­ζε­ται ότι μειώ­νε­ται- δεδο­μέ­νο είναι ότι παρα­μέ­νει και δεν καταρ­γεί­ται, ενώ η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να το μονι­μο­ποι­ή­σει στη συνεί­δη­ση του λαού, αλλά και να καλ­λιερ­γή­σει την αντί­λη­ψη ότι «όλοι συμ­με­τέ­χουν στα φορο­λο­γι­κά βάρη», την ώρα που ετοι­μά­ζε­ται να φέρει και νέες φορο­α­παλ­λα­γές για το κεφά­λαιο με αμέ­σως επό­με­νο νομοσχέδιο.

Άλλω­στε και με τις δια­τά­ξεις για τη διεύ­ρυν­ση των όρων και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων έντα­ξης στη ρύθ­μι­ση των 120 δόσε­ων, πέρα από το γεγο­νός ότι πρό­κει­ται για καθα­ρά εισπρα­κτι­κό μέτρο προ­κει­μέ­νου τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά στρώ­μα­τα «να προ­σέλ­θουν στο ταμείο», αυτό που επι­διώ­κε­ται είναι να ευνοη­θούν τα νομι­κά πρό­σω­πα, δηλα­δή οι ανώ­νυ­μες εται­ρεί­ες.

Γι’ αυτό άλλω­στε έσπευ­σαν να δηλώ­σουν ότι το υπερ­ψη­φί­ζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κατά τη χτε­σι­νή συζή­τη­ση στην αρμό­δια Επι­τρο­πή της Βου­λής. Μάλι­στα, από την πλευ­ρά του ΣΥΡΙΖΑ, η ειση­γή­τρια Κ. Παπα­νά­τσιου σημεί­ω­σε ότι οι δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου είναι «copy paste δικών μας δια­τά­ξε­ων» και πως «από εκεί και πέρα βλέ­που­με μερι­κά ρετου­σα­ρί­σμα­τα». Μετέ­φε­ρε δε και την ανη­συ­χία του κεφα­λαί­ου όσον αφο­ρά τις 120 δόσεις, «να μην έχου­με άσκο­πες παρα­τά­σεις και να μην ελλο­χεύ­ει κίν­δυ­νος για την ομα­λή πορεία της οικο­νο­μί­ας μας»… Ανά­λο­γες ανη­συ­χί­ες εκφρά­στη­καν και από την πλευ­ρά του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλη­νι­κή Λύση επι­φυ­λά­χθη­κε για την ψήφο της σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια, ενώ το ΜέΡΑ25 κατα­ψή­φι­σε επί της αρχής, επει­δή η κυβέρ­νη­ση δεν δέχτη­κε την πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε για την κατάρ­γη­ση 100% της προ­κα­τα­βο­λής φόρου που κατα­βάλ­λουν οι επι­χει­ρή­σεις, μέτρο που, όπως είπε ο ειση­γη­τής τους, πλήτ­τει την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τά τους.

Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας …καθη­συ­χά­ζο­ντας τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε για το νομο­σχέ­διο ότι «είναι ο συγκε­ρα­σμός της ανα­πτυ­ξια­κής διά­στα­σης με την κοι­νω­νι­κή μέρι­μνα, χωρίς να τίθε­ται σε κίν­δυ­νο η δημο­σιο­νο­μι­κή ευστά­θεια της χώρας» και δεί­χνο­ντας και μέρος των πραγ­μα­τι­κών στο­χεύ­σε­ων του νομο­σχε­δί­ου, σημεί­ω­σε πως με αυτό «τονώ­νε­ται η αγο­ρά ακι­νή­των και βελ­τιώ­νε­ται το χαρ­το­φυ­λά­κιο των τραπεζών».

.png

  • Να απαλλαχθεί από φόρους η μικρή ακίνητη περιουσία και να επιβαρυνθεί η μεγάλη

✔  Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος επι­σή­μα­νε ότι με αυτό το νομο­σχέ­διο, όπως φάνη­κε και από τις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις της κυβέρ­νη­σης, επι­χει­ρεί­ται η συντο­νι­σμέ­νη συγκά­λυ­ψη του βαθιά αντι­λαϊ­κού, ταξι­κού χαρα­κτή­ρα του φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος, που γίνε­ται διαρ­κώς όλο και χει­ρό­τε­ρος και πιο επι­θε­τι­κός σε βάρος του λαού📌

✔  Όπως σημεί­ω­σε, με τις μέχρι τώρα αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, οι επι­χει­ρή­σεις έφτα­σαν να συμ­με­τέ­χουν μόλις κατά 5% στο σύνο­λο των φορο­λο­γι­κών εσό­δων της χώρας, χώρια τις φορο­α­παλ­λα­γές που έχουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, αλλά και τη φορο­α­συ­λία που απο­λαμ­βά­νουν οι εφο­πλι­στές. Και τόνι­σε πως με το νέο φορο­λο­γι­κό που θα έρθει στη συνέ­χεια, έρχο­νται νέες φορο­α­παλ­λα­γές για το μεγά­λο κεφά­λαιο📌

✔  Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ σημεί­ω­σε ότι μετα­ξύ άλλων, με τις αλλα­γές που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση με τις κλι­μα­κω­τές μειώ­σεις στον ΕΝΦΙΑ, αυτό που επι­διώ­κει είναι να καλ­λιερ­γή­σει τη λογι­κή της απο­δο­χής αυτού του φόρου, ότι «όλοι συμ­με­τέ­χουν στα φορο­λο­γι­κά βάρη», τονί­ζο­ντας πως οι κλι­μα­κω­τές μειώ­σεις είναι έτσι και αλλιώς πολύ μικρές, για­τί μετα­φρά­ζο­νται σε ορι­σμέ­νες δεκά­δες ευρώ για τους φορο­λο­γού­με­νους με μικρή ιδιο­κτη­σία, ενώ για πολύ μεγά­λη ακί­νη­τη περιου­σία μετα­φρά­ζο­νται σε μερι­κές χιλιά­δες📌

✔  Έκα­νε ακό­μα σαφές ότι το ΚΚΕ είναι αμε­τα­κί­νη­το στη θέση του για κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η κατοι­κία που καλύ­πτει λαϊ­κές ανά­γκες σε στέ­γα­ση και ανα­ψυ­χή πρέ­πει να είναι αφο­ρο­λό­γη­τη, σε αντί­θε­ση με την ακί­νη­τη περιου­σία των νομι­κών προ­σώ­πων, η οποία μάλι­στα απο­δί­δει και έσο­δα, όπως δεί­χνει και η κατά­θε­ση σχε­τι­κής τρο­πο­λο­γί­ας του Κόμ­μα­τος στο χτε­σι­νό νομο­σχέ­διο📌


ΚΚΕ τροπολογίες Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο,

  • Τρεις (3) τρο­πο­λο­γί­ες κατέ­θε­σε το ΚΚΕ στη Βου­λή στο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο, προ­βάλ­λο­ντας δίκαια αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών οικογενειών
  1. Η αφο­ρά την πλή­ρη κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για την ιδιο­κτη­σία της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας.
  2. Η , τη δια­γρα­φή τόκων, προ­σαυ­ξή­σε­ων και περι­κο­πή οφει­λών των λαϊ­κών οικο­γε­νειών από χρέη προς το Δημό­σιο, όπως και ρυθ­μί­σεις για τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και μικρών επαγ­γελ­μα­τιών και των ασφα­λι­σμέ­νων στον ΟΓΑ.
  3. Η προ­βλέ­πει την έντα­ξη των εργα­ζο­μέ­νων στα Ελλη­νι­κά Αμυ­ντι­κά Συστή­μα­τα στα Βαριά και Ανθυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα (βλ. εδώ).

Ανέ­φε­ρε ότι στα πλαί­σια αυτά, το ΚΚΕ δεν μπο­ρεί να ψηφί­σει τη συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη, επι­μέ­νο­ντας ότι πρέ­πει να απαλ­λα­χθεί η μικρή ακί­νη­τη περιου­σία και να επι­βα­ρυν­θεί η μεγά­λη και σημεί­ω­σε ότι το ΚΚΕ θα ψηφί­σει «παρών»📌

✔  Όσον αφο­ρά στη ρύθ­μι­ση για τις 120 δόσεις, επε­σή­μα­νε ότι είναι ακό­μα πιο απο­κα­λυ­πτι­κός ο ταξι­κός χαρα­κτή­ρας του μέτρου, καθώς το 95% των οφει­λε­τών χρω­στούν μέχρι 20.000 ευρώ, δηλα­δή χρω­στούν το 6% του συνό­λου των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών! «Είναι πάρα πολ­λοί που χρω­στούν ελά­χι­στα», σημεί­ω­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, τονί­ζο­ντας ότι αυτό το γεγο­νός δεί­χνει ότι δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν και καυ­τη­ρί­α­σε τη ρύθ­μι­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που τους αντι­με­τω­πί­ζει με την ίδια τακτι­κή με τους υπό­λοι­πους που χρω­στά­νε δεκά­δες χιλιά­δες ή εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ📌

✔  Τόνι­σε ακό­μη ότι το ΚΚΕ ζητά με τρο­πο­λο­γία, για όσους χρω­στούν μέχρι 20.000 ευρώ, όχι μόνο να υπάρ­ξει κατάρ­γη­ση τελών και προ­σαυ­ξή­σε­ων, αλλά και «κού­ρε­μα» χρε­ών στην εφο­ρία, καθώς πρό­κει­ται για χρέη που προ­έρ­χο­νται από τα μέτρα φορο­ε­πι­δρο­μής, από τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος, από τον ΕΝΦΙΑ κ.λπ📌

✔  Επι­σή­μα­νε ότι και εδώ το ΚΚΕ θα δηλώ­σει «παρών», για­τί είναι πολύ μικρή η ανα­κού­φι­ση στα υπερ­χρε­ω­μέ­να λαϊ­κά εισο­δή­μα­τα και υπο­γράμ­μι­σε ότι οι τρο­πο­λο­γί­ες που έχει κατα­θέ­σει το ΚΚΕ για τον ΕΝΦΙΑ και την ανα­κού­φι­ση των υπερ­χρε­ω­μέ­νων νοι­κο­κυ­ριών, κινού­νται προς τη σωστή κατεύ­θυν­ση, ικα­νο­ποιούν ανά­γκες της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας και απο­τε­λούν όπλο πάλης απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που θα ακο­λου­θή­σει και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ📌

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο