Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ

Στις 11 Απρι­λί­ου 1945 πεθαί­νει ο Φράν­κλιν Ντε­λά­νο Ρού­σβελτ, 32ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ (ο μονα­δι­κός που εξε­λέ­γη τέσ­σε­ρις φορές στο αξί­ω­μα αυτό).

Ηταν Πρό­ε­δρος από το 1932. Προ­χώ­ρη­σε στην οικο­νο­μι­κή ανα­στή­λω­ση των ΗΠΑ μετά το «κραχ» με την οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή ριζι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων, που ονο­μά­στη­κε «Νιου Ντιλ» (Νέα Συμ­φω­νία). Ο Ρού­σβελτ έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο και στο Β‘ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Μετά τις αρχι­κές αντιρ­ρή­σεις και επι­φυ­λά­ξεις, οι Αμε­ρι­κα­νοί πήραν μέρος στον πόλε­μο κατά της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, υπο­λο­γί­ζο­ντας ότι μετά το τέλος του πολέ­μου δε θα υπάρ­χει Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και ότι οι κατα­στρο­φές στην Ευρώ­πη θα ήταν μια πρώ­της τάξε­ως ευκαι­ρία να απλώ­σουν την κυριαρ­χία τους σ’ αυτήν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο