Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φράουλα, ένα φάρμακο για το στομάχι;

Οι φρά­ου­λες είναι δρο­σε­ρές και απο­λαυ­στι­κές. Ερευ­νη­τές του πανε­πι­στη­μί­ου της Μασα­χου­σέ­της υπο­στη­ρί­ζουν ότι μπο­ρεί να είναι και κάτι παρα­πά­νω: ένα πολύ­τι­μο φάρ­μα­κο για χρό­νιες παθή­σεις του στομάχου.

Εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σε όλον τον κόσμο υπο­φέ­ρουν από τη νόσο του Crohn (morbus crohn), μία χρό­νια φλεγ­μο­νή, κατά την οποία το ίδιο το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα του οργα­νι­σμού επι­τί­θε­ται στον γαστρε­ντε­ρι­κό σωλή­να. Εξί­σου δια­δε­δο­μέ­νη και με παρεμ­φε­ρή συμ­πτώ­μα­τα είναι η ελκώ­δης κολί­τι­δα (colitis ulcerosa). Και στις δύο περι­πτώ­σεις προ­κα­λού­νται χρό­νιες και δυσά­ρε­στες ενο­χλή­σεις, όπως σπα­σμοί στο στο­μά­χι, δυσλει­τουρ­γί­ες του εντέ­ρου, αιμορ­ρα­γί­ες και αυξη­μέ­νη αίσθη­ση κόπω­σης. Πολ­λοί παθό­ντες δεν θέλουν ούτε καν να μιλούν για τις ενο­χλή­σεις αυτές.

Μέχρι σήμε­ρα η επι­στή­μη δεν έχει κατα­φέ­ρει να εξη­γή­σει επαρ­κώς τα αίτια γι αυτές τις χρό­νιες παθή­σεις του εντέ­ρου. Συνή­θως οι θερά­πο­ντες ιατροί επι­χει­ρούν να τις αντι­με­τω­πί­ζουν με κορ­τι­ζο­νού­χα φάρ­μα­κα, θερα­πεία αντι­σω­μά­των ή ακό­μη και με χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση. Ενώ η ελκώ­δης κολί­τι­δα, όταν προ­κύ­ψουν συγκε­κρι­μέ­νες ενδεί­ξεις, μπο­ρεί να θερα­πευ­θεί με αφαί­ρε­ση του παχέ­ος εντέ­ρου, για τη νόσο Crohn δεν υπάρ­χει καθιε­ρω­μέ­νη θερα­πεία. Ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό θεω­ρεί­ται όμως το κομ­μά­τι της πρό­λη­ψης, καθώς η καθι­στι­κή ζωή και η συνε­χής κατα­νά­λω­ση τρο­φών με υψη­λή περιε­κτι­κό­τη­τα σε λιπα­ρά ή ζάχα­ρη θεω­ρεί­ται ότι ευνο­εί την εκδή­λω­ση χρο­νί­ων παθή­σε­ων του στομάχου.

Ένα… φλιτζάνι φράουλες την ημέρα

Οι ειδι­κοί θεω­ρούν ότι συγκε­κρι­μέ­νες τρο­φές όπως τα φρού­τα, που απο­τε­λούν πλού­σιες πηγές ινών, είναι καλές για το ευε­ρέ­θι­στο έντε­ρο. Ερευ­νη­τές του πανε­πι­στη­μί­ου της Μασα­χου­σέ­της υπο­στη­ρί­ζουν τώρα ότι ιδιαί­τε­ρα ευερ­γε­τι­κή επί­δρα­ση έχουν οι φρά­ου­λες. Πώς προ­κύ­πτει αυτό το συμπέ­ρα­σμα; Η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα υπό τον δια­τρο­φο­λό­γο Χανγκ Ξιάο άρχι­σε να εξε­τά­ζει τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας δια­τρο­φής με κατε­ψυγ­μέ­νες, απο­ξη­ρα­μέ­νες φρά­ου­λες σε ποντί­κια με χρό­νια φλεγ­μο­νή στο έντε­ρο. Όσα ποντί­κια έτρω­γαν τις φρά­ου­λες παρου­σί­α­ζαν λιγό­τε­ρες δια­τα­ρα­χές και άρχι­σαν να παίρ­νουν βάρος, σε αντί­θε­ση με εκεί­να που δεν τις έτρω­γαν. Επι­πλέ­ον, υπο­στη­ρί­ζουν οι ερευ­νη­τές, με τη δια­τρο­φή αυτή τα καλά βακτή­ρια του εντέ­ρου αυξή­θη­καν, ενώ μειώ­θη­καν τα παθο­γό­να βακτή­ρια. Τελι­κά ο μετα­βο­λι­σμός άρχι­σε να εξο­μα­λύ­νε­ται. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της σχε­τι­κής έρευ­νας παρου­σιά­στη­καν σε πρό­σφα­τη συνά­ντη­ση της American Chemical Society (ACS).

Μία φρά­ου­λα την ημέ­ρα τον για­τρό τον κάνει πέρα; Οι ερευ­νη­τές δεν έχουν δια­μορ­φώ­σει ακό­μη ορι­στι­κά συμπε­ρά­σμα­τα, επι­ση­μαί­νουν πάντως ότι η αντί­στοι­χη «δόση» για έναν ενή­λι­κα θα πρέ­πει να είναι πιο ενι­σχυ­μέ­νη, δηλα­δή σχε­δόν ένα φλι­τζά­νι φρά­ου­λες την ημέ­ρα. Επί­σης θεω­ρούν σημα­ντι­κό να κατα­να­λώ­νουν οι ενδια­φε­ρό­με­νοι ολό­κλη­ρες, φρέ­σκες φρά­ου­λες και όχι για παρά­δειγ­μα εκχύ­λι­σμα φρά­ου­λας. Και αυτό για­τί ο οργα­νι­σμός πρέ­πει να αφο­μοιώ­νει ικα­νή ποσό­τη­τα από όλες τις απα­ραί­τη­τες θρε­πτι­κές ουσί­ες, όπως οι φαι­νό­λες, που μόνο το φρέ­σκο φρού­το μπο­ρεί να προσφέρει.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Το επό­με­νο βήμα θα είναι να δοκι­μα­στούν οι ευερ­γε­τι­κές ιδιό­τη­τες της φρά­ου­λας και σε ασθε­νείς με χρό­νιες παθή­σεις του στο­μά­χου. Σε κάθε περί­πτω­ση, οι αμε­ρι­κα­νοί ερευ­νη­τές προει­δο­ποιούν ότι ο ασθε­νής δεν επι­τρέ­πε­ται να αλλά­ζει μόνος του το δια­τρο­φι­κό του πρό­γραμ­μα, παρά μόνο σε συνεν­νό­η­ση με τον για­τρό του. Μόνο έτσι μπο­ρεί να είναι βέβαιος ότι θα απο­φευ­χθούν παρε­νέρ­γειες ή αλλερ­γι­κές αντιδράσεις.

Deutsche Welle / Χάνα Φουκς / Γιάν­νης Παπαδημητρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο