Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φράχτη σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο αποφάσισε η κυβέρνηση

Φρά­χτης παντού θα υπάρ­χει στα χερ­σαία σύνο­ρα Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας στον Έβρο, σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σε δηλώ­σεις του στον ΣΚΑΪ το Σάβ­βα­το ανά­φε­ρε ότι «έχει απο­φα­σί­σει το ΚΥΣΕΑ και είναι ευθύ­νη του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη να το υλο­ποι­ή­σει, να κατα­σκευα­στεί φρά­χτης σε όλο το μήκος του ποτα­μού Έβρου, δηλα­δή στα σύνο­ρα της Ελλά­δας με την Τουρ­κία, τα σύνο­ρα της Ευρώ­πης με την Τουρ­κία, το οποίο είναι ένα μήκος συνο­λι­κό που μπο­ρεί να κατα­σκευα­στεί ο φρά­χτης ακό­μα 140 χιλιό­με­τρα. Η άμε­ση από­φα­ση που υπάρ­χει είναι η κατα­σκευή των πρώ­των 35 χιλιο­μέ­τρων στο κεντρι­κό σημείο με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 100.000.000 ευρώ».

Εκ των πραγ­μά­των ο φρά­χτης στρέ­φε­ται κατά των ξερι­ζω­μέ­νων, προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, που εργα­λειο­ποιού­νται τόσο από την ΕΕ όσο και από την Τουρ­κία με βάση και τη συμ­φω­νία που υπάρ­χει μετα­ξύ των δύο πλευ­ρών, με την Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας του 2016. Εξάλ­λου η ανύ­ψω­ση φρα­χτών είναι κεντρι­κή κατεύ­θυν­ση της πολι­τι­κής της ΕΕ. Η εμπει­ρία έχει δεί­ξει ότι οι φρά­χτες δεν μειώ­νουν τις ροές των ξερι­ζω­μέ­νων καθώς παρα­μέ­νουν οι αιτί­ες του ξερι­ζω­μού λόγω των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και της εξα­θλί­ω­σης. Συνή­θως οι ξερι­ζω­μέ­νοι οδη­γού­νται σε άλλους πιο επι­κίν­δυ­νους δρό­μους προς τη χώρα προ­ο­ρι­σμού τους.

Παρό­λα αυτά ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη υπο­στή­ρι­ξε πως «γνω­ρί­ζουν πάρα πολύ καλά οι γεί­το­νές μας ότι δεν υπάρ­χει κανέ­να περι­θώ­ριο να συνε­χί­σουν αυτή την εργα­λειο­ποί­η­ση δυστυ­χι­σμέ­νων ανθρώ­πων. Τα σύνο­ρα της Ελλά­δας στον Έβρο είναι απρο­σπέ­λα­στα και γι’ αυτό δεν υπάρ­χει καμία αμφι­βο­λία». Ωστό­σο τα παζά­ρια μετα­ξύ ΕΕ και Τουρ­κί­ας δεν έχουν κοπά­σει και για το προ­σφυ­γι­κό — μετα­να­στευ­τι­κό που τελι­κά οδη­γούν στην κατα­στο­λή και τον εγκλω­βι­σμό ανθρώ­πων στην Ελλά­δα ως χώρα πρώ­της υπο­δο­χής με βάση τον Κανο­νι­σμό του Δου­βλί­νου της ΕΕ.

Το ΚΚΕ έχει προ­τεί­νει η δια­δι­κα­σία ασύ­λου να γίνε­ται έγκαι­ρα στο έδα­φος της Τουρ­κί­ας και οι ξερι­ζω­μέ­νοι να μετα­φέ­ρο­νται με ασφά­λεια στη χώρα τελι­κού προ­ο­ρι­σμού τους.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο