Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φρίκη στην Ινδία: Τέσσερις άνδρες βίασαν, σκότωσαν και έφαγαν σαύρα υπό εξαφάνιση

Φρί­κη έχει προ­κα­λέ­σει η είδη­ση ότι τέσ­σε­ρις άνδρες στην Ινδία βία­σαν, σκό­τω­σαν, μαγεί­ρε­ψαν και έφα­γαν σαύ­ρα «βαρά­νο» (monitor lizard), είδος που είναι υπό εξαφάνιση.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη στις 29 Μαρ­τί­ου στο κατα­φύ­γιο Sahyadri,  στην περιο­χή του Maharashtra, με τους δρά­στες να απα­θα­να­τί­ζο­νται από κάμε­ρες που είναι τοπο­θε­τη­μέ­νες μέσα στο δάσος.

Οι δασι­κοί υπάλ­λη­λοι συνέ­λα­βαν τους άνδρες μετα­ξύ 1ης και 5ης Απρι­λί­ου και βρή­καν στα τηλέ­φω­νά τους φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο που τους έδει­χναν να βιά­ζουν ομα­δι­κά μια σαύ­ρα και στη συνέ­χεια να τη σκο­τώ­νουν και να την τρώνε.

«Δεν έχω ξανα­δεί τέτοιο έγκλη­μα στο παρελ­θόν», δήλω­σε δασι­κός υπάλ­λη­λος. «Οι άνδρες είναι γύρω στα 20 και 30 και φαί­νε­ται ότι το έκα­ναν για δια­σκέ­δα­ση. Δεν το έκα­ναν ούτε για λόγους μαύ­ρης μαγείας».

Οι άνδρες ανα­γνω­ρί­στη­καν ως οι Sandeep Pawar, Mangesh Kamtekar, Akshay Kamtekar και Ramesh Ghag, όλοι ντό­πιοι. Κατη­γο­ρού­νται βάσει του νόμου της Ινδί­ας για την άγρια φύση (προ­στα­σία) του 1972. Τοπι­κό δικα­στή­ριο τους άφη­σε ελεύ­θε­ρους με εγγύ­η­ση την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Τι είναι οι σαύρες βαράνοι (monitor lizards)

Οι σαύ­ρες παρα­κο­λού­θη­σης είναι μεγά­λες σαύ­ρες στο γένος Varanus. Είναι εγγε­νείς στην Αφρι­κή, την Ασία και την Ωκε­α­νία, αλλά τώρα βρί­σκο­νται επί­σης στην Αμε­ρι­κή ως επεμ­βα­τι­κό είδος. Ανα­γνω­ρί­ζο­νται περί­που 80 είδη.

Οι σαύ­ρες παρα­κο­λού­θη­σης έχουν μακρύ λαι­μό, ισχυ­ρές ουρές και νύχια και καλά ανα­πτυγ­μέ­να άκρα. Το μήκος των υφι­στά­με­νων ειδών ενη­λί­κων κυμαί­νε­ται από 20 cm σε ορι­σμέ­να είδη, έως πάνω από 3 μέτρα στην περί­πτω­ση του δρά­κου Komodo, αν και το εξα­φα­νι­σμέ­νο varanid γνω­στό ως Megalania (Varanus priscus) μπο­ρεί να ήταν ικα­νό μήκους άνω των 7 μέτρων.

Η έκθε­ση ανέ­φε­ρε ότι οι σαύ­ρες της Ινδί­ας απει­λού­νται με εξα­φά­νι­ση και απο­τε­λούν προ­στα­τευό­με­νο είδος από το νόμο. Οι παρα­βά­τες μπο­ρούν να τιμω­ρη­θούν με επτα­ε­τή φυλά­κι­ση. Έκθε­ση ομά­δων υπε­ρά­σπι­σης της άγριας ζωής κατέ­γρα­ψε 82 περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης ζώων στην Ινδία μετα­ξύ 2010 και 2020. Αυτό ήταν σε σύνο­λο 500.000 περι­πτώ­σε­ων εγκλη­μά­των που σχε­τί­ζο­νται με ζώα και περι­λαμ­βά­νουν βασα­νι­στή­ρια και δολοφονίες.

Στις πιο πρό­σφα­τες περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης ζώων περι­λαμ­βά­νο­νται ένας άνδρας που βία­σε και σκό­τω­σε μια έγκυο κατσί­κα στη νότια Ινδία και ένας 60χρονος άνδρας που βία­σε πέρυ­σι ένα θηλυ­κό αδέ­σπο­το σκυλί.

Ενώ οι ύπο­πτοι είναι ελεύ­θε­ροι με εγγύ­η­ση, ο δασι­κός υπάλ­λη­λος δήλω­σε στο Vice ότι οι φωτο­γρα­φί­ες και τα βίντεο του περι­στα­τι­κού έχουν στα­λεί σε εγκλη­μα­το­λο­γι­κό εργα­στή­ριο για τη δημιουρ­γία απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων για την υπό­θε­ση. Οι δασι­κοί υπάλ­λη­λοι ζητούν επί­σης νομι­κές συμ­βου­λές για την απαγ­γε­λία κατη­γο­ριών στους κατη­γο­ρού­με­νους βάσει νόμου που ποι­νι­κο­ποιεί το σεξ μετα­ξύ ανθρώ­πων και ζώων.

vice.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο