Φρανσουά Μιτεράν: Έδωσε τα διαπιστευτήρια της σοσιαλδημοκρατίας στο μεγάλο κεφάλαιο

Στις 26 Οκτω­βρί­ου 1916 γεν­νή­θη­κε  ο  Γάλ­λος πολι­τι­κός Φραν­σουά Μιτε­ράν. Ηταν διδά­κτο­ρας Πανε­πι­στη­μί­ου στο Δίκαιο και πτυ­χιού­χος γαλ­λι­κής φιλο­λο­γί­ας Ο Μιτε­ράν, επι­κε­φα­λής του Γαλ­λι­κού Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος, διεκ­δί­κη­σε την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας από τη δεκα­ε­τία του ’60. Ωστό­σο, εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος το 1981 και έμει­νε στη θέση αυτή μέχρι το 1995. Θεω­ρεί­ται ένας από τους αρχι­τέ­κτο­νες της στρο­φής … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Φραν­σουά Μιτε­ράν: Έδω­σε τα δια­πι­στευ­τή­ρια της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στο μεγά­λο κεφά­λαιο.