Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΡΙΚΗ στη ΒΙΑΛ της Χίου: Εκατοντάδες ποντίκια κατέτρωγαν νεκρό Σομαλό μετανάστη

Ο Σομα­λός μετα­νά­στης ίσως να μην είχε δια­βά­σει τη νου­βέ­λα του Στάιν­μπεκ «Άνθρω­ποι και ποντί­κια», όμως ζού­σε στις ίδιες άθλιες συν­θή­κες με τους ήρω­ες του βρα­βευ­μέ­νου με νόμπελ συγ­γρα­φέα. Οι άθλιες συν­θή­κες ζωής και θανά­του των μετα­να­στών στην Αμε­ρι­κή στις αρχές του περα­σμέ­νου αιώ­να, ίδιες και για τους άτυ­χους που βρέ­θη­καν εγκλω­βι­σμέ­νοι σε κάποια απο­θή­κη ψυχών στα ελλη­νι­κά νησιά.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες και δημο­σί­ευ­μα του astraparis.gr tα μεσά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη 4 Μαΐ­ου 2021, ένας 28χρονος Σομα­λός πέθα­νε στη σκη­νή του, από παθο­λο­γι­κά αίτια όπως φαί­νε­ται από τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία. Ανα­φέ­ρει ακό­μα πως «το πρωί της Τρί­της, οι συνο­ριο­φύ­λα­κες που εντό­πι­σαν στη σκη­νή νεκρό τον Σομα­λό βρέ­θη­καν μπρο­στά σε έναν φρι­κτό, όσο και σοκα­ρι­στι­κό θέα­μα. Ο νεκρός ήταν καλυμ­μέ­νος από εκα­το­ντά­δες τρω­κτι­κά που κατέ­τρω­γαν τις σάρ­κες του. Η αστυ­νο­μία, ενώ απο­κλεί­ει την εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια, αφού δεν βρέ­θη­καν στοι­χεία που να απο­δει­κνύ­ουν το αντί­θε­το και ο Σομα­λός ήταν γνω­στό και στην κοι­νό­τη­τα αλλά και στο προ­σω­πι­κό της ΒΙΑΛ, ότι ήταν εξαρ­τη­μέ­νος από το αλκο­όλ, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί νεκρο­ψία — νεκρο­το­μή για να δια­πι­στω­θούν τα ακρι­βή αίτια του θανάτου».

Το φρι­κτό περι­στα­τι­κό επι­βε­βαιώ­νει το υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης που αναφέρει:

«Νεκρός βρέ­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα 3 Μαΐ­ου 2021 στις 12.00 Σομα­λός μετα­νά­στης ετών 28 στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ.

Τον άτυ­χο άνδρα βρή­καν συμπα­τριώ­τες του, οι οποί­οι και ενη­μέ­ρω­σαν την Ελλη­νι­κή Αστυνομία.

Ο στρα­τιω­τι­κός για­τρός που τον εξέ­τα­σε δια­πί­στω­σε ότι ήταν νεκρός του­λά­χι­στον για 10 — 12 ώρες, ενώ παρα­τή­ρη­σε ότι είχε δύο πλη­γές, στο αυτί και στο αρι­στε­ρό χέρι, πιθα­νό­τα­τα από δάγκω­μα ποντικού.

Έχει ήδη απο­κλει­στεί το ενδε­χό­με­νο εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας καθώς δεν παρα­τη­ρή­θη­καν που­θε­νά μώλω­πες, κακώ­σεις, ή πλη­γές από αιχ­μη­ρό αντικείμενο.

Η πρώ­τη εκτί­μη­ση είναι ότι πέθα­νε από εισ­ρό­φη­ση και τα ακρι­βή αίτια θανά­του θα γίνουν γνω­στά μετά από την νεκρο­ψία που θα διενεργηθεί».

Ίσως οι ήρω­ες του Στάιν­μπεκ να ήταν πιο τυχε­ροί και να μη βίω­ναν τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες ζωής αλλά και θανά­του προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στα hot spot ανά την Ελλά­δα, όπου άνθρω­ποι και ποντί­κια ζουν και πεθαί­νουν μαζί…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο