«Φρικιαστικές λεπτομέρειες από τις ομαδικές σφαγές των δημοκρατικών φαντάρων και αξιωματικών στο Μακρονήσι»

Από το ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα, Εκδο­ση “Ραδιο­φω­νι­κών Νέων”  γράμ­μα αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα στη γαλ­λι­κή εφη­με­ρί­δα “Ντε­φάνς”, σχε­τι­κά με τα αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα τον Φεβρουά­ριο — Μάρ­τιο 1948 στη χαρά­δρα της Μακρο­νή­σου (Το σχέ­διο είναι του Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη). Φρι­κια­στι­κές λεπτο­μέ­ρειες από τις ομα­δι­κές σφα­γές των δημο­κρα­τι­κών φαντά­ρων και αξιω­μα­τι­κών στο Μακρο­νή­σι Στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μακρο­νη­σιού κρα­τού­νται πάνω από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Φρι­κια­στι­κές λεπτο­μέ­ρειες από τις ομα­δι­κές σφα­γές των δημο­κρα­τι­κών φαντά­ρων και αξιω­μα­τι­κών στο Μακρο­νή­σι».