Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φταίει η «κλιματική αλλαγή» για τους 84 νεκρούς, λέει η κυβέρνηση με θράσος χιλίων πιθήκων

Τα «ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να», τις «ριπές του ανέ­μου», το «θερ­μι­κό κύμα», μέχρι και την «κλι­μα­τι­κή αλλα­γή», υπέ­δει­ξε η κυβέρ­νη­ση ως αιτία των κατα­στρο­φι­κών πυρ­κα­γιών, λες και δεν είχα­με ποτέ ξανά στην Ελλά­δα ζέστη και δυνα­τό αέρα. Δεί­χνο­ντας πως έχει χαθεί κάθε ίχνος τσί­πας, η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ επι­στρά­τευ­σε τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, καθώς και τους αρχη­γούς της Πυρο­σβε­στι­κής και της Αστυ­νο­μί­ας να δώσουν μία μαρα­θώ­νια έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη Τύπου για να μας πουν ότι ο θάνα­τος τόσων ανθρώ­πων οφεί­λε­ται στην κακή τους μοίρα…

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Ν. Τόσκας, δήλω­σε πως από τις φωτο­γρα­φί­ες των δορυ­φό­ρων «υπάρ­χουν ενδεί­ξεις» πως η πυρ­κα­γιά στην Καλ­λι­τε­χνού­πο­λη οφεί­λε­ται σε εμπρη­σμό. Επί­σης, υπο­στή­ρι­ξε πως υπάρ­χει εύρη­μα πως η πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη «οφεί­λε­ται σε εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια». Ωστό­σο, απέ­φυ­γε να δώσει συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία, επι­κα­λού­με­νος το γεγο­νός ότι η έρευ­να είναι σε εξέλιξη.

Σύμ­φω­να με τον Ν. Τόσκα, σε επι­χει­ρη­σια­κό επί­πε­δο οι ενέρ­γειες που έγι­ναν «ήταν οι ενδε­δειγ­μέ­νες» και «απο­φεύ­χθη­σαν τα χει­ρό­τε­ρα (!)». Θέλο­ντας να μας πεί­σει ότι η κυβέρ­νη­ση δεν έχει καμία ευθύ­νη για το γεγο­νός πως δεν υπάρ­χει ούτε η στοι­χειώ­δης πρό­λη­ψη των δασι­κών πυρ­κα­γιών και η πυρο­σβε­στι­κή έχει αφε­θεί στο έλε­ος της υπο­χρη­μα­το­δό­της, επι­κα­λέ­στη­κε τις «ακραί­ες κλι­μα­το­λο­γι­κές συν­θή­κες» που επι­κρα­τού­σαν στην περιο­χή, «ως απόρ­ροια της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής». Αφού, με αυτό το επι­χεί­ρη­μα απέρ­ρι­ψε κάθε σκέ­ψη περί ύπαρ­ξης ευθυ­νών, «απο­κά­λυ­ψε» ότι υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του στον πρω­θυ­πουρ­γό, αλλά εκεί­νος δεν την έκα­νε δεκτή.

Στο ερώ­τη­μα για­τί δεν εκκε­νώ­θη­κε η περιο­χή, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Δ. Τζα­να­κό­που­λος, ισχυ­ρί­στη­κε πως «δεν ήταν ανθρω­πί­νως δυνα­τό» να γίνει η εκκέ­νω­ση του οικι­σμού σε διά­στη­μα μιά­μι­σης ώρας. Μάλι­στα, εκτί­μη­σε ότι για να εκκε­νω­θεί μια πόλη 20.000 κατοί­κων «ίσως να χρειά­ζε­ται και μια ημέ­ρα ολόκληρη».

Από την πλευ­ρά του, ο αρχη­γός της Πυρο­σβε­στι­κής, Σ. Τερ­ζού­δης, όταν ρωτή­θη­κε αν θα έκα­νε κάτι δια­φο­ρε­τι­κό, απά­ντη­σε πως «δεν θα έκα­να τίπο­τα δια­φο­ρε­τι­κό, για­τί δεν θα μπο­ρού­σα να κάνω τίπο­τα δια­φο­ρε­τι­κό». Προς επι­βε­βαί­ω­ση, επι­κα­λέ­στη­κε την καθα­ρά επι­στη­μο­νι­κή άπο­ψη… πως όταν μιλά­με για φυσι­κές κατα­στρο­φές, «ενί­ο­τε ξεπερ­νούν και τη δυνα­τό­τη­τα του μηχα­νι­σμού (!)». Στο ερώ­τη­μα εάν ζητή­θη­κε εκκέ­νω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή πριν φτά­σει η πυρ­κα­γιά στους οικι­σμούς της Ραφή­νας, απά­ντη­σε πως ο επι­κε­φα­λής στη συγκε­κρι­μέ­νη πυρ­κα­γιά τον δια­βε­βαί­ω­σε πως το ζήτη­σε, αλλά το πότε ακρι­βώς το ζήτη­σε «είναι αντι­κεί­με­νο διερεύνησης».

Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο