Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φτηνά

Το μόνο φτη­νό πράγ­μα που απέ­μει­νε τελι­κά είναι τα αστεία της κυβέρ­νη­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας. Τι άλλο να πεις όταν παρου­σιά­ζει ως τέτοια μέτρα την… υπο­χρε­ω­τι­κή ανα­κοί­νω­ση των αυξή­σε­ων από τις αλυ­σί­δες σού­περ μάρ­κετ και την εθε­λο­ντι­κή «κάπου και κάπο­τε» μεί­ω­ση των τιμών κατά 5% σε όποια είδη επι­λέ­ξουν, την ώρα που οι αυξή­σεις τρέ­χουν με διψή­φια νού­με­ρα; «Τους έκα­νε τα μού­τρα κρέ­ας» η κυβέρ­νη­ση! Για άλλη μια φορά, απο­κα­λύ­πτε­ται όμως και πόσο αισχρή είναι η προ­πα­γάν­δα της περί «αύξη­σης του δια­θέ­σι­μου εισο­δή­μα­τος» που φέρ­νει τάχα η πολι­τι­κή της. Εχου­με και λέμε: Ο μέσος μισθός παρα­μέ­νει καθη­λω­μέ­νος εκεί που βρι­σκό­ταν πριν 12 χρό­νια και οι εργα­ζό­με­νοι έχουν την «επι­λο­γή» των δυο δου­λειών για να την βγά­λουν πέρα. Οι έμμε­σοι φόροι σπά­νε νέο ρεκόρ, με πάνω από 38 δισ. ευρώ το πρώ­το 8μηνο, εκ των οποί­ων τα 15 δισ. μόνο από τον ΦΠΑ. Το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης σκαρ­φα­λώ­νει στο 1,5 ευρώ, ο πλη­θω­ρι­σμός τρέ­χει με «σπα­σμέ­να» φρέ­να, τα «απο­πλη­θω­ρι­στι­κά» μέτρα καί­νε το λαϊ­κό εισό­δη­μα με την αύξη­ση των επι­το­κί­ων και απο­γειώ­νε­ται η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση ζωτι­κών λαϊ­κών ανα­γκών. Να λοι­πόν για­τί το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα είναι «ή τα κέρ­δη τους ή οι λαϊ­κές ανά­γκες»! Και τα δυο μαζί δεν γίνε­ται. Και η απά­ντη­ση εργα­ζο­μέ­νων και βιο­πα­λαι­στών δεν μπο­ρεί να είναι άλλη από τη μαζι­κή συμ­με­το­χή στον αγώ­να για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και των ειδι­κών φόρων, ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, αλλά και ψήφο στη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» την επό­με­νη Κυριακή.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο