Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φτηνή προπαγάνδα για… πανάκριβη Υγεία — Του Αλέκου Χατζηκώστα

Παρου­σιά­ζο­ντας ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης τον… τιμο­κα­τά­λο­γο για τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία που θα γίνο­νται στα δημό­σια νοσο­κο­μεία χρη­σι­μο­ποί­η­σε για μία ακό­μη φορά «φθη­νά» προ­πα­γαν­δι­στι­κά επι­χει­ρή­μα­τα προ­κει­μέ­νου να περά­σει τη αντι­δρα­στι­κή-αντι­λαϊ­κή αυτή πολι­τι­κή όσο το δυνα­τόν πιο «ανώ­δυ­να» στο λαό.

Η πρώ­τη κατη­γο­ρία «επι­χει­ρη­μά­των» είναι αυτή που αφο­ρά την παρου­σί­α­ση μιας σει­ράς εγχει­ρή­σε­ων που θα είναι όπως υπο­στή­ρι­ξε φθη­νό­τε­ρη στα δημό­σια νοσο­κο­μεία από ότι στα ιδιω­τι­κά. Αντί δηλα­δή για δωρε­άν εγχει­ρή­σεις μας κάνει και τη «χάρη» υπο­τί­θε­ται να πλη­ρώ­νου­με φθη­νό­τε­ρα απ’ ότι στους ιδιώ­τες, όμως μέσα στα δημό­σια νοσο­κο­μεία με τις δικές τους υπο­δο­μές που έχου­με πλη­ρώ­σει από της φορο­λο­γία μας! Μας ζητά δηλα­δή νόμι­μο φακε­λά­κι για το …καλό μας. Αντί για προ­σλή­ψεις του απα­ραί­τη­του προ­σω­πι­κού και της δημιουρ­γί­ας των απα­ραί­τη­των υπο­δο­μών κάνει ένα ακό­μη μεγά­λο βήμα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της υγεί­ας. Και φυσι­κά εδώ ας μην ξεχνά­με δύο πράγ­μα­τα. Αφε­νός την επι­δί­ω­ξη να απε­μπλα­κεί στον μεγα­λύ­τε­ρο βαθ­μό ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός από τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των νοσο­κο­μεί­ων. Αφε­τέ­ρου ότι τα απο­γευ­μα­τι­νά ιατρεία — πάλι επί πλη­ρω­μή των ασθε­νών — στα δημό­σια νοσο­κο­μεία που φτιά­χτη­καν επί ΠΑΣΟΚ και γιγα­ντώ­θη­καν επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ

Η δεύ­τε­ρη κατη­γο­ρία «επι­χει­ρη­μά­των» αφο­ρά τις αμοι­βές του ιατρι­κού-νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού που θα συμ­με­τά­σχει και την «ταρί­φα» που ανα­κοί­νω­σε. Αντί για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς τους, μόνι­μο προ­σω­πι­κό και απά­ντη­ση στα όσα ζητούν οι συν­δι­κα­λι­στι­κοί τους φορείς, τους «κλεί­νει πονη­ρά το μάτι» θέλο­ντας να τους μετα­τρέ­ψει σε «συνέ­νο­χους» της πολι­τι­κής του. Τους λέει απλά : «αν θέλε­τε να αυξή­σε­τε τους μισθούς σας , κάντε χει­ρουρ­γεία τα απογεύματα»

Πρό­κει­ται λοι­πόν για έωλα «επι­χει­ρή­μα­τα» που θα τα πλη­ρώ­σει πρώ­τι­στα ο λαός για­τί εκ των πραγ­μά­των θα βάλει ακό­μη πιο βαθειά το χέρι στην τσέ­πη για να βρει τη υγεία του. Να για­τί χρειά­ζε­ται οργα­νω­μέ­νος, μαζι­κός, συντο­νι­σμέ­νος αγώ­νας για την απο­τρο­πή της προ­ο­πτι­κής αυτής. Στον αντί­πο­δα αυτού του αίσχους στέ­κο­νται οι δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις των υγειο­νο­μι­κών: Μαζι­κές μόνι­μες προ­σλή­ψεις σε όλα τα δημό­σια νοσο­κο­μεία, πλή­ρης στε­λέ­χω­ση των χει­ρουρ­γεί­ων και κάθε τμήματος/κλινικής, κατάρ­γη­ση όλων των άμε­σων και έμμε­σων πληρωμών.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανα­κοί­νω­σε κυνι­κά τις «ταρί­φες» για τα απο­γευ­μα­τι­νά χειρουργεία

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο