Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Φτηνιάρηδες» και προκλητικοί

Ανα­κοι­νώ­θη­κε με τυμπα­νο­κρου­σί­ες, πριν από λίγες μέρες, η εθε­λο­ντι­κή συνει­σφο­ρά του τρα­πε­ζι­κού συστή­μα­τος στην ανοι­κο­δό­μη­ση των υπο­δο­μών της Θεσ­σα­λί­ας που κατα­στρά­φη­καν από τις πλημ­μύ­ρες. Οι τέσ­σε­ρις «συστη­μι­κές» τρά­πε­ζες, στο πλαί­σιο της «Εται­ρι­κής Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νης», θα δώσουν το ποσό των 50 εκατ. ευρώ. Για να δού­με ορι­σμέ­να στοιχεία…

Το 2022 η κερ­δο­φο­ρία του κλά­δου έφτα­σε τα 3,6 δισ. ευρώ. Το πρώ­το εξά­μη­νο του 2023 τα καθα­ρά κέρ­δη που πέτυ­χαν οι τέσ­σε­ρις «συστη­μι­κές» τρά­πε­ζες έφτα­σαν τα 1,8 δισ. ευρώ και με βάση τις εκτι­μή­σεις των ανα­λυ­τών τα συνο­λι­κά κέρ­δη για όλο το 2023 ανα­μέ­νε­ται να φτά­σουν έως και τα 3,8 δισ. ευρώ.

Συγκε­κρι­μέ­να, το α’ εξά­μη­νο του 2023 η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα κατέ­γρα­ψε καθα­ρά κέρ­δη 530 εκατ. ευρώ, η Πει­ραιώς 300 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 302,6 εκατ. ευρώ και η Eurobank 684 εκατ. ευρώ. Χάρη σε αυτά τα απο­τε­λέ­σμα­τα, οι 4 μεγα­λύ­τε­ρες τρά­πε­ζες θα δια­νεί­μουν μέρι­σμα στους μετό­χους το 2024.

* * *

Σύμ­φω­να με οικο­νο­μι­κά site, η κυριό­τε­ρη πηγή της υψη­λής κερ­δο­φο­ρί­ας είναι η ραγδαία αύξη­ση των επι­το­κί­ων της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας μέσα στο τελευ­ταίο 12μηνο: Από αρνη­τι­κό επί­πε­δο έναν χρό­νο πριν, βρέ­θη­καν στο 3,6% στα τέλη του περα­σμέ­νου Ιού­νη και έκτο­τε συνε­χί­ζουν την ανο­δι­κή πορεία με μικρό­τε­ρο ρυθ­μό. Η τελευ­ταία αύξη­ση που ανα­κοι­νώ­θη­κε πριν από λίγες μέρες ήταν η δέκα­τη και οδή­γη­σε στα υψη­λό­τε­ρα επι­τό­κια από το 1999.

Οι τέσ­σε­ρις «συστη­μι­κές» τρά­πε­ζες παρου­σί­α­σαν το πρώ­το εξά­μη­νο καθα­ρά έσο­δα από τόκους 3,894 δισ. ευρώ, από 2,440 δισ. ευρώ το αντί­στοι­χο περυ­σι­νό εξά­μη­νο, κατα­γρά­φο­ντας αύξη­ση 59,59%! Την ίδια ώρα, τα καθα­ρά έσο­δα προ­μη­θειών για τις τέσ­σε­ρις τρά­πε­ζες ανήλ­θαν το πρώ­το εξά­μη­νο στα 896 εκατ. ευρώ.

Πενή­ντα εκατ. ευρώ κοστί­ζει, λοι­πόν, η …«Εται­ρι­κή Κοι­νω­νι­κή Ευθύ­νη» αυτών που έχουν τσα­κί­σει τον λαό με τα φου­σκω­μέ­να πανω­τό­κια και τις απί­στευ­τες προ­μή­θειες για υπη­ρε­σί­ες που υπο­τί­θε­ται μάλι­στα ότι ο «ψηφια­κός μετα­σχη­μα­τι­σμός» θα έκα­νε πολύ πιο γρή­γο­ρα και πιο… φθηνά!

* * *

Ομως, η κοροϊ­δία έχει και συνέ­χεια… Οι τέσ­σε­ρις «συστη­μι­κές» τρά­πε­ζες ανα­στέλ­λουν την υπο­χρέ­ω­ση κατα­βο­λής δόσε­ων των ενή­με­ρων δανεί­ων για φυσι­κά πρό­σω­πα και επι­χει­ρή­σεις μέχρι την 31η Δεκέμ­βρη 2023, προ­φα­νώς επει­δή δεν θα μπο­ρού­σαν ούτως ή άλλως να εισπρά­ξουν από κατε­στραμ­μέ­νους ανθρώ­πους και έτσι τα δάνεια θα γίνο­νταν «κόκ­κι­να» — κάτι που δεν θέλουν φυσι­κά — και μετά βλέ­που­με… Λες και σε τρεις μήνες θα μπο­ρέ­σουν οι αγρό­τες να καλ­λιερ­γή­σουν ξανά τη γη και να έχουν εισόδημα…

Επί­σης, ανα­στέλ­λουν το σύνο­λο των δια­δι­κα­σιών δικα­στι­κής και εξώ­δι­κης είσπρα­ξης απαι­τή­σε­ων για φυσι­κά πρό­σω­πα και επι­χει­ρή­σεις μέχρι την 31η Δεκέμ­βρη 2023. Αυτοί δηλα­δή που μέχρι πριν από 2 βδο­μά­δες έκα­ναν εκα­το­ντά­δες πλει­στη­ρια­σμούς σε όλη τη Θεσ­σα­λία, ανα­γκά­ζο­ντας χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους και μικρο­α­γρό­τες να ζουν με τον φόβο της έξω­σης από το σπί­τι τους, στα­μα­τούν τους πλει­στη­ρια­σμούς των βυθι­σμέ­νων στη λάσπη σπι­τιών στον κάμπο της Θεσσαλίας!

* * *

Από κοντά στην «προ­σφο­ρά» και οι περί­φη­μοι servicers, τα «κορά­κια» που αγό­ρα­σαν τα δάνεια του κόσμου για ένα κομ­μά­τι ψωμί.

Οι τρεις ισχυ­ρό­τε­ρες από αυτές, δηλα­δή η «Intrum Hellas», η «doValue Greece» και η «Cepal Hellas», εμφα­νί­ζουν, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες δημο­σιευ­μέ­νες οικο­νο­μι­κές κατα­στά­σεις, συνο­λι­κό κύκλο εργα­σιών ύψους 534 εκατ. ευρώ, με τα κέρ­δη προ φόρων να ανέρ­χο­νται στο διό­λου ευκα­τα­φρό­νη­το ποσό των 179 εκατ. ευρώ. Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των εισπρά­ξε­ων απο­δί­δε­ται στη στα­δια­κή ανά­καμ­ψη των δικα­στι­κών δρα­στη­ριο­τή­των μετά την παν­δη­μία, αλλά και στη «χαλά­ρω­ση των περιο­ρι­σμών στις κατα­σχέ­σεις». Και ο νοών νοείτω!!!

Απο­φά­σι­σαν λοι­πόν να δώσουν «περί­ο­δο χάρι­τος» μέχρι το τέλος του έτους για ανα­γκα­στι­κές εκτε­λέ­σεις, ενώ έχουν ανα­στα­λεί για ένα διά­στη­μα και οι τηλε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες, σε σπί­τια που δεν υπάρ­χουν ή αν υπάρ­χουν δεν έχουν ούτε ρεύ­μα ούτε τηλε­φω­νι­κό δίκτυο.

* * *

Η γνή­σια εργα­τι­κή — λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­ζε­ται από εκα­το­ντά­δες εργα­τι­κά σωμα­τεία, αθλη­τι­κούς και πολι­τι­στι­κούς φορείς, από χιλιά­δες απλούς εργα­ζό­με­νους, κάνει την «εται­ρι­κή κοι­νω­νι­κή ευθύ­νη» των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων να δεί­χνει ακό­μα πιο «φτη­νιά­ρι­κη», ακό­μα πιο προ­κλη­τι­κή. Η εξά­δα του νερού που έστει­λε ο εργα­ζό­με­νος της πόλης από το υστέ­ρη­μά του, έχει πολύ μεγα­λύ­τε­ρη αξία, την ώρα που το κρά­τος και οι μηχα­νι­σμοί του σε τοπι­κό επί­πε­δο ούτε αυτό δεν κατά­φε­ραν να εξα­σφα­λί­σουν. Αντί να είναι το νερό δωρε­άν γι’ αυτόν τον κόσμο, έβα­λαν πλα­φόν 2,5 ευρώ στην εξά­δα, την ώρα που στην υπό­λοι­πη Ελλά­δα πωλεί­ται από 1,40 έως 1,85.

Γνή­σια εργα­τι­κή αλλη­λεγ­γύη είναι η εθε­λο­ντι­κή προ­σπά­θεια εκα­το­ντά­δων εργα­ζο­μέ­νων από όλη τη χώρα, που σπεύ­δουν να βγά­λουν τις λάσπες μέσα από τα σπί­τια των βιο­πα­λαι­στών της Θεσ­σα­λί­ας, την ώρα που κάποιοι άλλοι κάνουν βόλ­τα …ατσα­λά­κω­τοι πάνω σε μπουλντόζες.

* * *

Τώρα που οι πλημ­μύ­ρες απο­κά­λυ­ψαν εκκω­φα­ντι­κά την επι­λε­κτι­κή γύμνια του κρά­τους, από την κυβέρ­νη­ση μέχρι τις περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές, ο λαός μας έχει την ευκαι­ρία σε λίγες μέρες, μαζί με την έντα­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης και της διεκ­δί­κη­σης, να στεί­λει ηχη­ρή απά­ντη­ση, δυνα­μώ­νο­ντας το ΚΚΕ και τα ψηφο­δέλ­τια της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε όλη τη χώρα.

Να εκλέ­ξει περισ­σό­τε­ρους περι­φε­ρεια­κούς και δημο­τι­κούς συμ­βού­λους, που θα είναι δίπλα του στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πλει­στη­ρια­σμούς, στους αγώ­νες για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­σει­σμι­κά και αντι­πυ­ρι­κά έργα, απέ­να­ντι στους σχε­δια­σμούς για τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Για­τί έπνι­ξαν τον κάμπο και πρέ­πει να τους πνί­ξει η οργή μας!

Γιώρ­γος ΚΟΥΦΟΣ
Μέλος του ΓΣ της ΟΤΟΕ, υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στον δήμο Αγί­ου Δημη­τρί­ου Αττικής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο