Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλάκιση οκτώ μηνών σε κυνηγούς που δηλητηρίασαν επτά ποιμενικούς σκύλους

Με ποι­νή φυλά­κι­σης οκτώ μηνών, τον καθέ­να, τιμώ­ρη­σε το Τρι­με­λές Εφε­τείο Πλημ­με­λη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης τρεις άνδρες, οι οποί­οι κρί­θη­καν ένο­χοι για τη δηλη­τη­ρί­α­ση επτά ποι­με­νι­κών σκύ­λων που φύλα­γαν κοπά­δι κτη­νο­τρό­φου σε ορει­νή δασι­κή έκτα­ση της Χαλ­κι­δι­κής. Τα σκυ­λιά βρή­καν βασα­νι­στι­κό θάνα­το τον Αυγού­στου του 2013, όταν έφα­γαν λου­κά­νι­κα, εμπο­τι­σμέ­να με “φόλες” ενώ ο ιδιο­κτή­της τους τα εντό­πι­σε νεκρά στο ποι­μνιο­στά­σιό του.

Ως δρά­στες παρα­πέμ­φθη­καν να δικα­στούν τρεις κάτοι­κοι της συγκε­κρι­μέ­νης περιο­χής, από τους οποί­ους, οι δύο, προ­έ­κυ­ψε πως πήγαι­ναν συχνά στο βου­νό για κυνή­γι αγριο­γού­ρου­νου, ενώ ο τρί­τος είναι φίλος τους. Οι ίδιοι αρνή­θη­καν κάθε εμπλο­κή στην υπό­θε­ση, χωρίς όμως να κατα­φέ­ρουν να πεί­σουν τους δικα­στές για την αθω­ό­τη­τά τους.

Κατά την απο­δει­κτι­κή δια­δι­κα­σία που προη­γή­θη­κε, κατέ­θε­σε ο κτη­νο­τρό­φος, που παρα­στά­θη­κε με δικη­γό­ρο ως πολι­τι­κώς ενά­γων στο δικα­στή­ριο. Όπως ανέ­φε­ρε ο ίδιος, όταν εντό­πι­σε τα νεκρά σκυ­λιά, απευ­θύν­θη­κε αμέ­σως στην Αστυ­νο­μία που τον συμ­βού­λε­ψε να παρα­κο­λου­θή­σει το χώρο γύρω από τη στά­νη του. Πράγ­μα­τι μαζί με τη σύζυ­γό του είδαν λίγα 24ωρα αργό­τε­ρα να περ­νά­ει από το σημείο ένα αγρο­τι­κό τζιπ, χρώ­μα­τος αση­μί, οι επι­βά­τες του οποί­ου φέρε­ται να πέτα­ξαν ‑εν κινή­σει- “φόλα”, σαν αυτή που δηλη­τη­ρί­α­σε τα σκυ­λιά του.

Από την πλευ­ρά της μία κάτοι­κος της περιο­χής που κατέ­θε­σε ως μάρ­τυ­ρας κατη­γο­ρί­ας ανέ­φε­ρε στο δικα­στή­ριο ότι είδε το ίδιο αυτο­κί­νη­το να περ­νά­ει την ημέ­ρα που δηλη­τη­ριά­στη­καν τα ζώα. Επέ­μει­νε, μάλι­στα, ότι χαι­ρέ­τι­σε τον οδη­γό του οχή­μα­τος με τον οποίο και είχε σύντο­μη συνομιλία.

Εξε­τά­ζο­ντας την υπό­θε­ση σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, οι δικα­στές του Εφε­τεί­ου, αφού έκρι­ναν ένο­χους τους κατη­γο­ρού­με­νους, απο­φά­σι­σαν να τους χορη­γή­σουν το ελα­φρυ­ντι­κό του πρό­τε­ρου έντι­μου βίου, μειώ­νο­ντας κατά τέσ­σε­ρις μήνες ‑σε σχέ­ση με την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση- την εις βάρος τους επι­βλη­θεί­σα ποι­νή, την οποία και ανέ­στει­λαν για τρία έτη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο