Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλή: Απρόκλητη επίθεση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στους συγκεντρωμένους ενάντια στην επέκταση της χωματερής (ΦΩΤΟ)

Την απρό­κλη­τη επί­θε­ση ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων δέχθη­καν οι συγκε­ντρω­μέ­νοι στη διάρ­κεια της ορκω­μο­σί­ας του νέου δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Φυλής το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στην κεντρι­κή πλα­τεία των Άνω Λιο­σί­ων, ενά­ντια στην επέ­κτα­ση της χωμα­τε­ρής στη Φυλή, μετά από κάλε­σμα σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της Δυτι­κής Αττικής.

Σημειώ­νε­ται ότι η νέα δημο­τι­κή αρχή και ο δήμαρ­χος Φυλής Χρή­στος Παπούς που στη­ρί­χτη­κε από κοι­νού από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, επέ­λε­ξαν να ορκι­στούν, παρου­σία ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και με δυνά­μεις της ΟΠΚΕ να επι­χει­ρούν να εμπο­δί­σουν τους δια­δη­λω­τές να φτά­σουν μέχρι το σημείο της ορκωμοσίας.

fuli5

Η επί­θε­ση των ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων εκδη­λώ­θη­κε την ώρα που οι συγκε­ντρω­μέ­νοι επι­χει­ρού­σαν να προ­σεγ­γί­σουν τον χώρο της εκδή­λω­σης της ορκω­μο­σί­ας της νέας δημο­τι­κής αρχής προ­κει­μέ­νου να κάνουν γνω­στά τα αιτή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις τους.

Το κεντρι­κό πανό έγρα­φε: «Ξεση­κω­μός παντού! Φτιά­χνουν νέο ΧΥΤΑ στη Φυλή». Το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής έδω­σε το «παρών» στην κινη­το­ποί­η­ση με το δικό του πανό που έγρα­φε: «Να κλεί­σει ο ΧΥΤΑ Φυλής. Κανέ­νας δεν μπο­ρεί να παί­ξει με τις ζωές μας». Μάλι­στα, οι συγκε­ντρω­μέ­νοι στη­λι­τεύ­ο­ντας την πολι­τι­κή της διοί­κη­σης του Δήμου για την επέ­κτα­ση της χωμα­τε­ρής, την ώρα που ανέ­βη­κε στο βήμα ο νέος δήμαρ­χος Χρ. Παπ­πούς φώνα­ζαν το σύν­θη­μα «Παπ­πού, Παπ­πού δήμαρ­χε Φυλής είσαι ο βασι­λιάς της χωματερής».

fuli4

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­καν ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής ο οποί­ος και κατήγ­γει­λε το γεγο­νός ότι οι συγκε­ντρω­μέ­νοι κάτοι­κοι και φορείς της περιο­χής ήρθαν αντι­μέ­τω­ποι με την κυβερ­νη­τι­κή κατα­στο­λή (δεί­τε πάνω βίντεο).

Την αντί­θε­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην επέ­κτα­ση της χωμα­τε­ρής εξέ­φρα­σαν ο Νίκος Ζαπά­ντης δημο­τι­κός σύμ­βου­λος δήμου Φυλής και η Δημο­φί­λη Χαλ­κιώ­τη πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Ανω Λιο­σί­ων (Δεί­τε εδώ βίντεο).

fuli2

Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την αστυ­νο­μο­κρα­τία και την κατα­στο­λή σε βάρος των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και των μαζι­κών φορέ­ων που δια­δή­λω­ναν στη Φυλή ενά­ντια στη νέα χωματερή.

Το χτύ­πη­μα της κινη­το­ποί­η­σης από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, η παρου­σία μπρά­βων στην ορκω­μο­σία της νέας Δημο­τι­κής Αρχής, επι­βε­βαιώ­νει ότι οι αντι­λαϊ­κοί σχε­δια­σμοί πάνε χέρι — χέρι με την έντα­ση του κρα­τι­κού αυταρχισμού.

Ο λαός της Δυτι­κής Αθή­νας, που κατα­δι­κά­ζε­ται από ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ να ζει δίπλα στα σκου­πί­δια, έχει κάθε λόγο να δυνα­μώ­σει την πάλη του, για να κλεί­σει άμε­σα και ορι­στι­κά ο ΧΥΤΑ της Φυλής.

fuli1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο