Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλακές Δομοκού: Στην απομόνωση για ένα βράδυ ο ναζιστής Λαγός — Ποιες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν

Στην απο­μό­νω­ση των φυλα­κών Δομο­κού θα δια­νυ­κτε­ρεύ­σει από­ψε ο Γιάν­νης Λαγός, στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας, που τηρεί­ται αυστη­ρά, σχε­τι­κά με τα μέτρα για την πρό­λη­ψη μετά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού στον χώρο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Αντε­γκλη­μα­τι­κής Πολιτικής.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο ευρω­βου­λευ­τής, αμέ­σως μετά την άφι­ξή του στις φυλα­κές, θα υπο­βλη­θεί αμέ­σως σε μορια­κό τεστ και θα οδη­γη­θεί σε ειδι­κό χώρο όπου δεν θα έχει επα­φές με άλλα άτο­μα, μέχρι να βγουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­μέ­νε­ται ότι θα είναι έτοι­μα αύριο το πρωί.

Τότε και εφό­σον το τεστ είναι αρνη­τι­κό, θα έχει συνέ­ντευ­ξη με τον διευ­θυ­ντή των φυλα­κών, προ­κει­μέ­νου να καθο­ρι­στεί ο χώρος της κανο­νι­κής κρά­τη­σής του.

Σημειώ­νε­ται ότι οι υπό­λοι­ποι χρυ­σαυ­γί­τες που κρα­τού­νται στις φυλα­κές Δομο­κού, έχουν δηλώ­σει ότι δεν έχουν πρό­βλη­μα να μεί­νει μαζί τους ο Λαγός, παρά τις δια­φο­ρές που οδή­γη­σαν και στην ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση του στην Ευρωβουλή.

Ωστό­σο, εάν ο ίδιος δεν επι­θυ­μεί κάτι τέτοιο, θα οδη­γη­θεί σε κελί της ίδιας πτέ­ρυ­γας, που θα μοι­ρα­στεί με κάποιον άλλον ποι­νι­κό κρατούμενο.

Κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο δικη­γό­ρος του κρα­τού­με­νου θα υπο­βά­λει άμε­σα αίτη­ση για την μετα­γω­γή του Λαγού στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, επι­κα­λού­με­νος την ευρω­βου­λευ­τι­κή ιδιό­τη­τά του, την οποία διατηρεί.

Μετά την υπο­βο­λή του αιτή­μα­τος θα συνε­δριά­σει η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Μετα­γω­γών, η οποία θα απο­φα­σί­σει αν θα το κάνει δεκτό ή όχι, χωρίς να υπάρ­χει κάποιο συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νο­διά­γραμ­μα για την έκδο­ση της απόφασης.

Πάντως, όπως έλε­γαν αρμό­διοι παρά­γο­ντες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΚΕΜ θα συνυ­πο­λο­γί­σει διά­φο­ρες παρα­μέ­τρους πριν κατα­λή­ξει στην από­φα­ση, καθώς το κατά­στη­μα Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού είναι αφε­νός φυλα­κή υπο­δί­κων, ενώ επί­σης το 70% των κρα­του­μέ­νων είναι αλλο­δα­ποί, κάτι που δημιουρ­γεί και θέμα ασφά­λειας για τον Γ. Λαγό, λόγω και της ρατσι­στι­κής δρά­σης της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

 

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο