Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Φυλακισμένες” στον Πολυχώρο VAULT

O Πολυ­χώ­ρος VAULT  παρου­σιά­ζει τις

“Φυλακισμένες”

των Ignacio del Moral & Verónica Fernández

σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρατζιά

Από την Τετάρ­τη 1 Νοεμ­βρί­ου 2017 έως την Πέμ­πτη 26 Ιανουα­ρί­ου 2018

κάθε Τετάρ­τη και Πέμ­πτη στις 21:15

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες”, των Ignacio del Moral  & Verónica Fernández, σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Χατζηεμ­μα­νου­ήλ και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά, με έναν 16μελή θία­σο, από την Τετάρ­τη 1 Νοεμ­βρί­ου 2017 έως την Πέμ­πτη 26 Ιανουα­ρί­ου 2018 κάθε Τετάρ­τη και Πέμ­πτη στις 21:15.

Το έργο γρά­φτη­κε αρχι­κά κατ’ ανά­θε­ση για να παρου­σια­στεί από τους τελειό­φοι­τους της Βασι­λι­κής Ακα­δη­μί­ας τής Μαδρί­της το 2007, λόγω της μεγά­λης επι­τυ­χί­ας του όμως παί­χτη­κε στην κεντρι­κή σκη­νή του Εθνι­κού θεά­τρου της Μαδρί­της το 2008 σε σκη­νο­θε­σία Ερνέ­στο Καμπαγέρο.

Ο πρώ­τος που ανέ­βα­σε έργο του Ignacio del Moral σε Ελλη­νι­κή σκη­νή ήταν ο Στά­θης Λιβα­θι­νός στην Πει­ρα­μα­τι­κή Σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου (2006), Το βλέμ­μα του Μελαμ­ψού Άνδρα.

ΥΠΟΘΕΣΗ:

Ισπα­νία, χει­μώ­νας του 1950, μετά τον εμφύ­λιο πόλε­μο. Συνερ­γα­σία Εκκλη­σί­ας και Φασι­στών. Η Δικτα­το­ρία του Φράν­κο στην εξου­σία. Καθο­λι­κι­σμός. Γυναι­κεί­ες Φυλα­κές μέσα σε ένα Μονα­στή­ρι έξω από μία επαρ­χια­κή πόλη της Ισπα­νι­κής ενδο­χώ­ρας. Κρύο, πεί­να, αρρώ­στιες, απο­μό­νω­ση, βία, κακο­ποί­η­ση, θάνατος.

Γυναί­κες φυλα­κι­σμέ­νες. Κάποιες για πολι­τι­κούς λόγους, όπως η κου­μου­νί­στρια και η αναρ­χι­κή, κι άλλες για κλε­ψιές, πορ­νεία, μοι­χεία, παρά­νο­μες εκτρώ­σεις, φόνους, κάποια που σκό­τω­σε τον άντρα της και άλλη που έπνι­ξε το μωρό της. Χαί­ρο­νται, γελά­νε, ερω­τεύ­ο­νται, ονει­ρεύ­ο­νται, ελπί­ζουν, προ­σεύ­χο­νται, ραδιουρ­γού­νε, θυμώ­νουν, γκρι­νιά­ζουν, τσα­κώ­νο­νται, απελ­πί­ζο­νται, κλαί­νε, πονά­νε, αλλά πάντα συμπα­ρα­στέ­κο­νται η μία στην άλλη. Επι­θυ­μούν το πολυ­τι­μό­τε­ρο αγα­θό, την ελευ­θε­ρία τους, ένα και­νούρ­γιο ξεκι­νη­μα, μια νέα αρχή.

Σαν χορός αρχαί­ας τρα­γω­δί­ας περι­μέ­νουν έναν Από Μηχα­νής Θεό, τον επί­σκο­πο, τη χάρη που δίνει κάθε δέκα χρό­νια σε μία από αυτές. Τη χάρη που θα δοθεί σε δύο βδο­μά­δες. Μόνο που αυτή την χάρη την θέλουν όλες. Και την διεκ­δι­κούν όλες. Κάποιες όμως είναι απο­φα­σι­σμέ­νες να την πάρουν.

Όσο οι μέρες περ­νά­νε τόσο κορυ­φώ­νε­ται η έντα­ση. Όσο η ελπί­δα τους για τη χάρη μεγα­λώ­νει, τόσο γιγα­ντώ­νο­νται ο πόνος και η απελ­πι­σία τους. Οι ακραί­ες συν­θή­κες και τα ακραία πάθη, οδη­γούν σε ακραί­ες συμπε­ρι­φο­ρές. Ένα κατα­στρο­φι­κό επι­σκε­πτή­ριο. Ένο­χα μυστι­κά βγαί­νουν στο φως. Οι ισορ­ρο­πί­ες χάνο­νται. Και μετά μια σει­ρά από απο­κα­λύ­ψεις και ανα­τρο­πές οδη­γούν στο τρα­γι­κό τέλος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγ­γρα­φείς: Ignacio del Moral & Verónica Fernández

Μετά­φρα­ση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Καρατζιάς

Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή : Μάνος Αντωνιάδης

Σκη­νι­κά /Κοστούμια: Γιώρ­γος Λυντζέρης

Κατα­σκευα­στής σκη­νι­κών: Κώστας Μπακάλης

Κατα­σκευή Κου­στου­μιών: Μάρ­θα Χριστοφορίδου

Σχε­δια­σμοί Φωτι­σμών: Βαγ­γέ­λης Μούντριχας

Βοη­θός Φωτι­στή: Άκης Σαμόλης

Φωτο­γρα­φί­ες παρά­στα­σης: Χρι­στί­να Φυλακτοπούλου

Αφί­σα παρά­στα­σης : Σίμος Παπαναστασόπουλος

Α’ βοη­θοί Σκη­νο­θέ­τη: Γιέ­λε­να Γκά­γκιτς, Δανάη Μπαρούχου

Β’ βοη­θός Σκη­νο­θέ­τη: Daniela Strati

Παρα­γω­γή: Vault

Παί­ζουν: Ελέ­νη Αλε­ξαν­δρο­πού­λου, Ντέ­μη Αντω­νο­πού­λου, Δέσποι­να Απο­στο­λί­δου, Δώρα Γιαν­να­κο­πού­λου, Βάσω Γρέν­τζε­λου, Χρή­στος Καλ­μα­ντής, Γιάν­νης Καρα­μπέ­κιος, Μαρία Κατσα­ρού, Μυριέλ­λα Κου­ρε­ντή, Στέλ­λα Μου­κα­ζή, Μαρ­γα­ρί­τα Παπα­ντώ­νη, Νίκη Πολύ­ζου, Σοφία Ρού­σου, Ευθύ­μης Τζώ­ρας, Μαρία Φρα­γκά­του και η κυρία Γιάν­να Σταυράκη

INFO!

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ:

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρ­τη και Πέμ­πτη : 21:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100′ (χωρίς διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Γενι­κή είσο­δος: 15 ευρώ

Φοι­τη­τές / Σπου­δα­στές / Κάτο­χοι Κάρ­τας Πολυ­τέ­κνων / ΑμΕΑ / Κάτο­χοι Κάρ­τας Ανερ­γί­ας (ΟΑΕΔ): 10 ευρώ

Ατέ­λειες: 5 ευρώ

Πολυ­χώ­ρος VAULT THEATRE PLUS

Μελε­νί­κου 26, Γκά­ζι, Βοτανικός

Πλη­σιέ­στε­ρος σταθ­μός μετρό: Κερα­μει­κός (8′ περί­που με τα πόδια)

Πλη­ρο­φο­ρί­ες-κρα­τή­σεις: 213 0356472 / 6949534889

(για τηλε­φω­νι­κές κρα­τή­σεις 11:00 — 14:00 και 17:00 — 21:00)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο