Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Φυλετική καθαρότητα υπάρχει μόνο στα βρώμικα μυαλά»

Σχο­λιά­ζει ο Νίκος Μότ­τας //

Μια φωτο­γρα­φία ήταν ικα­νή για να βγά­λει τα φίδια απ’ τις τρύ­πες τους.

Ποια φίδια; Τις οχιές του ρατσι­σμού και του φασι­σμού. Τους ιδε­ο­λο­γι­κούς απο­γό­νους των μετα­ξά­δων και των πατ­τα­κών. Τα ελλη­νό­φω­να «ορφα­νά» του χιτλε­ρι­κού εθνο­φυ­λε­τι­σμού που δεν έχα­σαν ευκαι­ρία να στά­ξουν ρατσι­στι­κό δηλητήριο.

Ο λόγος; Μια φωτο­γρα­φία των αδελ­φών Αντε­το­κούν­μπο με την φανέ­λα της Εθνι­κής Ομά­δας μπάσκετ.

#Not_my_national_team έγρα­ψαν στο τουί­τερ και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Ενο­χλή­θη­καν, βλέ­πε­τε, από την παρου­σία του Γιάν­νη, του Θανά­ση, του Κώστα και του Άλεξ ντυ­μέ­νους στα γαλα­νό­λευ­κα. Επ’ αυτού δύο σύντο­μα σχόλια:

1) Τα αδέρ­φια Αντε­το­κούν­μπο, όπως και κάθε άλλο παι­δί που γεν­νή­θη­κε, μεγά­λω­σε στην Ελλά­δα και τιμά αυτήν την χώρα, είναι ένα εκα­τομ­μύ­ριο φορές πιο πατριώ­τες από τα φασι­στοει­δή που καμώ­νο­νται τους απο­γό­νους του Πλά­τω­να, του Μεγα­λέ­ξαν­δρου και του Κολοκοτρώνη.

2) Στα ρατσι­στό­μου­τρα που ανα­πα­ρά­γουν εμε­τι­κές ανοη­σί­ες περί «καθα­ρών Ελλή­νων» και «ελλη­νι­κής φυλής», η μόνη απά­ντη­ση που τους αξί­ζει είναι εκεί­νη η φρά­ση του Βασί­λη Ραφαηλίδη:

Φυλε­τι­κή καθα­ρό­τη­τα υπάρ­χει μόνο στα βρώ­μι­κα μυαλά.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο