Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλλάδιο ΚΚΕ: Δεν θυσιάζουμε την υγεία για των κερδών την “ανοσία” – Ο καπιταλισμός είναι ο πιο επικίνδυνος “ιός”

Σχε­δόν δύο χρό­νια από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στην Ελλά­δα βρι­σκό­μα­στε πάλι αντι­μέ­τω­ποι με καθη­με­ρι­νά ρεκόρ κρου­σμά­των, με τη στρό­φιγ­γα να ανοι­γο­κλεί­νει συνε­χώς για τις δια­θέ­σι­μες ΜΕΘ και τις απλές κλί­νες, τα ιατρεία και χει­ρουρ­γεία πάλι να υπο­λει­τουρ­γούν, με χιλιά­δες υγειο­νο­μι­κούς να έχουν βγει εκτός μάχης για­τί νοσούν.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ υπερ­το­νί­ζει την ηπιό­τε­ρη συμ­πτω­μα­το­λο­γία της μετάλ­λα­ξης «Όμι­κρον» και δε διστά­ζει να κυκλο­φο­ρεί υπε­ραι­σιό­δο­ξες εκτι­μή­σεις για ταχεία απο­κλι­μά­κω­ση και σενά­ρια τέλους της παν­δη­μί­ας από το γεγο­νός της μαζι­κής ανο­σο­ποί­η­σης του πλη­θυ­σμού. Ταυ­τό­χρο­να, αξιο­ποιεί­ται η υπαρ­κτή υψη­λή μετα­δο­τι­κό­τη­τα για να ενι­σχυ­θεί το γνω­στό απο­τυ­χη­μέ­νο αφή­γη­μα της ατο­μι­κής ευθύνης.

Οι συνέπειες της πανδημίας είναι βαριές για τον λαό και δεν αντιμετωπίζονται με τα πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων.

Η κυβέρ­νη­ση είναι πολ­λα­πλά εκτε­θει­μέ­νη απέ­να­ντι στον λαό. Εμμέ­νει στα πρω­τό­κολ­λα «υπερ­με­τά­δο­σης» για­τί βασι­κό της κρι­τή­ριο είναι η θωρά­κι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης. Αυτή είναι η προ­τε­ραιό­τη­τά της, αντί να είναι η προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού.

Πώς μπο­ρεί άλλωστε:

 • Να αντι­με­τω­πι­στεί η παν­δη­μία, όταν το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό των λαών των πιο φτω­χών χωρών παρα­μέ­νει ανεμ­βο­λί­α­στο, χωρίς ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, για­τί τα εμβό­λια και τα φάρ­μα­κα είναι χρυ­σο­φό­ρα εμπο­ρεύ­μα­τα στα χέρια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων;
 • Να εξα­σφα­λι­στεί η υγεία του λαού, όταν η λήψη των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας και η στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας θεω­ρού­νται «πολυ­τέ­λεια» και «περιτ­τό κόστος», ενώ την ίδια στιγ­μή ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας της Υγεί­ας θησαυ­ρί­ζει με το 95% των νοσο­κο­μεια­κών υπο­δο­μών του να παρα­μέ­νουν Covid-free;
 • Να γίνει ουσια­στι­κή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και ιχνη­λά­τη­ση, όταν παρα­μέ­νει συνει­δη­τά υπο­βαθ­μι­σμέ­νη η ΠΦΥ και ο ανα­γκαί­ος δωρε­άν επα­να­λαμ­βα­νό­με­νος έλεγ­χος με τεστ βαφτί­ζε­ται «αλό­γι­στη χρή­ση» που δεν «αντέ­χει η οικονομία»;
 • Να μειω­θεί η δια­σπο­ρά, όταν δε λαμ­βά­νε­ται κανέ­να μέτρο στις πραγ­μα­τι­κές εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης που είναι τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, τα σχο­λεία και οι μεγά­λοι χώροι δου­λειάς και αντ’ αυτού υιο­θε­τεί­ται η επι­κίν­δυ­νη και αντιε­πι­στη­μο­νι­κή οδη­γία του να επι­στρέ­φει ο εργα­ζό­με­νος που νοσεί στη δου­λειά στις 5 μέρες, για­τί, όπως λέει η κυβέρ­νη­ση, «πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σει η οικονομία»;

Τα πρω­τό­κολ­λα-λάστι­χο, η ανε­ξέ­λεγ­κτη έκθε­ση του λαού, η παραί­τη­ση από την επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση, τα ανύ­παρ­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας και η άρνη­ση ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας έχουν τρα­γι­κές συνέ­πειες στην υγεία του λαού που δεν αφο­ρούν μόνο τη νόση­ση και την ανάρ­ρω­ση, αλλά και τις μακρο­πρό­θε­σμες επι­πτώ­σεις στην υγεία του.

Χρεοκόπησε η πολιτική εμπορευματοποίησης – ιδιωτικοποίησης της Υγείας

Τι κι αν η παν­δη­μία απέ­δει­ξε τον παρα­σι­τι­κό χαρα­κτή­ρα του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας; Η κυβέρ­νη­ση σχε­διά­ζει συγ­χω­νεύ­σεις νοσο­κο­μεί­ων και κλι­νών, επι­μέ­νει στις Συμπρά­ξεις Δημο­σί­ου και Ιδιω­τι­κού Τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και στην περαι­τέ­ρω λει­τουρ­γία του δημό­σιου συστή­μα­τος με επι­χει­ρη­μα­τι­κά κριτήρια.

Τι κι αν απο­δεί­χτη­κε ότι η Υγεία δεν πρέ­πει να λογί­ζε­ται με βάση την τσέ­πη του καθε­νός; Η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει στη λογι­κή «ό,τι πλη­ρώ­νεις παίρ­νεις», γι’ αυτό προ­χω­ρά τις ανα­διαρ­θρώ­σεις για να λει­τουρ­γεί ο ΕΟΠΥΥ ως μεγά­λη ιδιω­τι­κή ασφα­λι­στι­κή εταιρεία.

Τι κι αν η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση φάνη­κε με δρα­μα­τι­κό τρό­πο; Η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει και το 2022 με τη μεί­ω­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για τα νοσο­κο­μεία και τα Κέντρα Υγεί­ας κατά 279 εκατ. ευρώ, ενώ αυξή­θη­καν οι πλη­ρω­μές από τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία κατά 15,7%.

Αυτό τον δρό­μο, όπου η Υγεία απο­τε­λεί ελά­χι­στο κόστος για το κρά­τος και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, τον έχουν περ­πα­τή­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις. Τον δρό­μο της ενί­σχυ­σης της ατο­μι­κής ευθύ­νης των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών οικο­γε­νειών στην άμε­ση ή έμμε­ση αγο­ρά υπη­ρε­σιών Υγεί­ας τον έχουν εφαρ­μό­σει όλες οι εκδο­χές της κυβερ­νη­τι­κής διαχείρισης.

Αυτό υπη­ρε­τούν και τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης με το «νέο ΕΣΥ», με σκο­πό την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των νοσο­κο­μεί­ων και την απε­μπλο­κή της ευθύ­νης του κρά­τους για τη λει­τουρ­γία τους.

Παρά τις «μεταλλάξεις» της πολιτικής των αστικών κομμάτων ο πυρήνας παραμένει ίδιος

Δια­χρο­νι­κά από τη μία ο υπο­βαθ­μι­σμέ­νος και εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νος δημό­σιος τομέ­ας και από την άλλη ο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νος «εύρω­στος» ιδιω­τι­κός επι­χει­ρη­μα­τι­κός τομέ­ας απο­τε­λού­σαν τις δύο όψεις της ενιαί­ας αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής στην Υγεία. Στη χώρα μας αυτή την πολι­τι­κή ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις όλων των απο­χρώ­σε­ων, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

ΟΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­δε στα­μα­τά να υπεν­θυ­μί­ζει ότι παρά την κού­φια αντι­πα­ρά­θε­ση, παρέ­χει συναί­νε­ση: πότε καλώ­ντας τον λαό σε «σιγήν ιχθύ­ος», όπως τους πρώ­τους μήνες της παν­δη­μί­ας με τα «θα λογα­ρια­στού­με μετά». Πότε με τις προ­τά­σεις του για κοι­νό υπουρ­γό Υγεί­ας και κοι­νή Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων με τη ΝΔ. Δεν έχει στα­μα­τή­σει λεπτό τα καλέ­σμα­τά του προς την κυβέρ­νη­ση για έναν «κοι­νό εθνι­κό σχε­δια­σμό» προ­τεί­νο­ντας μέτρα πάντα «κοστο­λο­γη­μέ­να» στους λογα­ρια­σμούς του κεφαλαίου.

Δε χάνει ευκαι­ρία να θυμί­σει ότι κυβέρ­νη­σε με «σύνε­ση», καθώς επί ημε­ρών του ενι­σχύ­θη­κε η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στην Υγεία, η «συνύ­παρ­ξη» δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, κρά­τη­σε κλει­στά τα νοσο­κο­μεία που έκλει­σε η ΝΔ και πρό­σθε­σε κι άλλα σε αυτή τη λίστα της ντρο­πής, μεί­ω­σε τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των νοσο­κο­μεί­ων από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Αλλά και σήμε­ρα έχει προ­τά­σεις «κομ­μέ­νες και ραμ­μέ­νες» για τα κέρ­δη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου. Μιλά­ει για «επί­τα­ξη» του ιδιω­τι­κού τομέα, αλλά με το αζη­μί­ω­το. Δια­κη­ρύσ­σει προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού που θα είναι όμως με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας και «ημε­ρο­μη­νία λήξης», στα­γό­να στον ωκε­α­νό των δεκά­δων χιλιά­δων κενών θέσε­ων. Μιλά­ει για «γεν­ναία» αύξη­ση των οικο­νο­μι­κών πόρων του συστή­μα­τος, ώστε αυτοί να εναρ­μο­νι­στούν με τον ευρω­παϊ­κό μέσο όρο που είναι σήμε­ρα στο 7% του ΑΕΠ, όταν ήδη το 2015 στη χώρα μας ήταν στο 8%.

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στη­ρί­ζει ανοι­χτά την αντι­λαϊ­κή γραμ­μή που μας έφε­ρε μέχρι εδώ. Κάνει λόγο για «νέο εξορ­θο­λο­γι­σμό του ΕΣΥ» με τα ίδια όμως παλιά, φθαρ­μέ­να υλι­κά. Στή­ρι­ξε την πλειο­ψη­φία των αντι­λαϊ­κών μέτρων δια­χεί­ρι­σης, που πρό­τει­νε η κυβέρ­νη­ση, βασι­κή συνι­στα­μέ­νη των οποί­ων ήταν η δια­σφά­λι­ση της διαιώ­νι­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στον τομέα της Υγείας.

Η πρόταση των αστικών κομμάτων αντιστρατεύεται τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό

Η προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού σήμε­ρα απαιτεί:

 • Διε­νέρ­γεια ΔΩΡΕΑΝ επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων δια­γνω­στι­κών τεστ Covid σε όλους με ευθύ­νη του ΕΟΔΥ. Όχι στο αίσχος της 5ήμερης καρα­ντί­νας και των πρω­το­κόλ­λων της εργοδοσίας.
 • Πλή­ρη και επαρ­κή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, των ΚΥ και των άλλων μονά­δων των ΠΕΔΥ από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.
 • Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης όλων των κλά­δων και ειδι­κο­τή­των στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, στα ΚΥ και τις άλλες μονά­δες των ΠΕΔΥ. Κατάρ­γη­ση του μέτρου της ανα­στο­λής εργα­σί­ας στην Υγεία-Πρόνοια.
 • Επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση, με προ­τε­ραιό­τη­τα τις ΜΕΘ και τις μεγά­λες δια­γνω­στι­κές αλυσίδες.
 • Ενί­σχυ­ση του προ­γράμ­μα­τος μαζι­κού εμβο­λια­σμού με πλα­τιά και οργα­νω­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση με επί­κε­ντρο τους χώρους δου­λειάς, τα σχο­λεία και τα Πανε­πι­στή­μια, τις κοι­νω­νι­κές ομά­δες «υψη­λού κιν­δύ­νου», με μέτρα προ­σω­πο­ποι­η­με­νης ενημέρωσης.
 • Εξα­σφά­λι­ση από το κρά­τος της δωρε­άν, πλή­ρους και απρό­σκο­πτης ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης και νοση­λεί­ας σε όλους.
 • Ούτε σκέ­ψη για συγ­χω­νεύ­σεις και κλεί­σι­μο κλι­νών, κλι­νι­κών νοσο­κο­μεί­ων, όπως προ­βλέ­πει το «νέο ΕΣΥ» της κυβέρ­νη­σης. Καμία εμπλο­κή του ιδιω­τι­κού τομέα (ΣΔΙΤ ‑εργο­λά­βοι) στις ιατρι­κές, νοση­λευ­τι­κές, εργα­στη­ρια­κές και υπο­στη­ρι­κτι­κές υπη­ρε­σί­ες των δημό­σιων νοσοκομείων.
 • Ανά­πτυ­ξη δημό­σιων ΚΥ και Περι­φε­ρεια­κών Ιατρεί­ων με σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό και επαρ­κή στε­λέ­χω­ση σε αριθ­μό όλων των ειδι­κο­τή­των προ­κει­μέ­νου να καλύ­πτο­νται πλή­ρως οι λαϊ­κές ανά­γκες για όλες τις υπη­ρε­σί­ες ΠΦΥ σε όλες τις περιο­χές της χώρας, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρό­νου και για την κατ’ οίκον νοσηλεία.
 • Ανά­πτυ­ξη τμη­μά­των με διε­πι­στη­μο­νι­κές ομά­δες για την παρα­κο­λού­θη­ση των ασθε­νών που νόση­σαν από τον κορο­νο­ϊό. Πλή­ρης και δωρε­άν εξα­σφά­λι­ση των ανα­γκαί­ων υπη­ρε­σιών αποκατάστασης.

Ο καπιταλισμός είναι ο πιο επικίνδυνος «ιός»!
Με το ΚΚΕ στον δρόμο της διεκδίκησης και της προοπτικής!

Σήμε­ρα οι τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης, της τεχνι­κής, της παρα­γω­γής, αντί να αξιο­ποι­η­θούν στο έπα­κρο για την προ­στα­σία της ζωής και της υγεί­ας του λαού, αξιο­ποιού­νται για τη μεγέ­θυν­ση των κερ­δών των λίγων αφή­νο­ντας τον λαό στο έλε­ος της παν­δη­μί­ας. Αυτό είναι το «σύμ­πτω­μα» του πιο επι­κίν­δυ­νου «ιού», του άδι­κου και διε­φθαρ­μέ­νου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Από κάθε πλευ­ρά της ζωής του εργα­ζό­με­νου λαού προ­κύ­πτει ότι σήμε­ρα είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει η συλ­λο­γι­κή αντί­στα­ση για να εμπο­δί­σου­με τα «χει­ρό­τε­ρα» με στό­χο και προ­ο­πτι­κή να απαλ­λα­γού­με από τον «ιό» της αδι­κί­ας που έχει όνο­μα: Καπιταλισμός.

Οι δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μπο­ρούν να αντι­στοι­χη­θούν και να υπη­ρε­τή­σουν τον λαό μόνο στο πλαί­σιο μίας άλλης οργά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας. Της κοι­νω­νί­ας, που στο επί­κε­ντρό της θα έχει την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών και λαϊ­κών ανα­γκών. Αυτόν τον δρό­μο ανοί­γει το ΚΚΕ με τη δρά­ση του, τις θέσεις του, το Πρό­γραμ­μά του.

Τον δρό­μο της διεκ­δί­κη­σης, της αντε­πί­θε­σης και της προ­ο­πτι­κής μπο­ρού­με να τον βαδί­σου­με μαζί!

 • Δυνα­μώ­νο­ντας την οργά­νω­ση στα Σωμα­τεία και τους φορείς του εργα­τι­κού – λαϊ­κού κινήματος.
 • Ενι­σχύ­ο­ντας την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία ενά­ντια στον κοι­νό αντί­πα­λο, την εξου­σία του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, την ΕΕ και τις κυβερ­νή­σεις που τους υπηρετούν.
 • Δυνα­μώ­νο­ντας τη λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη και διεκ­δί­κη­ση σε κάθε χώρο δου­λειάς, μόρ­φω­σης, σε κάθε εργα­τι­κή – λαϊ­κή γει­το­νιά, σε κάθε πόλη και χωριό.

Υπάρχει ρεαλιστική διέξοδος από το σύστημα της εκμετάλλευσης:
Ο σοσιαλισμός – κομμουνισμός

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο