Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλλάδιο ΚΚΕ: Όχι στο ταξικό και άδικο νομοσχέδιο — Ναι στο αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν, σύγχρονο πανεπιστήμιο

Το ΚΚΕ σε φυλ­λά­διο που κυκλο­φό­ρη­σε υπό τον τίτλο
“Η µεγά­λη πλειο­ψη­φία στην εκπαί­δευ­ση µίλη­σε: Όχι στο ταξι­κό & άδι­κο νοµοσχέδιο!
ΝΑΙ Στο απο­κλει­στι­κά δηµό­σιο, πρα­γµα­τι­κά δωρε­άν, σύγ­χρο­νο πανεπιστήµιο”
ανα­φέ­ρει και εξη­γεί ανα­λυ­τι­κά ότι «το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα:

  • Καταρ­γεί τον ενιαίο τρό­πο εισα­γω­γής στα πανεπιστήµια
  • Ισο­πε­δώ­νει την αξία των πτυχίων
  • Φέρ­νει δίδα­κτρα και αύξη­ση του κόστους σπου­δών στα δηµό­σια πανεπιστήµια
  • Φέρ­νει ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια-«µαγαζιά».

Στο φυλ­λά­διο σημειώ­νε­ται, με παρά­θε­ση στοι­χεί­ων, ότι το «Πανε­πι­στή­μιο ΑΕ» είναι «ακρι­βό για τους φοι­τη­τές, φθη­νό για το κρά­τος, κερ­δο­φό­ρο για τις επι­χει­ρή­σεις» και τονί­ζε­ται ότι «οι φοι­τη­τές και οι οικο­γέ­νειές τους πλη­ρώ­νουν τα σπα­σμέ­να της υπερ-χρη­µα­το­δό­τη­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λειτουργίας».

«Αυτή η πολι­τι­κή έχει: Στό­χευ­ση: Στη­ρί­ζει τη δια­δι­κα­σία µετα­τρο­πής της Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης σε µια µεγά­λη αγο­ρά πτυ­χί­ων δια­φό­ρων κατη­γο­ριών και επι­πέ­δων, ανά­λο­γα µε την τσέ­πη, στην οποία θα συνυ­πάρ­χουν δηµό­σια και ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­µια, στο πλαί­σιο του ευρω­παϊ­κού “Ενιαί­ου Χώρου Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης” και ενό­χους: ΕΕ και κόµµα­τα ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ, προ­σθέ­το­ντας ότι αυτή η πολι­τι­κή έχει και «συνέ­χεια» και παρα­θέ­το­ντας τους δια­δο­χι­κούς νόμους που έφε­ραν κυβερ­νή­σεις και συγκυ­βερ­νή­σεις των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και με άλλα κόμ­μα­τα από το 2007 έως το 2022.

«Όλοι μαζί έστρω­σαν το έδα­φος για το σηµε­ρι­νό νοµο­σχέ­διο-έκτρω­µα» σημειώ­νει το ΚΚΕ και προ­σθέ­τει: «Οι µόνοι σύµµα­χοι της κυβέρ­νη­σης είναι: Οι ενώ­σεις των εργο­δο­τών, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Η κυβέρ­νη­ση και οι σύµµα­χοι της έχουν ηττη­θεί! Οι φοι­τή­τριες και οι φοι­τη­τές είναι ήδη νικητές!

Δεν περ­νά­ει το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης να νοµι­µο­ποι­ή­σει ως προ­ο­δευ­τι­κό το νοµο­σχέ­διο ‑έκτρω­µα για ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανεπιστηµίων.
Με τον αγώ­να τους κάνουν πρώ­το θέµα στην κοι­νω­νία τις σπου­δές και τις ανά­γκες τους.
Αγω­νί­ζο­νται για αυτό που είναι δίκαιο και εφι­κτό. Η Πολι­τεία να κατο­χυ­ρώ­νει το δικαί­ω­µα στην πανε­πι­στη­µια­κή µόρ­φω­ση. Απο­κλει­στι­κά δηµό­σιο, πρα­γµα­τι­κά δωρε­άν, σύγ­χρο­νο πανε­πι­στή­µιο» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Σύγ­χρο­νο είναι το πανε­πι­στή­µιο να είναι απο­κλει­στι­κά δηµό­σιο και πρα­γµα­τι­κά δωρε­άν

…Ανή­κει σε προη­γού­µε­νους αιώ­νες, οι µαθη­τές και οι φοι­τη­τές να δια­χω­ρί­ζο­νται ανά­λο­γα µε την τσέ­πη κάθε οικογένειας.
Λογι­κό είναι οι σπου­δές να δίνουν υψη­λού επι­πέ­δου επι­στη­µο­νι­κή γνώ­ση και στέ­ρεο υπό­βα­θρο στο νέο επιστήµονα…
Παρα­λο­γι­σµός είναι τα προ­γρά­µµα­τα σπου­δών να “τρέ­χουν να προ­λά­βουν” τις πρό­σκαι­ρες ανά­γκες της αγο­ράς, στρέ­φο­ντας στις δεξιό­τη­τες που φθεί­ρο­νται στον χρόνο.

Αυτο­νό­η­το είναι το πτυ­χίο να εξα­σφα­λί­ζει όλη την ανα­γκαία γνώ­ση και τη δυνα­τό­τη­τα άσκη­σης του επαγγέλµατος…
Ανορ­θο­γρα­φία είναι η απο­σύν­δε­ση του πτυ­χί­ου από το αντί­στοι­χο µε τις σπου­δές επάγγελµα.

Ελεύ­θε­ρο είναι το πανε­πι­στή­µιο που προ­ά­γει τη γνώ­ση και την έρευ­να δίνο­ντας λύσεις στα σύγ­χρο­να κοι­νω­νι­κά προβλήµατα…

…κι όµως σήµε­ρα η έρευ­να ασφυ­κτιά από τις δεσµεύ­σεις µε βάση τις προ­τε­ραιό­τη­τες της κερ­δο­φο­ρί­ας των επιχειρήσεων».

«Σήμε­ρα είναι πιο ορα­τό από ποτέ: Η ικα­νο­ποί­η­ση αυτών των αιτη­µά­των προ­ϋ­πο­θέ­τει σύγκρου­ση µε την πολι­τι­κή της ΕΕ, των κυβερ­νή­σε­ων — κοµµά­των του συστή­µα­τος, ρήξη µε την οικο­νο­µία και την κοι­νω­νία της εκµε­τάλ­λευ­σης» τονί­ζει το ΚΚΕ και επι­ση­μαί­νει στη συνέ­χεια στην ενό­τη­τα «Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας»:

«Κάθε δικαί­ω­µα βαφτί­ζε­ται “ανα­χρο­νι­σµός” στο σύστη­µα που “βλέ­πει” µόνο κέρδη:

  • οι µορ­φω­τι­κές ανά­γκες υπο­λο­γί­ζο­νται ως κόστος ή πεδίο για έσοδα.
  • το δικαί­ω­µα στην εργα­σία µε εφό­διο το πτυ­χίο αντι­µε­τω­πί­ζε­ται ως εµπό­διο για τους εργοδότες.
  • η επι­στή­µη και τα επι­τεύ­γµα­τά της µπαί­νουν στα καλού­πια και στα “µέτρα” των λίγων.
  • η έρευ­να “τυπο­ποιεί­ται” και εγκλω­βί­ζε­ται στα θέλω του κάθε επί­δο­ξου χρηµατοδότη».

Κατα­λή­γο­ντας, το φυλ­λά­διο του ΚΚΕ τονίζει:
«Οι κόποι και θυσί­ες των οικο­γε­νειών, ελπί­ζο­ντας να προ­σφέ­ρουν ένα καλύ­τε­ρο µέλ­λον στα παι­διά τους…

Τα όνει­ρα των µαθη­τών και φοι­τη­τών να αξιο­ποι­ή­σουν δηµιουρ­γι­κά τις γνώ­σεις, τα ταλέ­ντα, τις σπου­δές τους, προ­σφέ­ρο­ντας µε την εργα­σία τους στην κοινωνία…
Η έγνοια των πανε­πι­στη­µια­κών δασκά­λων για το µέλ­λον της πανε­πι­στη­µια­κής εκπαί­δευ­σης, που δεν δέχο­νται να καθο­ρί­ζει η αγο­ρά την επι­στη­µο­νι­κή προ­σφο­ρά κι εργα­σία τους…
Μπο­ρούν να βρουν διέ­ξο­δο στον αγώ­να ενά­ντια στην πολι­τι­κή που θυσιά­ζει ζωές, δου­λειές, σπου­δές και προ­ο­πτι­κές στο “ιερό δισκο­πό­τη­ρο” της κερ­δο­φο­ρί­ας των λίγων.

Σε αυτό τον αγώ­να είµα­στε όλοι απαραίτητοι.

Με το ΚΚΕ, ανοί­γου­με τον δρό­µο για την κοι­νω­νία και το πανεπιστήµιο
των ανα­γκών των πολ­λών, που θα αξιο­ποιεί τις τερά­στιες σύγχρονες
δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­µης, της ανθρω­πό­τη­τας, για την ευη­µε­ρία της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας
».

8σέλιδοAEI_ΚΚΕ_

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο