Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλλάδιο του ΚΚΕ: Ένας χρόνος πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία — Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών!

Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία! Δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών, μόνη μας ελπί­δα η πάλη των λαών! τονί­ζει φυλ­λά­διο του ΚΚΕ για τον ένα χρό­νο του πολέ­μου μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Ανα­λυ­τι­κά:

Το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται στον λαό που θέλει να ζει ειρη­νι­κά, που δεν αντέ­χει πια να βλέ­πει κατε­στραμ­μέ­νους τους άλλους λαούς και τους τόπους τους, που αγω­νιά βλέ­πο­ντας το μπα­ρού­τι του πολέ­μου να συσ­σω­ρεύ­ε­ται και την ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ουκρα­νία να κλιμακώνεται.

Απευ­θυ­νό­μα­στε στους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία που ανη­συ­χούν από την εμπλο­κή της χώρας μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Που δεν ανέ­χο­νται η γη, ο αέρας και η θάλασ­σα της πατρί­δας μας να μετα­τρέ­πο­νται σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό προ­γε­φύ­ρω­μα για την κλι­μά­κω­ση των στρα­τιω­τι­κών ανα­με­τρή­σε­ων. Έτσι καθι­στούν τον λαό μας «μαγνή­τη κινδύνων».

Από την πρώ­τη στιγ­μή το ΚΚΕ σήμα­νε συνα­γερ­μό στον λαό

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη μέρα του πολέ­μου κάλε­σε κάθε εργα­ζό­με­νο να δια­δη­λώ­σει ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Ήταν το πρώ­το κόμ­μα που βρέ­θη­κε έξω από τις πρε­σβεί­ες της Ρωσί­ας και των ΗΠΑ, δεί­χνο­ντας τους πραγ­μα­τι­κούς υπεύ­θυ­νους για ένα ακό­μα μακελειό.

Δεί­χνο­ντας ότι η ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία δεν ήταν κεραυ­νός εν αιθρία. Είχε προη­γη­θεί η σφο­δρή δια­πά­λη και σύγκρου­ση στο έδα­φος της χώρας, μετά την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, το πρα­ξι­κό­πη­μα που ενορ­χή­στρω­σαν το 2014 και τους βομ­βαρ­δι­σμούς της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας από τις αντι­δρα­στι­κές κυβερ­νή­σεις της χώρας.

Σήμε­ρα, έναν χρό­νο μετά την τυπι­κή έναρ­ξη του πολέ­μου, επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι δεν πρό­κει­ται απλά για μια ακό­μα «περι­φε­ρεια­κή σύγκρου­ση» ανά­με­σα σε δύο γει­το­νι­κά κρά­τη, αλλά για έναν πόλε­μο με εμπλε­κό­με­νους τα πιο ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα του κόσμου: Από τη μία τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Μ. Βρε­τα­νία και από την άλλη τη Ρωσία που συμ­μα­χεί με την Κίνα και άλλα ισχυ­ρά καπι­τα­λι­στι­κά κράτη.

Πεδίο διε­θνούς σύρ­ρα­ξης με θύμα­τα τους λαούς 

Στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, ενα­ντί­ον της ρωσι­κής πολε­μι­κής μηχα­νής μάχο­νται ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις, στρα­τιώ­τες και μισθο­φό­ροι εξο­πλι­σμέ­νοι από τις ΗΠΑ, τη Μ. Βρε­τα­νία, τη Γερ­μα­νία και άλλες χώρες που έχουν δώσει δεκά­δες δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια και ευρώ για αυτόν τον πόλεμο.

Όλοι αυτοί δεν μάχο­νται στην Ουκρα­νία για τη «δημο­κρα­τία» απέ­να­ντι στον «ολο­κλη­ρω­τι­σμό» όπως λένε μαζί με τα παπα­γα­λά­κια τους στην Ελλά­δα και αλλού. Αντα­γω­νί­ζο­νται πλέ­ον με τα όπλα για την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, μάχο­νται για το ποιος θα κάνει κου­μά­ντο στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, σκο­τώ­νουν τους λαούς για να κυριαρ­χή­σουν σε νέες αγο­ρές, πηγές και δρό­μους μετα­φο­ράς Ενέργειας.

Το ΚΚΕ ξεσκέ­πα­σε την προ­πα­γάν­δα των υπε­ρα­σπι­στών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, που καλού­σαν τον λαό να στοι­χη­θεί με τα βρώ­μι­κα σχέ­διά τους, να επι­λέ­ξει δηλα­δή στρα­τό­πε­δο ληστή, αντί να παλέ­ψει για την απε­μπλο­κή της χώρας μας από τον πόλεμο.

Το ΚΚΕ απο­κά­λυ­ψε στον λαό την αλή­θεια, την υπο­κρι­σία των αστι­κών κομ­μά­των, που παρί­στα­ναν τους σοκα­ρι­σμέ­νους τάχα για τον «πρώ­το πόλε­μο στην καρ­διά της Ευρώ­πης», ξεχνώ­ντας το επα­νει­λημ­μέ­νο αιμα­το­κύ­λι­σμα των Βαλ­κα­νί­ων και τη διά­λυ­ση της πρώ­ην ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ τη δεκα­ε­τία του 1990.

Το ΚΚΕ στά­θη­κε αλλη­λέγ­γυο με τον λαό της Ουκρα­νί­ας που πλη­ρώ­νει με το αίμα του το βαρύ τίμη­μα των επι­λο­γών των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων της χώρας του. Στά­θη­κε αλλη­λέγ­γυο και με τον λαό της Ρωσί­ας που ματώ­νει για τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας πλουτοκρατών.

Πρό­κει­ται για έναν ακό­μα πόλε­μο από αυτούς που τάχα θα «τέλειω­ναν» πριν από 30 χρό­νια, με την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. Δύο λαοί που έζη­σαν για δεκα­ε­τί­ες ειρη­νι­κά, που μεγα­λούρ­γη­σαν όταν απο­φά­σι­σαν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, σήμε­ρα σφά­ζο­νται στα πεδία των μαχών «για τ’ αφέ­ντη το φαΐ».

Μαζί ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ρίχνουν το λαό βαθιά στο μακελειό

Είναι κρι­τή­ριο στά­σης και ψήφου μπρο­στά στις εκλο­γές οι εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των για την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της χώρας μας στη σύρραξη:

Στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης ξεφορ­τώ­νο­νται καρα­βιές με πολε­μι­κό υλι­κό και από εκεί κατευ­θύ­νο­νται στη γραμ­μή του πυρός.

Στρα­τιω­τι­κό υλι­κό ξηλώ­νε­ται από τα στρα­τό­πε­δα της χώρας μας και στέλ­νε­ται στην Ουκρα­νία, όπως τα τεθω­ρα­κι­σμέ­να BMP1, ενώ τώρα συζη­τά­νε για απο­στο­λή πυραύ­λων S‑300, ακό­μα και αρμά­των μάχης «Leopard».

Επε­κτεί­νο­νται και ενι­σχύ­ο­νται οι στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές των ΗΠΑ στη Σού­δα της Κρή­της, στη Θεσ­σα­λία, στην Ανδρα­βί­δα κ.α.

Όλα τα παρα­πά­νω είναι απο­τε­λέ­σμα­τα της στρα­τη­γι­κής συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας – ΗΠΑ, που ξεκί­νη­σε από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ με τον «δια­βο­λι­κά καλό Τραμπ» και κλι­μα­κώ­νε­ται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Μαζί ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν το πολε­μι­κό ντε­λί­ριο του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου το οποίο δεσμεύ­ε­ται για αύξη­ση της μαζι­κής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας στην Ουκρα­νία, για παρά­δο­ση προηγ­μέ­νων οπλι­κών συστη­μά­των, για παρο­χή εκπαί­δευ­σης στους Ουκρανούς.

Μαζί στη­ρί­ζουν τις κυρώ­σεις κάθε είδους, που τις πλη­ρώ­νει ο λαός με θυσί­ες, με έντα­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, με εκτό­ξευ­ση των τιμών σε βασι­κά αγα­θά, με πετα­μέ­νες σοδειές.

Μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπο­δέ­χο­νταν και χει­ρο­κρο­τού­σαν στη Βου­λή τον Ζελέν­σκι και τη φασι­στι­κή κου­στω­δία του, τους εγκλη­μα­τί­ες του «Τάγ­μα­τος Αζόφ». Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμ­μα που έσω­σε την τιμή του λαού απέ­χο­ντας από αυτό το ξέπλυ­μα των ναζί και της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης του Κιέβου.

Έχει χρε­ο­κο­πή­σει το παρα­μύ­θι ότι η βαθιά εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο είναι «εγγύ­η­ση ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας», ότι βάζει «φρέ­νο» στις αμφι­σβη­τή­σεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δίνουν αέρα στα πανιά στην προ­κλη­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας για να μεί­νει στο ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο και να στη­ρί­ξει τα σχέ­διά τους. Το αντάλ­λαγ­μα είναι επι­κίν­δυ­να παζά­ρια σε Αιγαίο και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, που αμφι­σβη­τούν σύνο­ρα και κυριαρ­χι­κά δικαιώματα.

Αυτοί που τσα­κί­ζουν τον λαό για τα κέρ­δη τους στην ειρή­νη, κερ­δί­ζουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρα από τον πόλεμο

Οι λαοί, όπως και ο ελλη­νι­κός λαός είναι οι χαμέ­νοι από τον πόλε­μο. Κερ­δι­σμέ­νοι είναι οι μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι που βλέ­πουν τα κέρ­δη τους να εκτοξεύονται:

Οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές, με το ενερ­γεια­κό εμπάρ­γκο στη Ρωσία και με τη μετα­φο­ρά του LNG, είδαν κέρ­δη για τα βαπό­ρια τους μέχρι και ένα εκα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια την ημέ­ρα, ενώ ο λαός πλη­ρώ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρα για θέρ­μαν­ση και ρεύμα.

Οι ενερ­γεια­κοί κολοσ­σοί κατα­γρά­φουν κέρδη–ρεκόρ δεκα­ε­τιών, με τον λαό να μετρά­ει τα ψιλά του κάθε μέρα στα πρα­τή­ρια βενζίνης.

Οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες των τρο­φί­μων από τις αυξη­μέ­νες τιμές απο­κο­μί­ζουν ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρα κέρ­δη, με τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να ψωνί­ζουν με τα κομπιου­τε­ρά­κια στο χέρι.

Φτά­νει πια με τους πολέ­μους και τις θυσί­ες για τα κέρ­δη τους!

Ισχυ­ρό ΚΚΕ: Το μόνο καθα­ρό μήνυ­μα ενά­ντια στον πόλε­μο και την εμπλοκή!

Το ΚΚΕ είναι το κόμ­μα που στα­θε­ρά παλεύ­ει ενά­ντια στη συμ­με­το­χή στον πόλε­μο. Βρέ­θη­κε στην πρώ­τη γραμ­μή των εργα­τι­κών – λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων για να ξεκου­μπι­στούν οι ΝΑΤΟι­κοί φονιά­δες από τα λιμά­νια, τα αερο­δρό­μια και τα στρα­τό­πε­δά μας. Για να μη μετα­φέ­ρε­ται πολε­μι­κό υλι­κό από τη Βόρεια Ελλά­δα στο πολε­μι­κό μέτω­πο. Για αυτή τους τη στά­ση, μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ βρέ­θη­καν στα δικα­στή­ρια, χτυ­πή­θη­καν άγρια από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, αντι­με­τώ­πι­σαν διώ­ξεις από την εργοδοσία.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμ­μα που στά­θη­κε και στέ­κε­ται στο πλευ­ρό φαντά­ρων που διώ­χθη­καν για την ενα­ντί­ω­σή τους στην εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλεμο.

Αυτή η περή­φα­νη στά­ση του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα αισθή­μα­τα της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του λαού, τη γνή­σια φιλει­ρη­νι­κή του στά­ση, την αντί­θε­σή του στον πόλε­μο, την κατα­δί­κη των ιμπε­ρια­λι­στών, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Όποια κυβέρ­νη­ση κι αν προ­κύ­ψει δεν θα διστά­σει να οδη­γή­σει τον λαό ως «πρό­βα­το» σε ΝΑΤΟϊ­κή σφαγή!

Δεν είναι πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα για τον λαό το ποια κυβέρ­νη­ση θα ανα­λά­βει να μας οδη­γή­σει στα επό­με­να επι­κίν­δυ­να βήμα­τα της εμπλοκής.

Η επό­με­νη κυβέρνηση:

Θα βρε­θεί μπρο­στά στην κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής ανα­μέ­τρη­σης στην Ουκρα­νία, για την οποία ήδη προει­δο­ποιούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Θα κου­βα­λά­ει όλες τις δεσμεύ­σεις από τη σημε­ρι­νή και τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις για τις παλιές και νέες βάσεις του θανά­του, για τη ΝΑΤΟ­ποί­η­ση ακό­μα και των ναυπηγείων.

Θα ανα­λά­βει νέες βρώ­μι­κες απο­στο­λές για λογα­ρια­σμό του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να, τις πιθα­νές απο­στο­λές πυραύ­λων, αρμά­των μάχης, ακό­μα και προ­σω­πι­κού, βάζο­ντας ακό­μα βαθύ­τε­ρα τον λαό στο στό­μα του λύκου.

Γι’ αυτό ο λαός έχει συμ­φέ­ρον όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν, να είναι όσο γίνε­ται πιο αδύ­να­μα μετά τις εκλο­γές. Για να είναι αδύ­να­μη η στή­ρι­ξη του πολέμου.

Για να βγει ακό­μα πιο δυνα­τή η λαϊ­κή θέλη­ση για απε­μπλο­κή από το μακελειό.

Ψήφος στο ΚΚΕ!

Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι εντο­λή για νέους ακό­μα πιο δυνα­μι­κούς αγώ­νες ενά­ντια στα πολε­μι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Με ψήφο στο ΚΚΕ ο λαός μπο­ρεί να υψώ­σει περισ­σό­τε­ρα εμπό­δια στην επι­κίν­δυ­νη δίνη της εμπλο­κής. Να στα­μα­τή­σει η Ελλά­δα να είναι ορμη­τή­ριο πολέ­μου, να γυρί­σει πίσω στην Ελλά­δα το προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων που έχει στα­λεί εκτός συνό­ρων, να μην πάει κανέ­νας Έλλη­νας αξιω­μα­τι­κός ή φαντά­ρος, ένστο­λος ή όχι στην Ουκρα­νία. Να δυνα­μώ­σει η φωνή που λέει ότι δεν θα συνε­χί­σου­με να πλη­ρώ­νου­με τον πόλε­μό σας.

Είναι ψήφος ενί­σχυ­σης της πάλης για να κλεί­σουν οι βάσεις του θανά­του, να μην ανοί­ξουν νέες.

Η ψήφος στο ΚΚΕ σημαί­νει ενί­σχυ­ση της προ­ο­πτι­κής για να απο­δε­σμευ­τεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τον λαό στο τιμό­νι της εξουσίας.

Μόνο ο λαός σώζει τον λαό, με ΚΚΕ δυνατό!

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο