Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλλάδιο του ΚΚΕ για το δικαίωμα στις διακοπές και την αναψυχή

🔻 🔹 Κυκλο­φό­ρη­σε 4σέλιδο φυλ­λά­διο του ΚΚΕ για το δικαί­ω­μα στις δια­κο­πές και την ανα­ψυ­χή. Συγκε­κρι­μέ­να το φυλ­λά­διο αναφέρει:

«Κι όμως θα είμαι ακόμα εδώ κι αυτό το καλοκαίρι…»

Μέσα στην καρ­διά του καλο­και­ριού η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια έρχε­ται αντι­μέ­τω­πη με νέες στε­ρή­σεις. Πλέ­ον, ακό­μα και οι ολι­γο­ή­με­ρες δια­κο­πές, η ανα­ψυ­χή και μερι­κές ανά­σες δρο­σιάς κοστί­ζουν στους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρους μισθούς.

Η ικα­νο­ποί­η­ση αυτής της ανά­γκης γίνε­ται ακό­μα πιο δύσκο­λη στο φόντο της τερά­στιας ακρί­βειας και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας που μαστί­ζει τις λαϊ­κές οικογένειες.

Πώς γίνεται ο τουρισμός να πηγαίνει για ρεκόρ…
και 1 στους 2
να μην πηγαίνει διακοπές;

Τα πρώ­τα στοι­χεία για τη φετι­νή του­ρι­στι­κή κίνη­ση δεί­χνουν ότι το 2022 οι εισπρά­ξεις θα φτά­σουν τα 20 δισ. ξεπερ­νώ­ντας τις αντί­στοι­χες του 2019, που ήταν «χρο­νιά — ορό­ση­μο» για τον ελλη­νι­κό τουρισμό.

Οι έρευ­νες ωστό­σο δεί­χνουν ότι 1 στους 2 Έλλη­νες το 2022 δεν θα πάει δια­κο­πές, ενώ και ένα μεγά­λο τµή­µα όσων πάνε δια­κο­πές θα πάνε λιγό­τε­ρες ημέρες.

Από το 2013 έως το 2018:

 • του­ρι­στι­κή έκρη­ξη στην Ελλάδα
 • μεί­ω­ση του λεγό­με­νου εσω­τε­ρι­κού τουρισμού

Στην Ελλά­δα των ρεκόρ αφί­ξε­ων και κερ­δο­φο­ρί­ας για τους μεγά­λους ξενο­δο­χεια­κούς ομί­λους και τους tour operators, των νησιών-διε­θνών προ­ο­ρι­σμών, οι εργα­ζό­με­νοι πρέ­πει να «κόβουν» από παντού για να πάνε μια κοντι­νή εκδρο­μή, ενώ οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου «στύ­βο­νται» κάθε μέρα για μισθούς πεί­νας και έχο­ντας κάθε χρό­νο ραντε­βού µε την ανεργία.

Είναι ελά­χι­στες οι εργα­τι­κές και λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που μπο­ρούν να κάνουν πολυ­ή­με­ρες δια­κο­πές σε ποιο­τι­κά κατα­λύ­μα­τα, που έχουν πρό­σβα­ση σε υπο­δο­μές πολι­τι­σμού, σε μου­σεία, σε προ­ο­ρι­σμούς φυσι­κού κάλ­λους, ψυχα­γω­γί­ας, αλλά και σε ελεύ­θε­ρες παραλίες.

 • Τα διό­δια και τα εισι­τή­ρια σε όλα τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς κάνουν απλη­σί­α­στη τη μετα­κί­νη­ση των εργαζομένων. 
 • Αντί­στοι­χα, οι αυξή­σεις στις τιμές των δωμα­τί­ων, οι αυξή­σεις στις χρε­ώ­σεις στις παρα­λί­ες, στα τρό­φι­μα και στις τιμές στα εστια­τό­ρια έχουν εκτο­ξεύ­σει στα ύψη το κόστος των διακοπών.
 • Από τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο μέχρι και τώρα οι εφο­πλι­στές για την αύξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους έχουν επι­βά­λει 4 δια­δο­χι­κές αυξή­σεις στα εισι­τή­ρια, με απο­τέ­λε­σμα οι αυξή­σεις στις τιμές των εισι­τη­ρί­ων να ξεπερ­νούν ακό­μα και το 45%! 
 • Την ίδια ώρα, η κυβέρ­νη­ση, ως… επι­βρά­βευ­ση και με την προ­τρο­πή του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, μπου­κώ­νει τους εφο­πλι­στές της ακτο­πλο­ΐ­ας με «ζεστό» χρή­μα, εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, που αφο­ρούν επι­δο­τή­σεις για τις «άγο­νες γραμ­μές», οικο­νο­μι­κές ενι­σχύ­σεις λόγω παν­δη­μί­ας κ.ο.κ.

Τουριστική ανάπτυξη για ποιον;

 • Για ποιον λοι­πόν είναι φτιαγ­μέ­να τα τερά­στια του­ρι­στι­κά θέρετρα;
 • Ποιος απο­λαμ­βά­νει την πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη «Αθη­ναϊ­κή Ριβιέ­ρα», τα ξενο­δο­χεία — μεγα­θή­ρια που σπέρ­νο­νται στους του­ρι­στι­κούς προορισμούς;
 • Για ποιον φτιά­χνο­νται οι προ­βλή­τες της κρουα­ζιέ­ρας και οι μαρίνες;
 • Για ποιον «χτί­ζουν» οι εφο­πλι­στές τα βαπόρια;
 • Ποιον αφο­ρούν τα πανη­γύ­ρια για την «εξω­στρέ­φεια» του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος, για τα ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας από τον τουρισμό;

Τίπο­τα από τα παρα­πά­νω δεν είναι για τον λαό, καμιά σχέ­ση δεν έχουν µε τις ανά­γκες του για απρό­σκο­πτη πρό­σβα­ση σε ποιο­τι­κό του­ρι­σμό, για το δικαί­ω­μά του στην ανα­ψυ­χή. Είναι κομµέ­να και ραμµέ­να στα μέτρα της κερ­δο­φο­ρί­ας των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον τουρισμό.

▶ Γι’ αυτό στα ίδια νησιά που «φυτρώ­νουν» τα 5άστερα σαν τα μανι­τά­ρια, δεν «φυτρώ­νουν» υπο­δο­μές Υγεί­ας, Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Άθλη­σης, Πολι­τι­σμού για τον λαό και τη νεο­λαία της περιοχής.
▶ Γι’ αυτό στα ίδια νησιά που τα ρεκόρ αφί­ξε­ων από το εξω­τε­ρι­κό σπά­νε το ένα μετά το άλλο, οι εργα­ζό­με­νοι στον του­ρι­σμό ζουν και δου­λεύ­ουν σε όλο και χει­ρό­τε­ρες συνθήκες.
▶ Το ίδιο κρά­τος που ταΐ­ζει µε εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τους εφο­πλι­στές, πετσο­κό­βει τα ήδη πολύ ανε­παρ­κή προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­νι­κού τουρισμού.

Τα κέρ­δη των ομί­λων του του­ρι­σμού και των μετα­φο­ρών, που όλες οι κυβερ­νή­σεις δια­φη­μί­ζουν τη «βαριά βιο­μη­χα­νία», υψώ­νουν τεί­χη στον εργα­ζό­με­νο λαό, του στε­ρούν τη δυνα­τό­τη­τα να απο­λαύ­σει τις ομορ­φιές του τόπου του. Αυτοί και τα κέρ­δη τους κατα­φέρ­νουν το… ακα­τόρ­θω­το: Ο λαός να μην μπο­ρεί να χαρεί το πιο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο καλο­καί­ρι του κόσμου. Οι εργα­ζό­με­νοι που όλο τον χρό­νο ξεπα­τώ­νο­νται, που κυνη­γούν το μερο­κά­μα­το, που ανα­με­τρώ­νται µε την ανα­σφά­λεια, να φτά­νει η μέρα των ολι­γο­ή­με­ρων δια­κο­πών για να «γεμί­σουν τις μπα­τα­ρί­ες τους» και να μην έχουν τη δυνα­τό­τη­τα ούτε γι’ αυτό.

Τι έχει να λαµβά­νει λοι­πόν ο λαός από αυτό το καπι­τα­λι­στι­κό του­ρι­στι­κό «υπερ­θαύ­μα»;

Απο­κλει­σμούς από την αναψυχή
Υπο­βάθ­μι­ση του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος
Πανά­κρι­βες ολι­γο­ή­με­ρες διακοπές

Ούτε για παρηγοριά δεν κάνουν τα «κοινωνικά προγράμματα»

Καμιά ουσια­στι­κή συµβο­λή στην ικα­νο­ποί­η­ση της λαϊ­κής ανά­γκης για του­ρι­σμό δεν έχουν τα επι­δο­τού­με­να προ­γράμ­μα­τα της κυβέρ­νη­σης. Ο «Κοι­νω­νι­κός Του­ρι­σμός» αφο­ρά μόλις 300.000 δικαιού­χους και το πρό­γραμ­μα «Του­ρι­σµός για όλους» άλλους 200.000 δικαιού­χους. Το συνο­λι­κό «κόστος» και για τα δύο προ­γράμ­μα­τα, είναι µόλις 65 εκατ. ευρώ ενώ το 2011 το κον­δύ­λι µόνο για τον κοι­νω­νι­κό του­ρι­σμό ήταν 62,5 εκατ. ευρώ. Παράλ­λη­λα, ο «κοι­νω­νι­κός του­ρι­σμός» αφο­ρά περιό­δους «εκτός σεζόν», που είναι απα­γο­ρευ­τι­κές για χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους και εργαζόμενες.

Ακό­μα κι αυτά τα προ­γράμ­μα­τα ένα σημα­ντι­κό τµή­µα των δικαιού­χων δεν κατα­φέρ­νει να τα αξιο­ποι­ή­σει, καθώς απαι­τούν «συμ­με­το­χή» που ειδι­κά φέτος µε την ακρί­βεια δεν περισ­σεύ­ει, ενώ ήδη φτά­νου­με στα μέσα του Ιού­λη και δεν έχουν ανα­κοι­νω­θεί οι «δικαιού­χοι», ώστε να προ­γραμ­μα­τί­σουν άδειες, εισι­τή­ρια κ.ο.κ.

Φτάνει πια!
Μπροστά οι ανάγκες του λαού, με ισχυρό ΚΚΕ!

Δεν μπο­ρεί στην Ελλά­δα του 2022 οι εργα­ζό­με­νοι να συμ­βι­βά­ζο­νται µε αυτή την κατά­στα­ση. Σήμε­ρα υπάρ­χουν τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες ώστε οι εργα­ζό­με­νοι καθο­λι­κά να απο­λαμ­βά­νουν φθη­νές και ποιο­τι­κές διακοπές.

Αυτό το ζωτι­κό δικαί­ω­μα, που αφο­ρά την ίδια την ανα­πλή­ρω­ση της εργα­τι­κής δύνα­μης υπε­ρα­σπί­ζε­ται το ΚΚΕ.

Για το ΚΚΕ ο του­ρι­σµός είναι ανθρώ­πι­νη ανά­γκη, θα έπρε­πε να είναι καθο­λι­κό λαϊ­κό δικαί­ω­µα και όχι πανά­κρι­βο εµπό­ρευ­µα. Το ΚΚΕ αντι­µε­τω­πί­ζει τον του­ρι­σµό και την ανα­ψυ­χή ως κατο­χυ­ρω­µέ­νο δικαί­ω­µα για όλους τους εργα­ζό­µε­νους, θεµε­λιω­µέ­νο πάνω σε έναν άλλο δρό­µο ανά­πτυ­ξης, της σοσια­λι­στι­κής οικο­νο­µί­ας, στην οποία τα µέσα παρα­γω­γής, ο πλού­τος που παρά­γε­ται θα είναι κοι­νω­νι­κή-λαϊ­κή περιουσία.

Τέτοιου είδους δικαιώ­µα­τα κατέ­κτη­σαν οι εργα­ζό­µε­νοι στις χώρες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­µη­σης τον 20ό αιώ­να. Οι εργά­τες και οι εργά­τριες, οι οικο­γέ­νειές τους, τα παι­διά και οι έφη­βοι είχαν δια­σφα­λι­σµέ­νο το δικαί­ω­µα στην ξεκού­ρα­ση και την ανα­ψυ­χή, σε οργα­νω­µέ­νες υπο­δο­µές του εργα­τι­κού κράτους.

Είναι χαρακτηριστικά τα εξής στοιχεία από τις κατακτήσεις που κατάφερε η εργατική τάξη εκεί που πήρε την εξουσία, όπως στη Σοβιετική Ένωση:

▶ Οι εργά­τες είχαν κατα­φέ­ρει στα µέσα του περα­σµέ­νου αιώ­να να έχουν ελεύ­θε­ρες µέρες µέσα στην εβδο­µά­δα για ανά­παυ­ση, καθώς και ελεύ­θε­ρο χρό­νο κάθε µέρα.
▶ Υπήρ­χε δίκτυο πολι­τι­στι­κών ιδρυ­µά­των, κατα­σκη­νώ­σεις νέων, του­ρι­στι­κά κέντρα, εξο­χι­κά. Από­δει­ξη ότι µπο­ρεί να υπάρ­ξει ικα­νο­ποί­η­ση του λαϊ­κού δικαιώ­µα­τος των δια­κο­πών, της ανα­ψυ­χής όταν φύγει από τη µέση η εµπο­ρευ­µα­το­ποί­η­ση των εργα­τι­κών-λαϊ­κών ανα­γκών από το εκµε­ταλ­λευ­τι­κό σύστηµα.
▶ Υπήρ­χαν 13.141 κέντρα δια­κο­πών στην ΕΣΣΔ όπου µπο­ρού­σε κάποιος να µεί­νει 24–26 µέρες τον χρό­νο. Η ανά­παυ­ση συν­δυα­ζό­ταν µε ιατρι­κή περί­θαλ­ψη όταν χρειαζόταν.
▶ Υπήρ­χαν σπί­τια ανά­παυ­σης, του­ρι­στι­κοί ξενώ­νες και άλλες υπο­δο­µές, για τις οποί­ες το ποσό που πλή­ρω­ναν οι εργα­ζό­µε­νοι ήταν ελά­χι­στο, ενώ ένα µεγά­λο µέρος καλυ­πτό­ταν από το εργα­τι­κό σωµα­τείο, τα ιδρύ­µα­τα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης ή τους δηµό­σιους οργανισµούς.
Με αυτόν τον τρό­πο το εργα­τι­κό κρά­τος εξα­σφά­λι­ζε ανα­ψυ­χή, περί­θαλ­ψη, άσκη­ση, ψυχα­γω­γία και ξεκού­ρα­ση για δεκά­δες εκα­το­µµύ­ρια εργα­ζο­µέ­νων, παι­διών, εφή­βων, φοι­τη­τών. Αν όλα αυτά τα κατο­χύ­ρω­σε ο σοσια­λι­σµός πριν 5 δεκα­ε­τί­ες, η εργα­τι­κή εξου­σία σήµε­ρα µπο­ρεί να κατο­χυ­ρώ­σει πολ­λά περισσότερα!

Να βαδίσουμε τον δρόμο της ανατροπής

Η ολό­πλευ­ρη ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του λαού δεν µπο­ρεί να συµβα­δί­σει µε την καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­µία που «ζει και ανα­πνέ­ει» για τα κέρ­δη των λίγων.

Οι εργα­ζό­µε­νοι µε τη δική τους οργά­νω­ση και πάλη, σε συµπό­ρευ­ση µε το ΚΚΕ, µπο­ρούν να ανοί­ξουν τον δρό­µο για ριζι­κές ανα­τρο­πές, ενά­ντια στο σύστη­µα της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, την εξου­σία των µονο­πω­λί­ων και τις ιµπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Το ΚΚΕ είναι η μοναδική δύναμη που δίνει διέξοδο στη λαϊκή πάλη!

Το ΚΚΕ τεκµη­ριώ­νει στο Πρό­γρα­µµά του ότι ο λαός µπο­ρεί να ζήσει πολύ καλύ­τε­ρα µε βάση τις δυνα­τό­τη­τες του σήµε­ρα. Μόνο η εργα­τι­κή — λαϊ­κή εξου­σία µπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συµφέ­ρο­ντα, µόνο η νέα σοσια­λι­στι­κή οικο­νο­µι­κή και κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση, ο κεντρι­κός επι­στη­µο­νι­κός σχε­δια­σµός στη βάση της κοι­νω­νι­κής ιδιο­κτη­σί­ας µπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει ότι οι τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες της επο­χής µας θα υπη­ρε­τή­σουν τον εργα­ζό­µε­νο άνθρω­πο, τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού για δου­λειά, Υγεία, για δια­κο­πές και ανα­ψυ­χή, για ειρή­νη και συνερ­γα­σία µε όλους τους λαούς.

Σ’ αυτόν τον δρό­µο µπο­ρούν να ενι­σχυ­θούν σήµε­ρα ακό­µα περισ­σό­τε­ρο οι αγω­νι­στι­κές διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­µέ­νων, των σωµα­τεί­ων, των φορέ­ων του λαϊ­κού κινή­µα­τος για:

▶ Μεί­ω­ση κατά 50% της τιµής των εισι­τη­ρί­ων και των ναύ­λων, χωρίς να δοθούν νέες επι­δο­τή­σεις και προ­νό­µια στους εφοπλιστές.
▶ Δωρε­άν µετα­κι­νή­σεις για ανέρ­γους, φοι­τη­τές, στρα­τευ­µέ­νους, ΑµεΑ, χρο­νί­ως πάσχο­ντες. Μειω­µέ­να εισι­τή­ρια για συντα­ξιού­χους, ανα­πλη­ρω­τές, πολύ­τε­κνους κ.ά.
▶ Συχνή σύν­δε­ση των νησιών µε την ηπει­ρω­τι­κή χώρα και µετα­ξύ τους, µε πλοία σύγ­χρο­να και ασφα­λή και µε ναυ­τερ­γά­τες µε πλή­ρη εργα­σια­κά, κοι­νω­νι­κο­α­σφα­λι­στι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώµατα.
▶ Να ξεκι­νή­σουν όλα τα προ­γρά­µµα­τα που καταρ­γή­θη­καν, να διευ­ρυν­θούν τα προ­γρά­µµα­τα Κοι­νω­νι­κού Τουρισµού.
▶ Κατάρ­γη­ση των φόρων στα καύ­σι­µα, της ρήτρας ανα­προ­σα­ρµο­γής και των «πρά­σι­νων» χαρα­τσιών στο ηλε­κτρι­κό ρεύµα.
▶ Επα­να­φο­ρά του µειω­µέ­νου συντε­λε­στή ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατά 50%. Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, στα εφό­δια αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων, δια­γρα­φή των χρε­ών τους.

Η συµπόρευση και η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, στους τόπους δουλειάς, στους αγώνες και τις εκλογές είναι συµβολή στον αγώνα για τις λαϊκές ανάγκες σήµερα, αλλά κυρίως για την προοπτική, για τη µόνη διέξοδο υπέρ του λαού.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο