Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλλάδιο του ΚΚΕ: «Να απαγορευτούν οι «παράλληλες εξαγωγές», φάρμακο δωρεάν για τον λαό την ώρα που το χρειάζεται!»

«Το τερά­στιο πρό­βλη­μα της έλλει­ψης των ανα­γκαί­ων φαρ­μά­κων για την έγκαι­ρη, ασφα­λή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των υγεί­ας του λαού είναι απο­τέ­λε­σμα της «χρό­νιας νόσου» της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας που δια­μορ­φώ­νει το φάρ­μα­κο ως πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα για τον λαό και ως μέσο από­σπα­σης τερά­στιων κερ­δών από φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νους και φαρ­μα­κέ­μπο­ρους είτε αυτοί έχουν την «έδρα τους» στην Ελλά­δα είτε αλλού» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ σε Φυλ­λά­διο που κυκλοφόρησε.

«Είναι ψέμα­τα ότι δε «φτά­νουν» οι «πρώ­τες ύλες» για την παρα­γω­γή και τη συσκευα­σία των φαρ­μά­κων σε συν­θή­κες τερά­στιων δυνα­το­τή­των της τεχνο­λο­γί­ας, της επι­στή­μης και της παρα­γω­γι­κό­τη­τας» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ και προσθέτει:

–Οι γεω­πο­λι­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις ανά­με­σα σε ΗΠΑ-ΕΕ και Κίνα — Ινδία και για τα μερί­δια των αγο­ρών στα φάρ­μα­κα είναι αυτές που οξύ­νο­νται και βάζουν σε κίν­δυ­νο την υγεία των λαών.

–Απο­κα­λύ­πτε­ται για μία ακό­μη φορά ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και η «μεγά­λη αγο­ρά» της, που έχουν ως ευαγ­γέ­λιο όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, όχι μόνο δεν μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει την ευη­με­ρία των λαών, αλλά τους στε­ρεί και από βασι­κά αγα­θά, όπως είναι τα φάρ­μα­κα, η ενέρ­γεια κ.ά. Απο­κα­λύ­πτε­ται αυτό που πάντα έλε­γε το ΚΚΕ, ότι οι περί­φη­μες ελευ­θε­ρί­ες κίνη­σης κεφα­λαί­ου και εμπο­ρευ­μά­των, είναι «ελευ­θε­ρία» μόνο για να μεγα­λώ­νουν τα κέρ­δη των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, ενώ για τους λαούς απο­τε­λεί μία μεγά­λη «φυλα­κή».

Ειδι­κό­τε­ρα για την Ελλά­δα το ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι:

–«Το «θαύ­μα» της καπι­τα­λι­στι­κής ελλη­νι­κής φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας με τον τερά­στιο εξα­γω­γι­κό της χαρα­κτή­ρα, αλλά με τα «άδεια» ράφια των φαρ­μα­κεί­ων και με την αξιο­ποί­η­ση των ελλεί­ψε­ων για ανα­τί­μη­ση πολ­λών φαρ­μά­κων που παρά­γουν είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

–Το φάρ­μα­κο απο­τε­λεί το 2ο εξα­γώ­γι­μο προ­ϊ­όν της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας το 2022 και μάλι­στα σε 147 χώρες. Αλή­θεια, σε αυτά τα φάρ­μα­κα πώς και δεν υπήρ­ξε έλλει­ψη «πρώ­των υλών»; Οι φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νοι που επαί­ρο­νται για τις τερά­στιες επεν­δύ­σεις τους πώς και δεν «σκέ­φθη­καν» την προ­σαρ­μο­γή της παρα­γω­γής πριν δημιουρ­γη­θεί το πρό­βλη­μα; Απλού­στα­τα διό­τι η καπι­τα­λι­στι­κή φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία καθο­ρί­ζει αν, πότε και πού θα ερευ­νη­θούν, παρα­χθούν και δια­κι­νη­θούν τα φάρ­μα­κα, δηλα­δή με κρι­τή­ρια αντί­θε­τα και εχθρι­κά με τις λαϊ­κές ανάγκες».

Το ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι «η επάρ­κεια των χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νων από τον λαό φαρ­μά­κων και η ταυ­τό­χρο­νη κατά δια­στή­μα­τα ανε­πάρ­κεια, όπως συμ­βαί­νει σήμε­ρα, είναι οι δυο όψεις της ίδιας αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που στη­ρί­ζει τους φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νους — φαρ­μα­κέ­μπο­ρους και το φάρ­μα­κο ως εμπό­ρευ­μα και μέσο πλου­τι­σμού. Σε αυτό ταυ­τί­ζο­νται τόσο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και η «αντι­πο­λί­τευ­ση» του ΣΥΡΙΖΑ» και προ­σθέ­τει ότι «πρό­σφα­τα οι συγκλί­σεις έγι­ναν ακό­μα περισ­σό­τε­ρες αφού συμ­φώ­νη­σαν στην αύξη­ση των τιμών».

«Η περι­πλά­νη­ση ανά­με­σα στο «πρω­τό­τυ­πο» φάρ­μα­κο της πολι­τι­κής της ΝΔ και στο «αντί­γρα­φο» του ΣΥΡΙΖΑ και των κάθε λογής ομοί­ων τους, δεν αλλά­ζει τη «δρα­στι­κή ουσία» της αντι­λαϊ­κής τους πολι­τι­κής» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ και τονί­ζει στη συνέχεια:

«Η εξα­σφά­λι­ση της έγκαι­ρης, σύγ­χρο­νης, πλή­ρους και απο­λύ­τως δωρε­άν φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με την οργα­νω­μέ­νη πάλη του ίδιου του λαού και σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού.

Εδώ και τώρα:

–Να καταρ­γη­θούν οι παράλ­λη­λες εξα­γω­γές, τώρα, πλή­ρως και για πάντα.

–Να μην τολ­μή­σει η κυβέρ­νη­ση να προ­χω­ρή­σει σε αύξη­ση τιμών στο όνο­μα της επάρκειας.

-Δωρε­άν φάρ­μα­κο για τον λαό, για κάθε ασθε­νή, την ώρα που το χρειάζεται».

«Για να αξιο­ποι­η­θούν οι τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν στην έρευ­να και την παρα­γω­γή των φαρ­μά­κων, με τη δημιουρ­γία ενιαί­ου κρα­τι­κού φορέα φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας, στο πλαί­σιο του κεντρι­κού επι­στη­μο­νι­κού σχε­δια­σμού, της αξιο­ποί­η­σης του πολυά­ριθ­μου και υψη­λής εξει­δί­κευ­σης προ­σω­πι­κού του κλά­δου στο πλαί­σιο μιας άλλης ανά­πτυ­ξης που θα καθο­ρί­ζε­ται από τις λαϊ­κές ανά­γκες. Με την αξιο­ποί­η­ση των δυνα­το­τή­των για την όσο το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρη αυτάρ­κεια της χώρας σε φάρ­μα­κα και εμβό­λια. Για την παρα­γω­γή φαρ­μά­κων που δεν θα είναι εμπο­ρεύ­μα­τα αλλά κοι­νω­νι­κή ιδιοκτησία.

Με αυτήν την προ­ο­πτι­κή η πάλη του λαού μπο­ρεί να δια­μορ­φώ­σει τις εξε­λί­ξεις υπέρ του. Για να απο­τε­λεί η ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη καθο­λι­κό δημό­σιο και δωρε­άν αγα­θό αντί­στοι­χο με τις κάθε φορά λαϊ­κές ανά­γκες» κατα­λή­γει το Φυλ­λά­διο του ΚΚΕ.

Επι­συ­νά­πτε­ται το Φυλ­λά­διο του ΚΚΕQ

PDF Logo

 

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο