Φυσικά και (καπιταλιστικά) πολιτικά φαινόμενα

Αφορ­μή για το σημε­ρι­νό μας θέμα ο πρό­σφα­τος τυφώ­νας Μάθιου που σχε­δόν ισο­πέ­δω­σε την Αϊτή – χωριά και πόλεις εξα­φα­νί­στη­καν από το χάρ­τη — σκό­τω­σε 1.000 περί­που ανθρώ­πους. Στις δε  Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής προ­κά­λε­σε τερά­στιες κατα­στρο­φές και πλέ­ον των 20 νεκρών. Και επει­δή και στη χώρα μας έχου­με κατά και­ρούς ακραία – όπως συνη­θί­σα­με … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Φυσι­κά και (καπι­τα­λι­στι­κά) πολι­τι­κά φαι­νό­με­να.