Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυτοφαγική _Κρεατοφαγική Διατροφή _ Ποια υπερτερεί ;

Το καλύ­τε­ρο ψάρι είναι το ψαρο­νέ­φρι … συνη­θί­ζου­με να λέμε _ ψάρι+νεφρό (= ιχθύς από το «ψοιά­ριον», υπο­κο­ρι­στι­κό του αρχαί­ου «ψύαι» κλπ. αυτά αφο­ρούν τους Μπα­μπι­νιώ­τι­δες), ο Ηρα­κλής επι­μέ­νει πως το καλύ­τε­ρο είναι η προ­βα­τί­να… όμως οι ειδι­κοί διαφωνούν

Γρά­φει ο \\ Βαγ­γέ­λης Νάνος

Οι άνθρω­ποι της Παλαιο­λι­θι­κής επο­χής (πριν από 2 εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια έως το 20.000 π.Χ )  ζού­σαν λίγα χρό­νια, κατά μέσο όρο περί­που 33, λόγω τριών κυρί­ως παρα­γό­ντων: των λοι­μώ­ξε­ων από βακτή­ρια ή ιούς, του υψη­λού ποσο­στού νεο­γνι­κής και παι­δι­κής θνη­σι­μό­τη­τας και λόγω του ότι έπε­φταν θύμα­τα σαρ­κο­φά­γων θηρευ­τών. Στις μετέ­πει­τα επο­χές βελ­τιώ­θη­κε κατά πολύ το προσ­δό­κι­μο επι­βί­ω­σης, φτά­νο­ντας στις μέρες μας περί­που στο τρι­πλά­σιο, καθώς βελ­τιώ­θη­κε η αντι­με­τώ­πι­ση και των τριών προ­α­να­φε­ρό­με­νων παρα­γό­ντων. Ο ανθρώ­πι­νος οργα­νι­σμός από τότε και μέχρι τις μέρες μας, δηλα­δή με την πάρο­δο χιλιά­δων ετών, κατά­φε­ρε να ανα­πτύ­ξει μια σει­ρά απα­ντή­σε­ων σαν άμυ­να απέ­να­ντι στους προ­α­να­φε­ρό­με­νους ελλο­χεύ­ο­ντες περι­βαλ­λο­ντι­κούς κιν­δύ­νους. Η πρώ­τη εξ αυτών ήταν η αντί­δρα­ση στη λοί­μω­ξη και η δεύ­τε­ρη η αντί­δρα­ση στον κίν­δυ­νο. Η απά­ντη­ση στη λοί­μω­ξη έγι­νε δυνα­τή με την ανά­πτυ­ξη και ωρί­μαν­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος το οποίο κατα­πο­λε­μά τη λοί­μω­ξη από οποια­δή­πο­τε βακτη­ρια­κή ή ιογε­νή εισβολή.

Παχυ­σαρ­κία και μετα­βο­λι­κό σύν­δρο­μο _η επι­δη­μία της αφθονίας

Η απά­ντη­ση στον κίν­δυ­νο έγι­νε με την “αδρε­νερ­γι­κή αντί­δρα­ση” η οποία εκδη­λώ­νε­ται με την ταχεία και αυξη­μέ­νη έκκρι­ση δύο ορμο­νών, της Νορα­δρε­να­λί­νης και της Κορ­τι­ζό­λης. Η αντί­δρα­ση αυτή ενερ­γο­ποιεί­ται σε επεί­γου­σες κατα­στά­σεις και προ­κα­λεί μια σει­ρά δρά­σε­ων στον οργα­νι­σμό όπως αύξη­ση των καρ­δια­κών παλ­μών και της αρτη­ρια­κής πίε­σης, σύσπα­ση των αγγεί­ων , δια­στο­λή των βρόγ­χων και αύξη­ση της αιμά­τω­σης των μυών. Όλα τα παρα­πά­νω έχουν σαν σκο­πό την παρο­χή μεγα­λύ­τε­ρης ποσό­τη­τας οξυ­γό­νου και ενέρ­γειας στους μυς ώστε να τους προσ­δώ­σουν μεγα­λύ­τε­ρη ταχύ­τη­τα και δύνα­μη. Για την επί­τευ­ξη του παρα­πά­νω στό­χου απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται μεγα­λύ­τε­ρη ποσό­τη­τα γλυ­κό­ζης υπό μορ­φή γλυ­κο­γό­νου από το ήπαρ και τους μυς ώστε να υπάρ­χει πρό­σθε­τη παρο­χή ενέρ­γειας. Οι οφθαλ­μοί δια­στέλ­λο­νται για καλύ­τε­ρη όρα­ση,  ο εγκέ­φα­λος βρί­σκε­ται σε εγρή­γορ­ση για ταχεία λήψη απο­φά­σε­ων, ενώ ολό­κλη­ρο το σώμα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για γρή­γο­ρη φυγή ή επί­θε­ση. Παρα­τη­ρή­στε μια γάτα όταν βρί­σκε­ται σε πραγ­μα­τι­κό ή φαντα­στι­κό κίν­δυ­νο. Ορθώ­νει το σώμα αλλά και το τρί­χω­μα παίρ­νο­ντας μια επι­θε­τι­κή στά­ση και  προ­σπα­θώ­ντας να δεί­ξει μεγα­λύ­τε­ρο όγκο σώμα­τος και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ώστε να τρο­μά­ξει τον εχθρό. Αυτή είναι μια “αδρε­νερ­γι­κή αντί­δρα­ση” ή αλλιώς,“αντίδραση μάχης ή φυγής”.

Η ωρί­μαν­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος και η αδρε­νερ­γι­κή αντί­δρα­ση βοή­θη­σαν τον προϊ­στο­ρι­κό άνθρω­πο να αντι­με­τω­πί­σει τους θηρευ­τές, τα τραύ­μα­τα, τους περι­βαλ­λο­ντι­κούς κιν­δύ­νους και τις περι­βαλ­λο­ντι­κές λοι­μώ­ξεις. Πολύ αργό­τε­ρα απο­δεί­χθη­κε ότι αν αυτή η έκκρι­ση των ορμο­νών κιν­δύ­νου και ταχεί­ας αντί­δρα­σης , των λεγό­με­νων  και ορμο­νών του στρες, παρα­τα­θεί τόσο σε χρό­νο όσο και σε έντα­ση προ­δια­θέ­τει σε νοσή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τον τρό­πο ζωής και την ηλι­κία καθώς όσο μεγα­λώ­νει ο άνθρω­πος τόσο πιο πολύ εκτί­θε­ται στις επι­πλο­κές των ορμο­νών αυτών και ανε­ξάρ­τη­τα αν ο κίν­δυ­νος είναι πραγ­μα­τι­κός ή φαντα­στι­κός ή λόγω σωμα­τι­κής ή ψυχι­κής δια­τα­ρα­χής.  Στα νοσή­μα­τα αυτά περι­λαμ­βά­νο­νται η αρτη­ριο­σκλή­ρυν­ση , οι καρ­διαγ­γεια­κές παθή­σεις τα εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια και τα μετα­βο­λι­κά νοσή­μα­τα όπως η παχυ­σαρ­κία και ο σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της. Οι άνθρω­ποι της παλαιο­λι­θι­κής επο­χής λόγω του σχε­τι­κά σύντο­μου βίου τους δεν προ­λά­βαι­ναν να εκδη­λώ­σουν αυτά τα νοσή­μα­τα, άρα δεν προ­λά­βαι­ναν να ανα­πτύ­ξουν  κάποιους σοβα­ρούς αμυ­ντι­κούς μηχα­νι­σμούς απέ­να­ντι στα νοσή­μα­τα που προ­κα­λεί η υπερ­βο­λι­κή έκθε­ση του οργα­νι­σμού στις ορμό­νες του στρες.

  Η δια­τρο­φή των ανθρώ­πων της επο­χής εκεί­νης περιε­λάμ­βα­νε τρο­φές με πολ­λές φυτι­κές ίνες και ουσί­ες υψη­λής μεν θρε­πτι­κής αξί­ας αλλά χαμη­λής  ενερ­γεια­κής αξί­ας, καθώς δεν περιεί­χαν ούτε πολ­λούς υδα­τάν­θρα­κες, ούτε πολ­λά λίπη. Πιο συγκε­κρι­μέ­να τρέ­φο­νταν κατά πρώ­τον με φυτι­κής κυρί­ως προ­έ­λευ­σης τρο­φές με κύρια συστα­τι­κά σύν­θε­τους υδα­τάν­θρα­κες, όπως το άμυ­λο, και φυτι­κές πρω­τε­ΐ­νες  και κατά δεύ­τε­ρον με σπό­ρους ωμούς ή ψημέ­νους με κύρια συστα­τι­κά φυτι­κές πρω­τε­ΐ­νες και ακό­ρε­στα φυτι­κά λίπη. Η κατα­νά­λω­ση κρέ­α­τος ήταν σπά­νια. Η ανω­τέ­ρω δια­τρο­φή σε συν­δυα­σμό με την εντα­τι­κή φυσι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα  (κοπιώ­δης εργα­σία, πολύ­ω­ρο περ­πά­τη­μα σε δύσβα­τους δρό­μους)  που απαι­τού­σε αυξη­μέ­νη κατα­νά­λω­ση ενέρ­γειας , προ­στά­τευαν τους ανθρώ­πους της επο­χής εκεί­νης από τα μετα­βο­λι­κά νοσή­μα­τα όπως η παχυ­σαρ­κία, ο σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της και οι δυσλι­πι­δαι­μί­ες , νοσή­μα­τα που συνή­θως οφεί­λο­νται σε υπερ­κα­τα­νά­λω­ση τρο­φών υψη­λής ενερ­γεια­κής αξί­ας όπως οι λιπα­ρές, οι σακ­χα­ρού­χες και οι αμυ­λού­χες. Σε αντί­θε­ση, ο σημε­ρι­νός άνθρω­πος πάσχει από ασθέ­νειες που οφεί­λο­νται στον τρό­πο ζωής του, δηλα­δή στις δια­τρο­φι­κές του συνή­θειες, το καθη­με­ρι­νό στρες και τις περι­βαλ­λο­ντι­κές συν­θή­κες. Το διαι­το­λό­γιο του σημε­ρι­νού ανθρώ­που περιέ­χει πολ­λούς υδα­τάν­θρα­κες όπως η ζάχα­ρη και το άμυ­λο, μεγά­λες ποσό­τη­τες κορε­σμέ­νων (ζωι­κών) λιπών και υπερ­βο­λι­κές ποσό­τη­τες ζωι­κών πρω­τεϊ­νών. Επί πλέ­ον ο σύγ­χρο­νος άνθρω­πος  δεν ξοδεύ­ει αρκε­τή ενέρ­γεια σε  σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, εκτί­θε­ται σε υπερ­βο­λι­κή και παρα­τε­τα­μέ­νη έκκρι­ση ορμο­νών του στρες ενώ, πολ­λές φορές δια­μέ­νει ή εργά­ζε­ται σε ανθυ­γιει­νό περι­βάλ­λον. Αυτός ο τρό­πος ζωής προ­δια­θέ­τει σε χρό­νια φλεγ­μο­νή η οποία ευνο­εί την εκδή­λω­ση  υψη­λών ποσο­στών νοση­ρό­τη­τας και θνη­σι­μό­τη­τας από τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα περι­βαλ­λο­ντι­κά νοσή­μα­τα. Τα νοσή­μα­τα αυτά εμφα­νί­ζο­νται σε αυξη­μέ­να ποσο­στά τα τελευ­ταία εκα­τό χρό­νια και για τον λόγο αυτό ο ανθρώ­πι­νος οργα­νι­σμός δεν έχει ανα­πτύ­ξει αξιό­λο­γους μηχα­νι­σμούς άμυ­νας απέ­να­ντι τους.

 Μέχρι πριν λίγα χρό­νια στην επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα επι­κρα­τού­σε η αντί­λη­ψη ότι η κατα­νά­λω­ση κρέ­α­τος συνέ­βα­λε στην ανά­πτυ­ξη του εγκε­φά­λου του ανθρώ­που και στην εκρη­κτι­κή εξέ­λι­ξη του ανθρω­πί­νου είδους. Χρο­νι­κά αυτό συνέ­βη πριν δύο εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια  περί­που και όταν ο άνθρω­πος άρχι­σε να περ­πα­τά­ει όρθιος (homo erectus).

Πρό­σφα­τα όμως απο­κα­λύ­φθη­κε ότι ο ανθρώ­πι­νος εγκέ­φα­λος άρχι­σε να μεγα­λώ­νει και να εξε­λίσ­σε­ται πριν από την αύξη­ση της κατα­νά­λω­σης κρέ­α­τος και ότι η εξέ­λι­ξη αυτή συνε­χί­σθη­κε και μετά από την αύξη­ση της κατα­νά­λω­σης κρέ­α­τος. Παράλ­λη­λα υπε­ρε­κτι­μή­θη­κε και η απαι­τού­με­νη ημε­ρή­σια ποσό­τη­τα πρω­τε­ΐ­νης ζωι­κής προ­έ­λευ­σης, δηλα­δή το κρέ­ας , που έπρε­πε να προ­σλαμ­βά­νει ο άνθρω­πος ώστε να παρα­μέ­νει υγι­ής και δρα­στή­ριος. Η ποσό­τη­τα αυτή είχε καθο­ρι­στεί στα 2,5 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης ανά κιλό βάρους σώμα­τος το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο , πράγ­μα που σημαί­νει ότι ένας άνδρας 80 περί­που κιλών έπρε­πε να προ­σλαμ­βά­νει 200 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης  που αντι­στοι­χεί σε 600 περί­που γραμ­μά­ρια κρέ­ας  την ημέ­ρα. Το κρέ­ας θεω­ρή­θη­κε άρι­στη πηγή θρέ­ψης και επι­διω­κό­ταν να είναι η κύρια πηγή πρω­τεϊ­νών. Όμως η επι­στη­μο­νι­κή αλή­θεια είναι δια­φο­ρε­τι­κή. Η προ­τει­νό­με­νη σήμε­ρα ημε­ρή­σια ποσό­τη­τα πρω­τε­ΐ­νης για ένα υγιή ενή­λι­κα έχει ανα­θε­ω­ρη­θεί και βρί­σκε­ται στα  0,7 έως 0,8 γραμ­μά­ρια ανά κιλό βάρους σώμα­τος. Αυτό σημαί­νει ότι για μια υγιή ενή­λι­κη γυναί­κα 65 κιλών η ημε­ρή­σια ανά­γκη πρω­τε­ΐ­νης είναι 52  και για ένα άνδρα 80 κιλών 65  γραμ­μά­ρια περί­που. Η πρό­σλη­ψη πρω­τε­ΐ­νης στο λεγό­με­νο Δυτι­κό κόσμο σήμε­ρα είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρη απ’ ότι απαιτείται.

Σε μια πρό­σφα­τη μελέ­τη απο­κα­λύ­φθη­κε ότι στις ΗΠΑ οι σημε­ρι­νές γυναί­κες κατα­να­λώ­νουν κατά μέσο όρο 69 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης και οι άνδρες 97 γραμ­μά­ρια ημε­ρη­σί­ως, δηλα­δή πολύ περισ­σό­τε­ρο από τις ανά­γκες τους. Εδώ πρέ­πει να τονί­σου­με ότι η περίσ­σεια των προ­σλαμ­βα­νό­με­νων πρω­τεϊ­νών , μετα­τρέ­πε­ται σε λίπος με όλες τις συνέ­πειες που αυτό συνεπάγεται.

Ας μιλή­σου­με όμως λίγο παρα­πά­νω για τις πρωτεΐνες.

  • Οι πρω­τε­ΐ­νες, όπως υπο­δη­λώ­νει και το όνο­μά τους, απο­τε­λούν δομι­κό στοι­χείο του οργα­νι­σμού.  Απο­τε­λούν το βασι­κό συστα­τι­κό των κυτ­τά­ρων του ανθρω­πί­νου οργα­νι­σμού ιδί­ως των μυών, του δέρ­μα­τος, της καρ­διάς, των οστών και των τριχών.
  • Χρη­σι­μο­ποιού­νται για τον σχη­μα­τι­σμό των αιμο­σφαι­ρί­ων αλλά και του κάθε ιστού και οργά­νου ενώ απο­θη­κεύ­ουν και μετα­φέ­ρουν όλες τις υπό­λοι­πες θρε­πτι­κές ουσί­ες του ανθρω­πί­νου σώμα­τος. Απο­τε­λούν μια από τις τρεις “κύριες” θρε­πτι­κές ουσί­ες του ανθρώ­που. Οι άλλες δύο είναι οι υδα­τάν­θρα­κες και τα λίπη. Οι “δευ­τε­ρεύ­ου­σες” θρε­πτι­κές ουσί­ες είναι τα μέταλ­λα, οι βιτα­μί­νες και τα ιχνοστοιχεία.
  • Οι πρω­τε­ΐ­νες απο­τε­λού­νται από αμι­νο­ξέα σε αλύ­σους με ποι­κί­λες δια­τά­ξεις στα οποία και δια­σπώ­νται όταν προ­σλη­φθούν ως τρο­φή. Τα αμι­νο­ξέα αυτά χρη­σι­μο­ποιού­νται για ανα­νέ­ω­ση και επι­διόρ­θω­ση βλα­βών των κυτ­τά­ρων και των ιστών, για την παρα­γω­γή ορμο­νών, αντι­σω­μά­των και άλλων μορί­ων του οργα­νι­σμού απα­ραί­τη­των για τη ζωή. Οι πρω­τε­ΐ­νες του ανθρώ­που δεν είναι στα­θε­ρές , βρί­σκο­νται σε διαρ­κή κίνη­ση απο­δο­μού­με­νες σε αμι­νο­ξέα αλλά και περαι­τέ­ρω στα στοι­χεία από τα οποία συντί­θε­νται δηλα­δή άζω­το, άνθρα­κα, υδρο­γό­νο και οξυγόνο.
  • Στη συνέ­χεια ο οργα­νι­σμός συν­θέ­τει τα αμι­νο­ξέα τα οποία έχει ανά­γκη για τη δημιουρ­γία των  δικών του πρω­τεϊ­νών . Αυτή η δια­δι­κα­σία απο­δό­μη­σης και ανα­δό­μη­σης ή κατα­βο­λι­σμού και ανα­βο­λι­σμού (δηλα­δή βιο­σύν­θε­σης) απαι­τεί πρό­σλη­ψη εξω­γε­νούς πρω­τε­ΐ­νης σε καθη­με­ρι­νή σχε­δόν βάση ώστε να κινη­θούν οι προ­α­να­φε­ρό­με­νες βιο­χη­μι­κές και ορμο­νι­κές λειτουργίες.
  • Η παρα­τε­τα­μέ­νη ελλι­πής πρό­σλη­ψη πρω­τε­ΐ­νης έχει δυσμε­νείς συνέ­πειες τόσο για την ανά­πτυ­ξη όσο και για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας του ανθρώ­που καθώς οδη­γεί σε πρω­τεϊ­νι­κό έλλειμ­μα  και ένα σύν­δρο­μο που ονο­μά­ζε­ται “σαρ­κο­πε­νία . Η σαρ­κο­πε­νία απα­ντά­ται συχνό­τε­ρα στις μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κί­ες και πολ­λές φορές συνο­δεύ­ε­ται από σοβα­ρές επι­πλο­κές όπως αδυ­να­μία, αστά­θεια, πτώ­σεις , κατάγ­μα­τα , καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια και ανοϊ­κό σύνδρομο .

Τα αμι­νο­ξέα που χρη­σι­μο­ποιεί ο οργα­νι­σμός για τη σύν­θε­ση των δικών του πρω­τεϊ­νών είναι είκο­σι. Από αυτά τα 11 μπο­ρεί να τα συν­θέ­σει μόνος του από τα πρω­το­γε­νή στοι­χεία που προ­έρ­χο­νται από τη διά­σπα­ση των εξω­γε­νών πρω­τεϊ­νών που έχει προ­σλά­βει. Τα υπό­λοι­πα όμως 9  δεν μπο­ρεί να τα συν­θέ­σει και πρέ­πει να τα προ­σλά­βει αυτού­σια από το περι­βάλ­λον ως συστα­τι­κό κάποιων πρω­τεϊ­νών , αφού ελεύ­θε­ρα αμι­νο­ξέα στη φύση δεν υπάρ­χουν. Οι τρο­φές που περιέ­χουν αυτά τα “απα­ραί­τη­τα” όπως λέγο­νται αμι­νο­ξέα ονο­μά­ζο­νται “πλή­ρεις” ή “υψη­λής πρω­τεϊ­νι­κής αξί­ας” και είναι : το κόκ­κι­νο και  άσπρο κρέ­ας, τα ψάρια, τα θαλασ­σι­νά, τα αυγά, τα γαλα­κτο­κο­μι­κά και ορι­σμέ­νοι ξηροί καρ­ποί. Πολ­λές φυτι­κές τρο­φές περιέ­χουν πολ­λά από τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα αλλά σχε­δόν καμία δεν περιέ­χει το σύνο­λο αυτών.  Φυτι­κές τρο­φές με υψη­λή περιε­κτι­κό­τη­τα σε αμι­νο­ξέα , αν και όχι σε όλα τα απα­ραί­τη­τα , είναι τα όσπρια, τα δημη­τρια­κά,  ορι­σμέ­νοι ξηροί καρ­ποί, σπό­ροι, κάποια λαχα­νι­κά και κάποια φρού­τα. Τα προη­γού­με­να χρό­νια η επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα πίστε­ψε ότι οι φυτι­κές τρο­φές είναι υπο­δε­έ­στε­ρες των ζωι­κών επει­δή περιέ­χουν μικρό­τε­ρη ανα­λο­γι­κά ποσό­τη­τα πρω­τεϊ­νών και επει­δή δεν περιέ­χουν όλα τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα. Αυτό απο­δεί­χθη­κε μέγα λάθος καθώς η περιε­κτι­κό­τη­τα των φυτι­κών τρο­φών σε αμι­νο­ξέα ποι­κί­λει τόσο σε ποιό­τη­τα όσο και σε ποσότητα .

Αυτό σημαί­νει ότι τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα μπο­ρούν εύκο­λα να προ­σλη­φθούν στο σύνο­λό τους με ένα συν­δυα­σμό φυτι­κών τρο­φών που η μία συμπλη­ρώ­νει την άλλη ώστε να καλυ­φθεί όλο το φάσμα των απα­ραί­τη­των αμι­νο­ξέ­ων ενώ και η ποσό­τη­τα μπο­ρεί άνε­τα να καλυ­φθεί αν γίνει σωστή επι­λο­γή των φυτι­κών τρο­φών. Τέτοιοι συν­δυα­σμοί τρο­φών που καλύ­πτουν όλο το φάσμα των απα­ραί­τη­των αμι­νο­ξέ­ων είναι : φακές με ρύζι, φασό­λια ή ρεβί­θια με ψωμί δημη­τρια­κών και ψωμί δημη­τρια­κών με φυστι­κο­βού­τυ­ρο. Η πρό­σλη­ψη αυτών των τρο­φών που λαμ­βα­νό­με­να συν­δυα­στι­κά προ­μη­θεύ­ουν τον οργα­νι­σμό με όλα τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα δεν είναι απα­ραί­τη­το να γίνε­ται ταυ­τό­χρο­να αλλά και ετε­ρο­χρο­νι­σμέ­να δηλα­δή και με δια­φο­ρά ωρών έως και λίγων ημε­ρών. Ανα­φο­ρι­κά με την απαι­τού­με­νη ημε­ρή­σια ποσό­τη­τα πρω­τε­ΐ­νης είναι επί­σης εύκο­λο να επι­τευ­χθεί  με ένα απλό συν­δυα­σμό φυτι­κών τρο­φών αρκεί κάποιος να γνω­ρί­ζει χον­δρι­κά την περιε­κτι­κό­τη­τα  αυτών σε πρωτεΐνες.

Μερι­κά  παρα­δείγ­μα­τα είναι : μία κού­πα (μία μερί­δα) βρα­σμέ­νες φακές περιέ­χουν 15 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης, μία κού­πα κόκ­κι­να ξερά φασό­λια ή ρεβί­θια το ίδιο, μία κού­πα καστα­νό ρύζι 4 γραμ­μά­ρια, μία κού­πα βρα­σμέ­νη βρώ­μη 4,5 γραμ­μά­ρια, μία φέτα ψωμί σίτου ολι­κής άλε­σης 2,5 γραμ­μά­ρια, μία κού­πα γάλα πλή­ρες 8 γραμ­μά­ρια, ένα κεσε­δά­κι για­ούρ­τι 13 γραμ­μά­ρια, ένα αυγό 6 γραμ­μά­ρια,  μία μερί­δα καρύ­δια ( ένα τέταρ­το της κού­πας ή 15 καρύ­δια) 4,5 γραμ­μά­ρια, μία μερί­δα αμύ­γδα­λα  (ένα τέταρ­το της κού­πας ή 30 καρύ­δια) επί­σης 4,5 γραμ­μά­ρια ενώ ενώ τα τυριά περιέ­χουν από 15–30 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης ανά­λο­γα με τον τύπο του τυριού.

Σημειω­τέ­ον ότι, τα καρύ­δια και τα αμύ­γδα­λα περιέ­χουν όλα τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα.  Όλα τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα περιέ­χο­νται και στη σόγια της οποί­ας μια  μαγει­ρε­μέ­νη μερί­δα περιέ­χει 12 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης καθώς και στην κινόα με 8 γραμ­μά­ρια πρω­τε­ΐ­νης ανά μερίδα.

Τα γαλα­κτο­κο­μι­κά περιέ­χουν επί­σης από μικρές έως μεγά­λες ποσό­τη­τες κορε­σμέ­νων (ζωι­κών) λιπών, ανά­λο­γα με το είδος, και αυτό πρέ­πει να λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη καθώς η αυξη­μέ­νη πρό­σλη­ψή τους συν­δέ­ε­ται με δυσμε­νείς για τον οργα­νι­σμό συνέπειες.

Τα κρε­α­τι­κά περιέ­χουν υψη­λό­τε­ρες ποσό­τη­τες πρω­τε­ΐ­νης που κυμαί­νε­ται από 25–35 γραμ­μά­ρια τοις εκα­τό ενώ περιέ­χουν όπως προ­εί­πα­με όλα τα απα­ραί­τη­τα αμινοξέα.
Η δια­τρο­φή  που βασί­ζε­ται στο κρέ­ας πέραν του υψη­λού ποσο­στού πρω­τε­ΐ­νης με όλα τα απα­ραί­τη­τα αμι­νο­ξέα περιέ­χει επαρ­κείς ποσό­τη­τες σιδή­ρου και βιτα­μί­νης Β12.

Οι φυτι­κές τρο­φές γενι­κώς υστε­ρούν και στα δύο αυτά στοι­χεία. Ο σίδη­ρος περιέ­χε­ται σε σημα­ντι­κές ποσό­τη­τες στις φακές, τα καρύ­δια , τα αυγά και στα πρά­σι­να φυλ­λώ­δη λαχα­νι­κά. Η βιτα­μί­νη Β12 περιέ­χε­ται σε ικα­νή ποσό­τη­τα στους κρό­κους των αυγών το γάλα, το για­ούρ­τι και το τυρί.  Τα δύο αυτά στοι­χεία κυκλο­φο­ρούν  σε συμπλη­ρώ­μα­τα διατροφής.

Η κατα­νά­λω­ση κρέ­α­τος συνε­πά­γε­ται την πρό­σλη­ψη μερι­κών βλα­πτι­κών για την υγεία ουσιών όπως: κορε­σμέ­να λίπη, αλά­τι και χολη­στε­ρό­λη ενώ κατά τη δια­δι­κα­σία της πέψης παρά­γο­νται σια­λι­κό οξύ , γλυ­κο­νευ­ρα­μι­νι­κό άζω­το, και τοξι­κά προ­ϊ­ό­ντα αντί­δρα­σης των λιπών με τα σάκ­χα­ρα. Όλες οι ουσί­ες που προ­α­να­φέ­ρο­νται προ­ά­γουν το οξει­δω­τι­κό στρες, τη γήραν­ση, τη χρό­νια φλεγ­μο­νή και την εμφά­νι­ση καρ­διο­με­τα­βο­λι­κών νοση­μά­των όπως οι δυσλι­πι­δαι­μί­ες, ο σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της, η υπέρ­τα­ση, τα καρ­διαγ­γεια­κά και τα εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια. Το μαγεί­ρε­μα του κρέ­α­τος σε υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και η βιο­μη­χα­νι­κή επε­ξερ­γα­σία του όπως το κάπνι­σμα, η παρα­γω­γή αλλα­ντι­κών και η μακρο­χρό­νια συντή­ρη­σή του αυξά­νουν την παρα­γω­γή ετε­ρο­κυ­κλι­κών αμι­νών οι οποί­ες είναι καρ­κι­νο­γό­νες και ευνο­ούν την ανά­πτυ­ξη καρ­κί­νου του παχέ­ος εντέ­ρου, του Παγκρέ­α­τος , της ουρο­δό­χου κύστε­ως και των νεφρών. Τα τελευ­ταία χρό­νια η Παγκό­σμια Οργά­νω­ση Υγεί­ας έχει κατα­τά­ξει τα βιο­μη­χα­νο­ποι­η­μέ­να και τα επε­ξερ­γα­σμέ­να κρέ­α­τα στην κατη­γο­ρία ” καρ­κι­νο­γό­να”  ενώ, τα κόκ­κι­να κρέ­α­τα γενι­κώς στην κατη­γο­ρία “πιθα­νώς καρκινογόνα”.

Από την άλλη μεριά οι φυτι­κές δίαι­τες προ­μη­θεύ­ουν τον οργα­νι­σμό με πολ­λές ουσί­ες εξαι­ρε­τι­κά ωφέ­λι­μες για τον άνθρω­πο όπως: ασβέ­στιο,  ω‑3 λιπα­ρά, μονο­α­κό­ρε­στα λιπα­ρά οξέα, ιχνο­στοι­χεία, βιτα­μί­νες Α,C, D και Ε, φωτο­χη­μι­κές ουσί­ες και στε­ρό­λες . Όλες οι παρα­πά­νω ουσί­ες είναι αντιο­ξει­δω­τι­κές και ασκούν προ­στα­τευ­τι­κή δρά­ση από τη χρό­νια φλεγ­μο­νή, τη γήραν­ση και όλες τις καρ­διο­με­τα­βο­λι­κές και καρ­διαγ­γεια­κές παθή­σεις που προαναφέρθηκαν.

Σχε­τι­κά πρό­σφα­τα απο­δεί­χθη­κε με πάρα πολ­λές και αξιό­πι­στες μελέ­τες  ότι η αντι­κα­τά­στα­ση των πρω­τεϊ­νών με πηγή το κρέ­ας από πρω­τε­ΐ­νες φυτι­κής προ­έ­λευ­σης μειώ­νει κατά πολύ τα εμφράγ­μα­τα, τα εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια, την παχυ­σαρ­κία, το σακ­χα­ρώ­δη δια­βή­τη, την υπέρ­τα­ση και τον καρ­κί­νο του παχέ­ος εντέ­ρου και του παγκρέατος.

Από όλα τα παρα­πά­νω φαί­νε­ται σαφώς ότι η φυτι­κής προ­έ­λευ­σης δια­τρο­φή υπερ­τε­ρεί σαφώς εκεί­νης που έχει σα βάση το κρέ­ας. Τα οφέ­λη της φυτο­φα­γι­κής δια­τρο­φής επι­τυγ­χά­νο­νται και χωρίς την πλή­ρη απο­χή από το κρέ­ας αλλά με την δρα­στι­κή μεί­ω­σή του κατά ένα ποσο­στό που να φτά­νει του­λά­χι­στον το ογδό­ντα τοις εκατό .

Ένα τέτοιο παρά­δειγ­μα είναι η Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή που στη­ρί­ζε­ται κυρί­ως στην κατα­νά­λω­ση φυτι­κών τρο­φών όπως λαχα­νι­κά, όσπρια, δημη­τρια­κά, ελαιό­λα­δο, ξηροί  καρ­ποί , τη μέτρια κατα­νά­λω­ση αυγών (2–4) την εβδο­μά­δα, μέτρια κατα­νά­λω­ση γάλα­κτος και για­ουρ­τιού, μικρή κατα­νά­λω­ση τυριών (ένα κομ­μά­τι στο μέγε­θος σπιρ­τό­κου­του  1–2 φορές την εβδο­μά­δα ) , πολύ λίγο ή καθό­λου κόκ­κι­νο κρέ­ας ( μία φορά ανά 1–2 μήνες ) , λίγο κρέ­ας που­λε­ρι­κών και ψαριών ή θαλασ­σι­νών ( 1–2  φορές τον μήνα) , μικρή ποσό­τη­τα κρα­σιού (2–3 ποτή­ρια την εβδο­μά­δα), απο­φυ­γή ζάχα­ρης και γλυ­κών και  λίγο έως καθό­λου μέλι. Στα λαχα­νι­κά περι­λαμ­βά­νο­νται ο αρα­κάς, οι μπά­μιες, τα μπι­ζέ­λια, οι αγκι­νά­ρες , τα κολο­κυ­θά­κια , τα φασο­λά­κια και γενι­κά όλα τα φαγη­τά που στην ελλη­νι­κή κου­ζί­να ονο­μά­ζο­νται λαδε­ρά . Η Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή συνή­θως δεν προ­δια­θέ­τει για ανε­πάρ­κεια Σιδή­ρου ή βιτα­μί­νης Β12 ούτε και σε ελλεί­ψεις άλλων θρε­πτι­κών ουσιών οι οποί­ες προ­σλαμ­βά­νο­νται επαρ­κώς και μάλι­στα με τις πιο υγιει­νές μορφές.

Μόνο στους πλού­σιους κάνει καλό η μεσο­γεια­κή διατροφή!!! 

Λίγο συχνό­τε­ρα ελλεί­ψεις σε σίδη­ρο και βιτα­μί­νη Β12 μπο­ρεί να εμφα­νι­στούν  σε όσους είναι “vegetarian” δηλα­δή σε όσους δεν τρώ­νε κανέ­να είδος κρε­α­τι­κού και θαλασ­σι­νού , τρώ­νε όμως τρο­φές που παρά­γο­νται από ζώα όπως γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά.  Όμως τετοιες ελλεί­ψεις είναι πιο πιθα­νό να συμ­βούν σε όσους δεν τρώ­νε ούτε κρέ­ας ούτε τις παρα­γό­με­νες από ζώα τρο­φές δηλα­δή αυγά και γαλα­κτο­κο­μι­κά. Στις περι­πτώ­σεις αυτές καλό είναι να υπάρ­χει συστη­μα­τι­κή παρα­κο­λού­θη­ση με ετή­σια μέτρη­ση των επι­πέ­δων των ουσιών αυτών στο αίμα και λήψη ανά­λο­γων σκευα­σμά­των αν παρα­στεί ανάγκη.

Η υπέρ­με­τρη κατα­νά­λω­ση κρέ­α­τος έχει μερι­κές γενι­κό­τε­ρες δυσμε­νείς επι­πτώ­σεις για τον άνθρω­πο όπως:

  • Η βιο­μη­χα­νι­κή κτη­νο­τρο­φία επι­βα­ρύ­νει το περι­βάλ­λον με εκπο­μπές μεγά­λων ποσο­τή­των μεθα­νί­ου οι οποί­ες απο­τε­λούν τη δεύ­τε­ρη μετά την καύ­ση των ορυ­κτών καυ­σί­μων αιτία του φαι­νο­μέ­νου του θερ­μο­κη­πί­ου και της κλι­μα­τι­κής αλλαγής.
  • Η εκτρο­φή μεγά­λου αριθ­μού ζώων ξοδεύ­ει μεγά­λες ποσό­τη­τες νερού, απο­ψι­λώ­νει μεγά­λες εκτά­σεις πρα­σί­νου και κατα­να­λώ­νει μεγά­λες ποσό­τη­τες δημη­τρια­κών για τη δια­τρο­φή τους.
  • Στα ζώα εκτρο­φής χορη­γού­νται ανε­ξέ­λεγ­κτα μεγά­λες ποσό­τη­τες αντι­βιο­τι­κών που δημιουρ­γούν ανθε­κτι­κά στε­λέ­χη μικρο­βί­ων με απο­τέ­λε­σμα πολ­λά αντι­βιο­τι­κά να είναι ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κά στον άνθρωπο.
  • Η εκτρο­φή, η σφα­γή και η κατα­νά­λω­ση πολ­λών ζώων αυξά­νει τον κίν­δυ­νο επι­μό­λυν­σης του  ανθρώ­που από ζωο­νό­σους όπως απο­δεί­χθη­κε με την παν­δη­μία από τον ιό  COVID 19.
  • Τέλος η εκτρο­φή και η σφα­γή ζώων πολ­λές φορές συνο­δεύ­ε­ται από κακές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης,  βασα­νι­σμούς και βίαιη συμπε­ρι­φο­ρά των ανθρώ­πων προς τα ζώα.

Σημεί­ω­ση : Η άδι­κη κατα­νο­μή των πηγών δια­τρο­φής στις υπό ανά­πτυ­ξη χώρες αλλά και σε ομά­δες πλη­θυ­σμού στις ανα­πτυγ­μέ­νες χώρες είναι η κύρια αιτία για την αδυ­να­μία επι­λο­γών σωστής δια­τρο­φής που υπάρ­χει στους ανθρώ­πους με χαμη­λό μορ­φω­τι­κό και κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό επίπεδο.

Ως εκ τού­του οι ειδι­κοί επι­στή­μο­νες υγεί­ας πρέ­πει  αφ ενός να συμ­βου­λεύ­ουν τους ανθρώ­πους πως να κάνουν τις σωστές επι­λο­γές δια­τρο­φής και αφ’ ετέ­ρου  να ενδια­φέ­ρο­νται και να αγω­νί­ζο­νται για τη δικαιό­τε­ρη κατα­νο­μή των πηγών δια­τρο­φής στην κοι­νω­νία και σε όλο τον κόσμο.

Ευάγ­γε­λος Νάνος
Χειρουργός

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο