ΦΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ* (ΜΕΡΟΣ Α)’

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Εισα­γω­γή Παίρ­νο­ντας ως αφορ­μή την παρά­στα­ση που παί­χτη­κε αυτή τη σεζόν στο θέα­τρο «Αλφα» με τίτλο Ιστο­ρία ενός σκύ­λου που τον έλε­γαν πιστό του Χιλια­νού συγ­γρα­φέα Λού­ις Σεπούλ­βε­δα, θα στα­θού­με σε κάποιες λογο­τε­χνι­κές φωνές αντί­στα­σης της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Το συγκε­κρι­μέ­νο έργο του Σεπούλ­βε­δα πραγ­μα­τεύ­ε­ται ένα ζήτη­μα που καί­ει την αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο: το … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΦΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ* (ΜΕΡΟΣ Α)’.