Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Στοιχειοθετώντας

Με αυτό τον τίτλο κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις “αλφα πι” ένα βιβλίο του Γρη­γό­ρη Σπα­νού που αφο­ρά τον ποι­η­τή Φώτη Αγγου­λέ (1911–1964) και το έργο του, το δημο­σιευ­μέ­νο στις χιώ­τι­κες εφη­με­ρί­δες της επο­χής, το οποίο ο Αγγου­λές ως εργα­ζό­με­νος εκεί “στοι­χειο­θε­τού­σε” ο ίδιος.

Έτσι κατα­γρά­φο­νται ποι­ή­μα­τα που δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στις ποι­η­τι­κές του συλ­λο­γές, πεζά κεί­με­να και όλα τα χρο­νο­γρα­φή­μα­τα, που με το ψευ­δώ­νυ­μο “Σπέ­ρος” δημο­σί­ευε στην εφη­με­ρί­δα “Χια­κός Λαός” από το 1959 ως το 1962.

Στα χρο­νο­γρα­φή­μα­τα του Σπέ­ρου, που κατα­λαμ­βά­νουν το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του βιβλί­ου, ο Αγγου­λές “ασχο­λεί­ται με τα καθη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα του και­ρού του, που αρκε­τά είναι και του και­ρού μας… χωρίς να ανα­ζη­τεί τους αίτιους αλλά τα αίτια”, όπως σημειώ­νει ο συγγραφέας.

Η δια­χρο­νι­κή αξία του Αγγου­λέ “στοι­χειο­θε­τεί­ται” από τον Γρ. Σπα­νό μέσα από τη ζωή του, την εργο­γρα­φία του, τις κρι­τι­κές του έργου του, τα άρθρα, τις μελέ­τες, τα ποι­ή­μα­τα και τα βιβλία που γρά­φτη­καν γι’ αυτόν και από τις εκδη­λώ­σεις που έγι­ναν για να τιμη­θεί ο ποι­η­τής που “κυνη­γή­θη­κε, πόνε­σε, μαρ­τύ­ρη­σε… και που όλη του η ζωή ήταν ένας αγώ­νας αφιε­ρω­μέ­νος στις παναν­θρώ­πι­νες ιδέ­ες της Ελευ­θε­ρί­ας, της Κοι­νω­νι­κής Δικαιο­σύ­νης της Ειρή­νης και της αδελ­φο­σύ­νης των Λαών”.

Το βιβλίο, με φωτο­γρα­φί­ες και βοη­θη­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, επι­με­λή­θη­κε με “αίσθη­μα χρέ­ους” η Γεωρ­γία Λου­κά-Μίτση και τελειώ­νει με μια μικρή ανθο­λό­γη­ση από γνω­στά ποι­ή­μα­τα του ποιητή.

Γιάν­νης Ν. Παληός

Υ.Γ.
Επί­σης, δια­τί­θε­ται και από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» Φει­δί­ου 11 (1ος όρο­φος) — Αθή­να, T.K. 106 78.
e‑mail: [email protected], τηλ.: +30 210 2754.994, +30 211 7351.323 & +30 6979 795.057.

 

ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Στοιχειοθετώντας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο