Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά Αχαΐα: Δορυφορικές εικόνες της πυρκαγιάς στη Ζήρια

Δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες από τους δορυ­φό­ρους της NASA απει­κο­νί­ζουν την μεγά­λη έντα­ση και έκτα­ση της πυρ­κα­γιάς που ξέσπα­σε κοντά στη Ζήρια, Αχα­ΐ­ας το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του. Λίγο μετα την εκκί­νη­ση της πυρ­κα­γιάς ο πυκνός καπνός είχε καλύ­ψει μεγά­λο μέρος του Κοριν­θια­κού κόλ­που καθώς οι δυτι­κοί άνε­μοι που έπνε­αν καθ’ύψος μετέ­φε­ραν τον καπνό προς τα ανατολικά.

doriforiki eikona fotias

Δορυ­φο­ρι­κή εικό­να από τον δορυ­φό­ρο Suomi NPP της NASA λίγο μετά την εκκί­νη­ση της πυρ­κα­γιάς στη Ζήρια, Αχα­ΐ­ας το Σάβ­βα­το 31/07.

Επί­σης, δορυ­φο­ρι­κές εκτι­μή­σεις των δορυ­φό­ρων SUOMI NPP και NOAA-20 απο­κα­λύ­πτουν τη μεγά­λη έκτα­ση της πυρ­κα­γιάς 3 ώρες περί­που μετά την εκκί­νη­ση της καθώς τόσο η δια­θέ­σι­μη καύ­σι­μη ύλη όσο και οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ού­σαν την ταχεία εξά­πλω­σή της.

doriforiki eikona fotias1

Δορυ­φο­ρι­κή εικό­να των εκτι­μώ­με­νων θερ­μι­κών στιγ­μά­των (hot spots) από τους δορυ­φό­ρους Suomi NPP και NOAA-20 της πυρ­κα­γιάς στη Ζήρια, Αχα­ΐ­ας το Σάβ­βα­το 31/07.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο