Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά Πάρος: Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς — Βελτιωμένη εικόνα

Βελ­τιω­μέ­νη εικό­να παρου­σιά­ζει η φωτιά στον Μώλο της Πάρου, δήλω­σε στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο δήμαρ­χος Πάρου Μάρ­κος Κωβαίος.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε από άγνω­στη αιτία λίγο μετά τις 21.30 στους πρό­πο­δες του Αγί­ου Αντω­νί­ου , κοντά στο μονα­στή­ρι που βρί­σκε­ται εκεί, από την πλευ­ρά του Μώλου και του Καλό­γε­ρου και στη συνέ­χεια κινή­θη­κε με κατεύ­θυν­ση το Πίσω Λιβά­δι, χωρίς πάντως να απει­λή­σει κατοι­κη­μέ­νη περιοχή.

Η φωτιά άλλα­ζε συνε­χώς κατευ­θύν­σεις, λόγω ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν. Δημιουρ­γή­θη­καν πάνω από δύο μέτωπα.

Όπως τόνι­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κωβαί­ος, «ο κίν­δυ­νος που υπήρ­χε για το μονα­στή­ρι του Αγί­ου Αντω­νί­ου ‑στο οποίο δεν υπήρ­χαν άνθρωποι‑, καθώς και για κάποια σπί­τια, έχει απο­φευ­χθεί». Πρό­σθε­σε ότι «υπάρ­χουν ακό­μη κάποιες μικρές διά­σπαρ­τες εστί­ες, αλλά σε γενι­κές γραμ­μές η κατά­στα­ση είναι καλή, φαί­νε­ται να τίθε­ται υπό έλεγχο».

Για καλύ­τε­ρη εικό­να της φωτιάς μίλη­σε επί­σης η πρό­ε­δρος της κοι­νό­τη­τας Μάρ­πησ­σας, Άννα Αντωνοπούλου.

«Ήταν επι­κίν­δυ­νη η φωτιά, έπνε­αν ισχυ­ροί άνε­μοι, αλλά η εικό­να είναι καλύ­τε­ρη. Έχουν πάει άνθρω­ποι στην μονή του Αγ. Αντω­νί­ου για να την προ­στα­τεύ­σουν σε περί­πτω­ση ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων », δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Αντωνοπούλου.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, στην περιο­χή επι­χει­ρούν 14 πυρο­σβέ­στες με 5 οχή­μα­τα, ενώ συν­δρο­μή παρέ­χουν υδρο­φό­ρες ΟΤΑ.

Όπως εξή­γη­σε ο κ. Κωβαί­ος, ο δήμος συν­δρά­μει με 4 υδρο­φό­ρες ΟΤΑ (οι 2 συμ­με­τέ­χουν στην πυρό­σβε­ση), ενώ από την έναρ­ξη της πυρ­κα­γιάς η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία του δήμου μαζί με κατοί­κους των περιο­χών συμ­με­τέ­χουν στην επι­χεί­ρη­ση για την κατά­σβε­σή της.

Κάτοι­κοι με πυρο­σβε­στή­ρες, λάστι­χα, χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα συμ­με­τέ­χουν στην προ­σπά­θεια κατά­σβε­σης και προ­σπα­θούν να δημιουρ­γή­σουν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες.

Αυτό που ανη­συ­χού­σε την τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση και τους κατοί­κους ήταν ο κίν­δυ­νος η φωτιά να επε­κτα­θεί σε δασύλ­λιο στους πρό­πο­δες του βου­νού κοντά στο Πίσω Λιβά­δι, όπου υπάρ­χει αρκε­τά πυκνή βλάστηση.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο