Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά πλοίο Euroferry Olympia: Αγωνία για τους 12 αγνοούμενους- Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τους

Συνε­χί­ζε­ται το έργο της πυρό­σβε­σης στο επι­βα­τη­γό-οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο Euroferry Olympia στο οποίο χθες εκδη­λώ­θη­κε πυρ­κα­γιά, πιθα­νόν στο τρί­το κατά­στρω­μα, ενώ έπλεε κοντά στην Ερει­κού­σα κατά την εκτέ­λε­ση του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου δρο­μο­λο­γί­ου του από την Ηγου­με­νί­τσα προς το Μπρίντεζι.

Εστί­ες φωτιάς εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν ακό­μη στο πλοίο. Η αγω­νία κορυ­φώ­νε­ται για τους 12 αγνο­ού­με­νους, μετα­ξύ των οποί­ων είναι τρεις Έλληνες.

Ο επί­ση­μος αριθ­μός των αγνο­ου­μέ­νων αυξή­θη­κε χθες από 11 σε 12, καθώς ένας από τους δύο ανθρώ­πους που απε­γκλω­βί­στη­καν από το γκα­ράζ του πλοί­ου από άνδρες της ΕΜΑΚ δεν συγκα­τα­λε­γό­ταν στην επί­ση­μη λίστα των επι­βα­τών. Πρό­κει­ται για αφγα­νό πρόσφυγα.

Οι έρευ­νες της ΕΜΑΚ για τον εντο­πι­σμό και τη διά­σω­ση των αγνο­ου­μέ­νων θα συνε­χι­στούν σήμερα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι δύο πυρο­σβέ­στες της ΕΜΑΚ που επι­χεί­ρη­σαν χθες για τη διά­σω­σή τους μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο Κέρ­κυ­ρας για­τί εισέ­πνευ­σαν καπνούς με τον ένα να παρα­μέ­νει για νοσηλεία.

Ο ένας από τους δύο, οδη­γός φορ­τη­γού από τη Βουλ­γα­ρία, χρειά­στη­κε να διασωληνωθεί.

Χθες έγι­νε πλή­ρης κατα­μέ­τρη­ση και ταυ­το­ποί­η­ση των επι­βαι­νό­ντων του εν λόγω πλοί­ου από στε­λέ­χη του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος — Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής. Δια­πι­στώ­θη­κε ότι δια­σώ­θη­καν 278 άνθρω­ποι, στα οποία συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και ένα άτο­μο που δεν υπήρ­χε στην επί­ση­μη λίστα επιβατών.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο