Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά σήμερα: Βελτιώνεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Γραμματικό και Κεχριές

Φωτιά σήμε­ρα: «Η εικό­να των πυρ­κα­γιών σε Γραμ­μα­τι­κό Ηλεί­ας και Κεχριές Κοριν­θί­ας βελ­τιώ­νε­ται συνε­χώς. Με το πρώ­το φως της ημέ­ρας ενα­έ­ρια μέσα πραγ­μα­το­ποιούν δια­βρο­χή, ενώ παράλ­λη­λα αντι­με­τω­πί­ζο­νται δρα­στι­κά οι καύ­σεις σε όλη την περί­με­τρο της φωτιάς», επι­ση­μαί­νει στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο εκπρό­σω­πος Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής Βασί­λης Βαθρακογιάννης.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο Γραμ­μα­τι­κό Ηλεί­ας, όπου η φωτιά είναι σε εξέ­λι­ξη για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα, επιχει­ρούν 120 πυρο­σβέ­στες με 45 οχή­μα­τα, 34 άτο­μα που συμ­με­τέ­χουν σε πεζο­πό­ρο τμή­μα, υδρο­φό­ρες ΟΤΑ και μηχα­νή­μα­τα έργου που δημιουρ­γούν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες, ενώ από αέρος συμ­βάλ­λουν 2 αερο­σκά­φη και 2 ελι­κό­πτε­ρα. Το γεγο­νός ότι δεν πνέ­ουν ισχυ­ροί άνε­μοι στην περιο­χή διευ­κο­λύ­νει το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνάμεων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Βασί­λειος Παπα­γε­ωρ­γί­ου, ο οποί­ος μετέ­βη εσπευ­σμέ­να χθες στην περιο­χή ανά­με­σα στο Γραμ­μα­τι­κό Ηλεί­ας και το Χελι­δό­νι, τόνι­σε στο ΑΠΕ — ΜΠΕ ότι “δεν κιν­δυ­νεύ­ει κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή, ούτε έχει γίνει εκκέ­νω­ση περιο­χής λόγω της πυρκαγιάς».

Στην πυρ­κα­γιά στις Κεχριές Κοριν­θί­ας, που εκδη­λώ­θη­κε την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, επι­χει­ρούν αυτή την ώρα 300 πυρο­σβέ­στες με 86 οχή­μα­τα, 185 μέλη πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, υδρο­φό­ρες ΟΤΑ, μηχα­νή­μα­τα έργου, ενώ από αέρος συντρέ­χουν 2 αερο­σκά­φη και 2 ελικόπτερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο