Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά σήμερα: σε εξέλιξη ακόμη οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ηλεία και Κορινθία

Συνε­χείς είναι οι προ­σπά­θειες για την κατά­σβε­ση των δασι­κών πυρ­κα­γιών σε Κεφα­λο­νιά (Κερα­μειές), Ηλεία (Κρέ­στε­να και Πανό­που­λο) και στην Κοριν­θία (Κεχριές).

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση της πυρο­σβε­στι­κής, η πυρ­κα­γιά σε δασι­κή έκτα­ση στην Κεφα­λο­νιά, στις Κερα­μειές, έχει τεθεί υπό μερι­κό έλεγ­χο, ενώ για την κατά­σβε­σή της επι­χει­ρούν, 40 πυρο­σβέ­στες με 9 οχή­μα­τα και 3 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των. Τις προ­σπά­θειες συνέ­δρα­μαν και ενα­έ­ρια μέσα. Σημειώ­νε­ται ότι χθες προ­λη­πτι­κά, λόγω πυρ­κα­γιάς, εκκε­νώ­θη­κε το χωριό Δοριζάτα.

Στην Ηλεία, τα πύρι­να μέτω­πα είναι δύο και συγκε­κρι­μέ­να στα Κρέ­στε­να και στο Πανό­που­λο. Συγκε­κρι­μέ­να η πυρ­κα­γιά στα Κρέ­στε­να, στα Νέα Καλυ­βά­κια, έχει πλέ­ον οριο­θε­τη­θεί, ενώ για την κατά­σβε­σή της επι­χει­ρούν 31 πυρο­σβέ­στες με 11 οχή­μα­τα και 1 ομά­δα πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος. Στο Πανό­που­λο η πυρ­κα­γιά που είναι σε εξέ­λι­ξη σε δύσβα­τη δασι­κή έκτα­ση, παρου­σιά­ζει καλύ­τε­ρη εικό­να. Στο σημείο επι­χει­ρούν 70 πυρο­σβέ­στες με 25 οχήματα.

Ένα πυρο­σβε­στι­κό όχη­μα ανε­τρά­πη στο πρα­νές αγρο­τι­κού δρό­μου, στην πυρ­κα­γιά στο Κλιν­διά, το πρωί της Δευ­τέ­ρας. Οι δύο πυρο­σβέ­στες μετα­φέρ­θη­καν  στο νοσο­κο­μείο για προ­λη­πτι­κούς λόγους.

Οι δύο πυρο­σβέ­στες που τραυ­μα­τί­στη­καν ελα­φρά στην περιο­χή της πυρ­κα­γιάς στο Κλιν­διά είναι από το Αγρί­νιο και έφτα­σαν σήμε­ρα το πρωί στην Ηλεία, ως ενί­σχυ­ση των δυνάμεων.

Τέλος, στις Κεχριές Κοριν­θί­ας, συνε­χί­ζε­ται η επι­χεί­ρη­ση για την πλή­ρη κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς που καί­ει εδώ και μέρες στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Υπάρ­χουν ακό­μα διά­σπαρ­τε εστί­ες, ενώ και οι ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις εξα­κο­λου­θούν να απα­σχο­λούν τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις. Στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή επι­χει­ρούν, 150 πυρο­σβέ­στες με 34 οχή­μα­τα και πεζο­πό­ρα τμήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο