Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά σήμερα: Σε 54 ανήλθαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Πενή­ντα τέσ­σε­ρις δασι­κές πυρ­κα­γιές εκδη­λώ­θη­καν από τις 19:00, χθες, Σάβ­βα­το 25 Ιου­λί­ου 2020, έως την ίδια ώρα από­ψε, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή. Συνο­λι­κά επι­χεί­ρη­σαν 880 πυρο­σβέ­στες με 330 οχή­μα­τα, 22 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και περιο­δι­κά τα ενα­έ­ρια μέσα του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος. Συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου των Περι­φε­ρειών και της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης.

Οι περισ­σό­τε­ρες πυρ­κα­γιές αντι­με­τω­πί­στη­καν άμε­σα, στο αρχι­κό τους στά­διο. Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την Πυροσβεστική:

- Στη δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε, την Τετάρ­τη 22 Ιου­λί­ου, στις Κεχριές Κοριν­θί­ας παρα­μέ­νουν πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις για την περι­με­τρι­κή της φύλαξη.

- Η δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε, την Παρα­σκευή 24 Ιου­λί­ου, στην περιο­χή Γραμ­μα­τι­κό Πύρ­γου Ηλεί­ας είναι οριο­θε­τη­μέ­νη και επι­χει­ρούν 114 πυρο­σβέ­στες, 24 οχή­μα­τα, 4 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των. Συν­δρο­μή παρέ­χουν, υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου της Περι­φέ­ρειας Πελο­πον­νή­σου και της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης.

- Η δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι στην περιο­χή Πανό­που­λο του δήμου Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας είναι σε εξέ­λι­ξη και επι­χει­ρούν 89 πυρο­σβέ­στες, 29 οχή­μα­τα, 3 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των 6 αερο­σκά­φη και 3 ελικόπτερα.

- Μια νέα πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε το από­γευ­μα στην Ηλεία. Η φωτιά καί­ει αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Νέα Καλυ­βά­κια του Δήμου Ανδρί­τσαι­νας – Κρε­στέ­νων. Για την κατά­σβε­ση της επι­χει­ρούν 31 πυρο­σβέ­στες με 11 οχή­μα­τα, 1 ομά­δα πεζο­πό­ρο τμή­μα, ένα αερο­σκά­φος και ένα ελικόπτερο.

- Η δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε σήμε­ρα κατά τις μεση­με­ρια­νές ώρες στην περιο­χή Κερα­μειές Κεφα­λο­νιάς, είναι σε ύφε­ση και επι­χει­ρούν 40 πυρο­σβέ­στες, 9 οχή­μα­τα, 3 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και υδρο­φό­ρες της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώ­νε­ται, τέλος, ότι τα κατά τόπους ανα­κρι­τι­κά γρα­φεία, καθώς και κλι­μά­κια της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού διε­ρευ­νούν τα αίτια εκδή­λω­σης των πυρκαγιών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο