Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στην Αχαΐα: Μάχη για να ελέγξουν τη φωτιά — Δύσκολο το βράδυ

“Θα είναι μακρύ το βρά­δυ” ανέ­φε­ρε σε δηλώ­σεις του στο thebest.gr o Δήμαρ­χος Ερυ­μάν­θου Θεό­δω­ρος Μπα­ρής. Ανα­φε­ρό­με­νος, στην κατά­στα­ση της φωτιάς, που πλέ­ον έχει περά­σει στον Δήμο Ερυ­μάν­θου, είπε: “Βρί­σκε­ται στον ορει­νό όγκο, κοντά στο χωριό Πλα­τα­νό­βρυ­ση. Σίγα σιγά πέφτει το σκο­τά­δι και ήδη τα ενα­έ­ρια μέσα θα αρχί­σουν να απο­σύ­ρο­νται. Η νύχτα θα είναι δύσκο­λη και ο αέρας θα είναι σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας στο πως θα εξε­λι­χθεί η φωτιά».

Ισχυ­ρές επί­γειες και ενα­έ­ριες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις επι­χει­ρού­σαν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, Καλ­λι­θέα της Πάτρας, προ­κει­μέ­νου να θέσουν υπό έλεγ­χο την φωτιά που εκδη­λώ­θη­κε τις μεσημ­βρι­νές ώρες σε αγρο­το­δα­σι­κή έκταση.

Ειδι­κό­τε­ρα, στην περιο­χή επι­χει­ρού­σαν 118 πυρο­σβέ­στες, με έξι ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 35 οχή­μα­τα, ενώ από αέρος πραγ­μα­το­ποιούν συνε­χείς ρίψεις νερού τέσ­σε­ρα πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να και έξι ελι­κό­πτε­ρα, ένα εκ των οποί­ων έχει ανα­λά­βει τον ενα­έ­ριο συντονισμό.

Το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων συνέ­δρα­μαν υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου της αυτοδιοίκησης.

Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, έχουν τεθεί σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή όλες οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες και τα κλι­μά­κια της περι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας Αχα­ΐ­ας, ενώ κλι­μά­κιο της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού και ανα­κρι­τι­κό τμή­μα, διε­ρευ­νούν τα αίτια εκδή­λω­σης της φωτιάς.

Λίγο μετά τις 17.00 το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του εστά­λη μήνυ­μα από το 112 στους κατοί­κους των οικι­σμών Πλα­τα­νό­βρυ­ση και Αγία Παρα­σκευή. Συγκε­κρι­μέ­να οι κάτοι­κοι καλού­νται να εκκε­νώ­σουν τις περιο­χές αυτές και να κατευ­θυν­θούν προς τον οικι­σμό Χαλανδρίτσα.

Το έργο της κατά­σβε­σης συν­δρά­μει από την πρώ­τη στιγ­μή ο Δήμος της Πάτρας, με εργα­ζό­με­νους και τον μηχα­νο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό που έχει στη διά­θε­σή του. Επί­σης, άμε­ση ήταν η κινη­το­ποί­η­ση των δυνά­με­ων του ΚΚΕ αλλά και εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων που ενί­σχυ­σαν τις δυνά­μεις της πυρό­σβε­σης με ομά­δες εθελοντών.

Από την πρώ­τη στιγ­μή, στο μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς βρέ­θη­καν αντι­προ­σω­πεία της Δημο­τι­κής Αρχής, με επι­κε­φα­λής τον Δήμαρ­χο, Κώστα Πελε­τί­δη όπως και η επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας, Ανα­στα­σία Αγγε­λο­πού­λου καθώς και αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γραμ­μα­τέα της ΤΕ Αχα­ΐ­ας του Κόμ­μα­τος Θ. Μπί­μπα, κάνο­ντας συνε­χείς παρεμ­βά­σεις στους αρμό­διους φορείς για την ενί­σχυ­ση των μέσων πυρόσβεσης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο