Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στην Εύβοια: Δεν υπάρχει πλέον ενιαίο μέτωπο — Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις

Βελ­τιω­μέ­νη σε σχέ­ση με χθες το από­γευ­μα χαρα­κτη­ρί­ζει η Πυρο­σβε­στι­κή την εικό­να της πυρ­κα­γιάς στην περιο­χή Γάια της Εύβοιας, καθώς δεν υπάρ­χει πλέ­ον ενιαίο μέτω­πο και οι επί­γειες δυνά­μεις που έχουν ενι­σχυ­θεί από όλη τη Στε­ρεά Ελλά­δα και την Αττι­κή δίνουν μάχη με διά­σπαρ­τες εστί­ες, οι οποί­ες καί­νε ακό­μα εντός της περι­μέ­τρου της πυρκαγιάς.

H Πυρο­σβε­στι­κή μιλά για δύσκο­λη πυρ­κα­γιά, καθώς οι ισχυ­ροί άνε­μοι αλλά και το ανά­γλυ­φο της περιο­χής δημιούρ­γη­σαν επι­κίν­δυ­νες κατα­στά­σεις το από­γευ­μα, αλλά όπως ανέ­φε­ρε αργά το βρά­δυ το συντο­νι­στι­κό όργα­νο της περιο­χής, το μέτω­πο έχει «προσ­διο­ρι­στεί» και λαμ­βά­νο­νται μέτρα για να μην επε­κτα­θεί η φωτιά.

Με το πρώ­το φως της ημέ­ρας, όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, ξεκί­νη­σαν εκ νέου να επι­χει­ρούν και τα ενα­έ­ρια μέσα. 

Εχει τεθεί σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή το προ­σω­πι­κό όλων των Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών της Στε­ρε­άς Ελλά­δας, ενώ όλη τη νύχτα θα επι­χει­ρούν στην πυρ­κα­γιά 149 πυρο­σβέ­στες με 5 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των (εκ των οποί­ων 3 είναι Ε.ΜΟ.ΔΕ.) και 31 οχή­μα­τα. Συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, υδρο­φό­ρες ΟΤΑ και μηχα­νή­μα­τα έργου, που προ­σπα­θούν να δημιουρ­γή­σουν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες σε κρί­σι­μα σημεία και να ανοί­ξουν δια­βά­σεις για να προ­σεγ­γί­σουν περισ­σό­τε­ρο τα πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα τις εστί­ες της φωτιάς.

Παράλ­λη­λα, κλι­μά­κιο της ΔΑΕΕ με εντο­λή του αρχη­γού του ΠΣ, Αλέ­ξιου Ράπα­νου έχει μετα­βεί στην περιο­χή προ­κει­μέ­νου να ερευ­νή­σει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε περί τις 14.00 χθες Σάβ­βα­το σε χορ­το­λι­βα­δι­κή έκτα­ση ανά­με­σα στην περιο­χή Γάια και Κρε­μα­στό Ευβοί­ας και λίγο πριν από τις 19.00 στάλ­θη­κε μήνυ­μα μέσω 112 στους κατοί­κους να εκκε­νώ­σουν προ­λη­πτι­κά το χωριό Κρε­μα­στός και να κατευ­θυν­θούν προς το Τρα­χή­λι. Πάντως, λένε αξιω­μα­τι­κοί του Π.Σ., από το βρά­δυ δεν απει­λεί­ται κατοι­κη­μέ­νη περιοχή.

«Δόθη­κε μάχη για να μπο­ρέ­σου­με να ελέγ­ξου­με τα μέτω­πα και να μπο­ρέ­σου­με να φέρου­με τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κοντά στο μέτω­πό της φωτιάς. Αυτή τη μάχη φαί­νε­ται πως την κερ­δί­σα­με προς το παρόν και μας κάνει να είμα­στε αισιό­δο­ξοι» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρ­χος Κύμης-Αλι­βε­ρί­ου Θανά­σης Μπου­ρα­ντάς ενώ ακρι­βώς την ίδια εκτί­μη­ση έκα­νε ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Εύβοιας Γιώρ­γος Κελαϊ­δί­της, ο οποί­ος υπο­γράμ­μι­σε πως «μπο­ρέ­σα­με και κρα­τή­σα­με το μέτω­πό της φωτιάς μακριά από τον οικι­σμό και απο­μα­κρύ­να­με με αυτό τον τρό­πο την απειλή».

Σύμ­φω­να με τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη, «με βάση τις υπάρ­χου­σες συν­θή­κες ελπί­ζου­με ότι θα μπο­ρέ­σου­με να κρα­τή­σου­με τις φλό­γες εκεί που τις έχου­με τώρα εγκλω­βί­σει μέχρι το πρωί».

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περι­φε­ρειάρ­χης Φάνης Σπα­νός, ο οποί­ος συντό­νι­σε τις επό­με­νες κινή­σεις στο Συντο­νι­στι­κό όργα­νο που συνε­δρί­α­σε στο χωριό Κρε­μα­στός, «λίγο μετά τις 20.00 η κατά­στα­ση που είχε δια­μορ­φω­θεί ήταν τρο­μα­κτι­κή καθώς δεν είχα­με τρό­πο να προ­σεγ­γί­σου­με τα πολ­λα­πλά μέτω­πα της φωτιάς, αλλά μπο­ρέ­σα­με και κρα­τή­σα­με τις φλό­γες μακριά από το χωριό περί­που σε από­στα­ση 700 μέτρων από τα πρώ­τα σπί­τια. Συγ­χρό­νως περιο­ρί­σα­με τα μέτω­πα και με τις επί­γειες δυνά­μεις, τα μηχα­νή­μα­τα και τους εθε­λο­ντές μπο­ρέ­σα­με να περιο­ρί­σου­με την φωτιά, με συνέ­πεια να είμα­στε αισιό­δο­ξοι ότι αν δεν συμ­βεί κάτι απρό­ο­πτο μέσα στη νύχτα θα μπο­ρέ­σου­με με το πρώ­το φως της μέρας με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των ενα­έ­ριων μέσων να την ελέγξουμε».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο