Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στην Εύβοια: Μακριά νύχτα για τα χωριά της Κύμης

Οι και­ρι­κές συν­θή­κες τις επό­με­νες ώρες, ανα­μέ­νε­ται να κρί­νουν την εξέ­λι­ξη της φωτιάς στον δήμο Κύμης Αλι­βε­ρί­ου στην Εύβοια. Από την ώρα που απο­σύρ­θη­καν τα ενα­έ­ρια μέσα, η πυρο­σβε­στι­κή ενι­σχύ­ει τις επί­γειες δυνά­μεις της, μετα­φέ­ρο­ντας και άλλα πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα από την Λαμία. Από τις 3 το μεση­μέ­ρι η φωτιά καί­ει ό,τι βρει μπρο­στά της, ανα­γκά­ζο­ντας τους πυρο­σβέ­στες να εκκε­νώ­σουν προ­λη­πτι­κά το χωριό Μακρυχώρι.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το συγκε­κρι­μέ­νο χωριό απει­λή­θη­κε από δύο σημεία και οι πυρο­σβέ­στες απο­μά­κρυ­ναν από το χωριό τους ηλι­κιω­μέ­νους και τα παι­διά, ενώ την ίδια στιγ­μή από εδά­φους και αέρος έδι­ναν μεγά­λη μάχη για να περιο­ρί­σουν την κατα­στρε­πτι­κή πορεία της πυρκαγιάς.

Η φωτιά έχει ανα­πτύ­ξει ένα μέτω­πο 4 περί­που χιλιο­μέ­τρων και μάλι­στα μέχρι πριν από λίγο επι­χει­ρού­σαν τα ενα­έ­ρια μέσα για να περιο­ρί­σουν την κατα­στρο­φι­κή της πορεία. Συγ­χρό­νως 70 πυρο­σβέ­στες με 31 οχή­μα­τα και 2 τμή­μα­τα πεζο­πό­ρων από τη Λαμία, επι­μέ­νουν σε μία ξεχω­ρι­στή μάχη για να απο­τρέ­ψουν τις φλό­γες να φτά­σουν στο χωριό Θαρούνια.

Οι πυρο­σβέ­στες ελπί­ζουν ότι θα μπο­ρέ­σουν να περιο­ρί­σουν την έντα­ση της φωτιάς μέσα στη νύχτα, παρά το γεγο­νός ότι οι φλό­γες κινού­νται σε από­κρη­μνες περιο­χές και η έντα­ση των ανέ­μων είναι μεγάλη.

Η φωτιά ξεκί­νη­σε σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, σε μία έκτα­ση με πουρ­νά­ρια στην περιο­χή Μανί­κια, όπου οι άνε­μοι ήταν ιδιαί­τε­ρα ισχυ­ροί, πάνω από 6 μπο­φόρ και με συχνές εναλ­λα­γές κατευ­θύν­σε­ων. Πλη­σί­α­σαν απει­λη­τι­κά σε από­στα­ση 1 χλμ. το χωριό Μακρυ­χώ­ρι, έχο­ντας μάλι­στα ανα­πτύ­ξει δύο μεγά­λα μέτω­πα. Τα επί­γεια και τα ενα­έ­ρια μέσα, με τη βοή­θεια από μηχα­νή­μα­τα και υδρο­φό­ρες της περι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς Ελλά­δας που έφτα­σαν εκεί, ανέ­κο­ψαν την πορεία της.

Λίγο πριν τις 9 το βρά­δυ, το μέτω­πο της φωτιάς κινεί­το προς το χωριό Θαρού­νια και εκεί πλέ­ον οι πυρο­σβέ­στες εστιά­ζουν τις προ­σπά­θειές τους. Μάλι­στα, οι επί­γειες δυνά­μεις λίγο μετά τις 9 το βρά­δυ ενι­σχύ­θη­καν και με νέα πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να ελέγ­ξουν την πορεία της φωτιάς σε κρί­σι­μα σημεία μέσα στη νύχτα.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό, ότι σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Γιάν­νη Τρι­φύλ­λη, «υπάρ­χει ετοι­μό­τη­τα για εκκέ­νω­ση στο χωριό Θαρού­νια, ωστό­σο η φωτιά είναι πολύ μακριά και το χωριό δεν απειλείται».

Κλιμάκιο του ΚΚΕ στην περιοχή που καίει η πυρκαγιά — Δήλωση του Γ. Μαρίνου

Στην πυρ­κα­γιά που καί­ει στα χωριά Μανί­κια, Μακρυ­χώ­ρι και βρί­σκε­ται κοντά στα Θαρού­νια, βρέ­θη­κε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή Ευβοί­ας και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κατά την επί­σκε­ψή του, συνα­ντή­θη­κε με το επι­τε­λείο της Πυρο­σβε­στι­κής, της Αστυ­νο­μί­ας και της Περι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς Ελλά­δας ενώ επι­κοι­νώ­νη­σε και με τις Τοπι­κές Αρχές.

Ο Γ. Μαρί­νος, σε δήλω­σή του τόνι­σε πως η πυρ­κα­γιά είναι μεγά­λη και οι κίν­δυ­νοι για τα χωριά σοβα­ροί. Αυτή την ώρα απαι­τεί­ται να πέσουν όσο γίνε­ται περισ­σό­τε­ρες ενα­έ­ριες και επί­γειες δυνά­μεις για την κατά­σβε­ση, πριν νυχτώσει.

Δικαί­ως το ΚΚΕ, συμπλή­ρω­σε, εξέ­φρα­σε έγκαι­ρα την ανη­συ­χία του και με συνε­χείς παρεμ­βά­σεις στην Κυβέρ­νη­ση, στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση, στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία και στα δασαρ­χεία, ζήτη­σε τη λήψη ουσια­στι­κών προ­λη­πτι­κών μέτρων, καυ­τη­ριά­ζο­ντας την προ­κλη­τι­κή καθυ­στέ­ρη­ση της Κυβέρ­νη­σης και της Τοπι­κής Διοίκησης.

Κατα­λή­γο­ντας επε­σή­μα­νε πως η Εύβοια είναι περιο­χή υψη­λού κιν­δύ­νου και χρειά­ζε­ται ενί­σχυ­ση αυτές και τις επό­με­νες μέρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο