Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στην Πάτρα: Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα — Καλύτερη η εικόνα σε σύγκριση με τη νύχτα

Δύο πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να και ένα ελι­κό­πτε­ρο πραγ­μα­το­ποιούν από νωρίς σήμε­ρα το πρωί ρίψεις νερού στο μέτω­πο της φωτιάς που εκδη­λώ­θη­κε χθες το μεση­μέ­ρι σε αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Καλ­λι­θέα της Πάτρας και στην συνέ­χεια επε­κτά­θη­κε στην γει­το­νι­κή περιο­χή Πλα­τα­νό­βρυ­ση, του δήμου Ερυμάνθου.

Παράλ­λη­λα, συνε­χί­ζουν το έργο τους οι ισχυ­ρές επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, που απο­τε­λού­νται 118 πυρο­σβέ­στες, με έξι ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 35 οχή­μα­τα, οι οποί­ες επι­χει­ρού­σαν καθ΄ όλη την διάρ­κεια της νύχτας, προ­κει­μέ­νου να περιο­ρί­σουν την φωτιά και να την κρα­τή­σουν μακριά από κατοι­κη­μέ­νες περιοχές.

Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, η εικό­να που παρου­σιά­ζει σήμε­ρα το πρωί η φωτιά είναι καλύ­τε­ρη σε σύγκρι­ση με τη νύχτα, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει ανα­φερ­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ει κάποια κατοι­κη­μέ­νη περιοχή.

Σύμ­φω­να με τον ημε­ρή­σιο χάρ­τη πρό­βλε­ψης κιν­δύ­νου πυρ­κα­γιάς, μεγά­λο μέρος της Αχα­ΐ­ας βρί­σκε­ται σήμε­ρα στην κατη­γο­ρία του υψη­λού κινδύνου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο