Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στη Μαγνησία: Δύο νεκροί σε ενα προδιαγεγραμμένο έγκλημα

Δύο νεκροί σήμε­ρα ήρθαν να προ­στε­θούν στα θύμα­τα των πυρ­κα­γιών, οι οποί­ες συνι­στούν ένα μεγά­λο προ­δια­γε­γρα­μέ­νο έγκλημα.

Απαν­θρα­κω­μέ­νος εντο­πί­στη­κε ο 45χρονος κτη­νο­τρό­φος που αγνο­ού­νταν στον Άγιο Γεώρ­γιο Μαγνησίας.

Νωρί­τε­ρα, ο άτυ­χος κτη­νο­τρό­φος φέρε­ται να κινή­θη­κε προς το μαντρί του προ­κει­μέ­νου να δια­σώ­σει τα ζώα του από την φωτιά που ξέσπα­σε στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Βελεστίνου.

Ωστό­σο, φαί­νε­ται πως εγκλω­βί­στη­κε και έχα­σε τη ζωή του με τρα­γι­κό τρόπο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο θάνα­το στην περιο­χή της Μαγνη­σί­ας, καθώς νωρί­τε­ρα εντο­πί­στη­κε επί­σης απαν­θρα­κω­μέ­νη μέσα σε τρο­χό­σπι­το μία γυναί­κα στην περιο­χή Χορο­στά­σι Αλμυρού.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, η γυναί­κα είχε κινη­τι­κά προ­βλή­μα­τα. Το τρο­χό­σπι­το όπου έμε­νε μαζί με τον σύζυ­γο της κυκλώ­θη­κε από την φωτιά. Ο άνδρας της προ­σπά­θη­σε να την απο­μα­κρύ­νει, αλλά δεν πρόλαβε.

Ο άνδρας της νοση­λεύ­ε­ται στο Νοσοκομείο.

Στην περιο­χή και συγκε­κρι­μέ­να στο 293 χλμ. ξέσπα­σε νωρί­τε­ρα η φωτιά, η οποία πέρα­σε και την νησί­δα της Εθνι­κής οδού.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο