Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στον Ασπρόπυργο: Παραμένει ο κίνδυνος

Συνε­χί­ζει να καί­ει η πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε αργά το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας σε εργο­στά­σιο πλα­στι­κών στον Ασπρό­πυρ­γο. Εκτι­μά­ται ότι η πυρ­κα­γιά θα καί­ει για μέρες λόγω των εύφλε­κτων υλι­κών που υπάρ­χουν, ενώ οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις επι­χει­ρούν ρίψεις αφρού και νερού.

Ταυ­τό­χρο­να παρα­μέ­νει ο κίν­δυ­νος για επι­κίν­δυ­να αέρια που εκλύ­ο­νται στην ατμό­σφαι­ρα στην περιο­χή από τις εύφλε­κτες ύλες που υπάρ­χουν στον χώρο για τις ανά­γκες της παρα­γω­γής. Η ατμό­σφαι­ρα εξα­κο­λου­θεί να είναι απο­πνι­κτι­κή, με ένα πέπλο λευ­κού καπνού να ανα­δύ­ε­ται από το εργο­στά­σιο, γεγο­νός που για μια ακό­μα φορά φέρ­νει στο προ­σκή­νιο την ανά­γκη άμε­σων μέτρων προ­στα­σί­ας των κατοί­κων και των εργα­ζο­μέ­νων της περιο­χής, που είναι βαριά βιο­μη­χα­νι­κή ζώνη.

Το πρωί, ο Χρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ, έκα­νε τηλε­φω­νι­κή παρέμ­βα­ση στον υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Πανα­γιώ­τη Τσα­κλό­γλου για τους επι­κίν­δυ­νους καπνούς που εκλύ­ο­νται από την πυρ­κα­γιά, που συνε­χί­ζει να καί­ει στον Ασπρό­πυρ­γο. Ο Χρ. Κατσώ­της τόνι­σε την ανά­γκη να ληφθούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στις επι­χει­ρή­σεις της περιο­χής. Σημειώ­νε­ται ότι οι επι­χει­ρή­σεις της περιο­χής λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά την ίδια στιγ­μή που πριν λίγες ώρες η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία έστελ­νε μήνυ­μα προς τους κατοί­κους της περιο­χής να παρα­μεί­νουν στις κατοι­κί­ες τους εξαι­τί­ας της ύπαρ­ξης επι­κίν­δυ­νων καπνών.

Το βρά­δυ ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος, έκα­νε τηλε­φω­νι­κή παρέμ­βα­ση στον υπουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Χρή­στο Στυ­λια­νί­δη και ζήτη­σε να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για τον περιο­ρι­σμό και την κατά­σβε­ση της φωτιάς.

Μήνυ­μα για να …κλει­στούν στα σπί­τια έλα­βαν το βρά­δυ οι κάτοι­κοι της περιοχής.

Στο σημείο της πυρ­κα­γιάς στο εργο­στά­σιο ήταν από την πρώ­τη στιγ­μή κλι­μά­κιο της ΤΟ Βορειο­δυ­τι­κής Αττι­κής της ΚΟΑ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Κώστα Κών­στα, γραμ­μα­τέα της Οργά­νω­σης. Μάλι­στα το κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε εξορ­μή­σεις σε εργο­στά­σια της περιο­χής ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ανά­γκη μέτρων πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας των κατοί­κων και των εργα­ζο­μέ­νων της περιο­χής από τέτοια γεγονότα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η φωτιά, που ξεκί­νη­σε στον εξω­τε­ρι­κό χώρο εργο­στα­σί­ου, επί της οδού Αγί­ας Σοφί­ας, είχε μεγά­λη έντα­ση καθώς καί­γο­νταν πλαστικά.

Η φωτιά έκαι­γε σε τρία-τέσ­σε­ρα στρέμ­μα­τα του υπαί­θριου χώρου με την ατμό­σφαι­ρα στην περιο­χή να είναι απο­πνι­κτι­κή. Λόγω της πυρ­κα­γιάς είχε γίνει δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στην οδό Αγί­ας Σοφί­ας από το ύψος της Λεω­φό­ρου ΝΑΤΟ στο ρεύ­μα προς την Αττι­κή Οδό.

Κανο­νι­κά θα λει­τουρ­γή­σουν τα σχο­λεία της περιο­χής, σύμ­φω­να με την ΕΡΤ.

Πηγή: 902.gr

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο