Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο Μάτι: Δύο έτη φυλάκιση με αναστολή στον Διοικητή του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων για ανακριβή στοιχεία

Ποι­νή φυλά­κι­σης δύο ετών με ανα­στο­λή, για προ­σκό­μι­ση ψευ­δών στοι­χεί­ων στις εισαγ­γε­λι­κές αρχές, επέ­βα­λε το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών στον πρώ­ην διοι­κη­τή του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Επι­χει­ρή­σε­ων Ιωάν­νη Φωστιέ­ρη, σχε­τι­κά με τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Ι. Φωστιέ­ρης κατα­δι­κά­στη­κε πως είχε προ­σκο­μί­σει ψευ­δή στοι­χεία σχε­τι­κά με το σύστη­μα «Engage» το οποίο κατα­γρά­φει τη θέση και την κίνη­ση των οχη­μά­των της Πυρο­σβε­στι­κής. Η υπό­θε­ση εκδι­κά­στη­κε μετά από μήνυ­ση του αξιω­μα­τι­κού του Σώμα­τος Ι. Κώστα που ‑σύμ­φω­να με όσα κατήγ­γει­λε- είχε δια­πι­στώ­σει ανα­κρι­βή στοι­χεία στο λογισμικό.

Στη μήνυ­σή του στρε­φό­ταν και κατά του Χρή­στου Γκολ­φί­νου, τότε υπευ­θύ­νου του 199 και της κίνη­σης των οχη­μά­των της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας που όμως κρί­θη­κε αθώ­ος από το δικαστήριο

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο