Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Άνδρες της ΕΜΑΚ θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τους δύο εγκλωβισμένους

Του­λά­χι­στον 278 άτο­μα έχουν δια­σω­θεί, ενώ στους 11 ανέρ­χο­νται οι αγνο­ού­με­νοι μετα­ξύ των οποί­ων και 3 Έλλη­νες, από τη φωτιά στο Ε/Γ‑Ο/Γ ”Euroferry Olympia” σημαί­ας Ιτα­λί­ας στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­α­να­το­λι­κά της νήσου Ερει­κού­σας, ανα­κοί­νω­σε το μεση­μέ­ρι ο εκπρό­σω­πος του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, αρχι­πλοί­αρ­χος Νίκος Λαγκαδιανός.

Τόνι­σε ότι η επι­χεί­ρη­ση εντο­πι­σμού των 11 αγνο­ου­μέ­νων συνε­χί­ζε­ται, ενώ ανέ­φε­ρε ότι στη λίστα των δια­σω­θέ­ντων συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ένα ακό­μα άτο­μο που δεν υπήρ­χε στην επί­ση­μη λίστα των επιβατών.

Παράλ­λη­λα είπε ότι είναι σε εξέ­λι­ξη από το πρωί επι­χεί­ρη­ση για απε­γκλω­βι­σμό ακό­μα δύο αλλο­δα­πών επι­βαι­νό­ντων οι οποί­οι βρί­σκο­νται εντός του πλοί­ου και έχουν επι­κοι­νω­νή­σει με τις Αρχές.

Στο λιμά­νι της Κέρ­κυ­ρας κατέ­πλευ­σαν το σκά­φος της Ιτα­λι­κής Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας και το Ναυα­γο­σω­στι­κό σκά­φος του Λιμε­νι­κού όπου απο­βί­βα­σαν με ασφά­λεια όλους τους δια­σω­θέ­ντες του ”Euroferry Olympia”.

Όπως τόνι­σε ο κ.Λαγκαδιάνος κατα­βάλ­λε­ται κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για την κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς στο πλοίο από 3 ρυμουλ­κά σκά­φη με πυρο­σβε­στι­κή δυνα­τό­τη­τα και επι­βα­τη­γό οχη­μα­τα­γω­γό Ε/Γ‑Ο/Γ ανοι­κτού τύπου το οποίο μετα­φέ­ρει δύο πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα. Ανα­μέ­νο­νται επί­σης ένα πλω­τό πυρο­σβε­στι­κό καθώς και ένα ρυμουλ­κό με αυξη­μέ­νη πυρο­σβε­στι­κή δυνατότητα.

Στο σημείο μετα­βαί­νει εξάλ­λου Κλι­μά­κιο της Μονά­δας Υπο­βρυ­χί­ων Απο­στο­λών του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος-Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής, ενώ λαμ­βά­νο­νται, με μέρι­μνα της πλοιο­κτή­τριας εται­ρεί­ας, ενδει­κνυό­με­να μέτρα απο­φυ­γής θαλάσ­σιας ρύπανσης

Άνδρες της ΕΜΑΚ θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τους δύο άνδρες που είναι εγκλωβισμένοι στο πλοίο

Άνδρες της ΕΜΑΚ που κατευ­θύ­νο­νται στην Κέρ­κυ­ρα θα επι­χει­ρή­σουν να εντο­πί­σουν τους δύο άνδρες που βρί­σκο­νται εγκλω­βι­σμέ­νοι στο φλε­γό­με­νο πλοίο ”Euroferry Olympia” που βρί­σκε­ται βορειο­α­να­το­λι­κά της νήσου Ερεικούσας.

Πρό­κει­ται για δύο αλλο­δα­πούς οδη­γούς που είχαν επι­κοι­νω­νή­σει νωρί­τε­ρα με τις Αρχές.

Σε ξενοδοχεία μεταφέρθηκαν οι διασωθέντες επιβαίνοντες του “Euroferry Olympiα”

Σε τέσ­σε­ρα ξενο­δο­χεία της Κέρ­κυ­ρας μετα­φέρ­θη­καν οι δια­σω­θέ­ντες επι­βαί­νο­ντες του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου Euroferry Olympiα, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της ταυ­το­ποί­η­σης τους σε ειδι­κή αίθου­σα ανα­μο­νής του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Κέρ­κυ­ρας, ενώ πλη­ρο­φο­ρί­ες της λιμε­νι­κής αρχής Κέρ­κυ­ρας ανα­φέ­ρουν ότι αγνο­ού­νται άλλοι 14 άνθρωποι.

Έξι άτο­μα, μετα­φέρ­θη­καν με το ΕΚΑΒ, προ­λη­πτι­κά στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κέρ­κυ­ρας, ένας εκ των οποί­ων βρέ­θη­κε θετι­κός στον κορο­νο­ϊό, μετά από έλεγ­χο που διε­νερ­γή­θη­κε από κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ. Μετα­ξύ των δια­σω­θέ­ντων είναι και επτά παιδιά.

Από τις πρώ­τες δηλώ­σεις των Ελλή­νων επι­βα­τών η φωτιά φέρε­ται να ξέσπα­σε στο τρί­το κατά­στρω­μα όπου ήταν σταθ­μευ­μέ­να φορ­τη­γά και ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτοκίνητα.

«Ξυπνή­σα­με από τις σει­ρή­νες του πλοί­ου. Κάνεις δεν μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει τι έγι­νε. Οι περισ­σό­τε­ροι ήμα­σταν στις καμπί­νες. Το πλοίο βρι­σκό­ταν ανοι­χτά της Κέρ­κυ­ρας. Άρχι­σαν να το “πνί­γουν” οι καπνοί. Γίνα­με δύο ομά­δες και μας οδή­γη­σαν στις βάρ­κες. Έχουν μεί­νει πίσω άλλα δύο άτο­μα που επι­κοι­νω­νούν με τις Αρχές…» θα πει μετα­ξύ άλλων ο κ. Γιώρ­γος οδη­γός φορ­τη­γού από την Ελάσ­σο­να που πήγαι­νε στην Ιτα­λία, «με το φορ­τη­γό του να έχει πλέ­ον καεί ολο­σχε­ρώς», όπως λέει.

Η επι­βί­βα­ση στις λέμ­βους «έγι­νε γρή­γο­ρα και με ασφά­λεια», μας είπαν οι επι­βαί­νο­ντες, ενώ «για καλή τύχη», όπως ανα­φέ­ρουν, πολύ κοντά στο τρα­γι­κό συμ­βάν έπλεε το ιτα­λι­κό σκά­φος “Gardia di Finanza” της οικο­νο­μι­κής αστυ­νο­μί­ας του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Συνο­ριο­φυ­λα­κής και Ακτο­φυ­λα­κής, (Frontex), καθώς είχε δέσει τις προη­γού­με­νες μέρες στο λιμά­νι της Κέρ­κυ­ρας και σήμε­ρα τα μεσά­νυ­χτα ξεκί­νη­σε το ταξί­δι του για την Ιτα­λία ακο­λου­θώ­ντας την ίδια ακτο­πλοϊ­κή γραμ­μή του οχη­μα­τα­γω­γού πλοίο “Euroferry Olympiα”.

Με το “Gardia di Finanza” έφτα­σαν και οι περισ­σό­τε­ροι επι­βά­τες στο λιμά­νι της Κέρ­κυ­ρας, ενώ μάχη με τον χρό­νο δίνουν αυτή την ώρα οι ελλη­νι­κές Αρχές, παρα­πλέ­ο­ντα πλοία και σκά­φη για την ανεύ­ρε­ση των φερό­με­νων αγνοουμένων.

Σύμ­φω­να με τον διευ­θύ­νων σύμ­βου­λο του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Κέρ­κυ­ρας, Ζερ­βό­που­λο Σπυ­ρί­δων, «στους δια­σω­θέ­ντες επι­βά­τες που μετα­φέρ­θη­καν στον ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο χώρο του ΟΛΚΕ, παρή­χθη περί­θαλ­ψη, δια­τρο­φή και υγειο­νο­μι­κή κάλυ­ψη, ενώ μετά την ταυ­το­ποί­η­σή τους μετα­φέρ­θη­καν, χωρίς μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση, στα ξενο­δο­χεία της Κέρ­κυ­ρας. Ελπί­ζου­με να μην υπάρ­χουν απώ­λειες μετά από αυτό το δυσά­ρε­στο συμ­βάν» δήλω­σε ο κ. Ζερβόπουλος.

Στο συντο­νι­σμό της επι­χεί­ρη­σης διά­σω­σης και περί­θαλ­ψης των επι­βα­τών συμ­με­τεί­χε σήμε­ρα και ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Στέ­λιος Πέτσας που βρι­σκό­ταν στο νησί από χθες για υπη­ρε­σια­κούς λόγους, καθώς και ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας Γιάν­νης Κωτσιό­που­λος και ο διοι­κη­τής της 6ης ΥΠΕ Γιάν­νης Καρ­βέ­λης που βρι­σκό­ταν στην Κέρκυρα.

«Όλοι οι φορείς πρώ­του και δευ­τέ­ρου βαθ­μού τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης ήταν εδώ, όπως και όλο το κρά­τος, αλλά και οι εθε­λο­ντές του Ερυ­θρού Σταυ­ρού, του Σώμα­τος Ελλή­νων Προ­σκό­πων καθώς και η Ομά­δα Διά­σω­σης του νησιού που έσπευ­σαν να βοη­θή­σουν», τόνι­σε ο κ. Ζερβόπουλος.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο