Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Δεκατέσσερις οι αγνοούμενοι, οι τρεις Έλληνες

Άσχη­μες είναι δυστυ­χώς οι εξε­λί­ξεις από το πλοίο, το οποίο τυλί­χτη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής στις φλό­γες ανοι­χτά της Κέρ­κυ­ρας. Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες ό συνο­λι­κός αριθ­μός των αγνο­ού­με­νων είναι 14, εκ των οποί­ων οι τρεις είναι Έλληνες.

Σύμ­φω­να πάντα με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί από τις Αρχές οι 278 επι­βαί­νο­ντες, ενώ όπως έχει γνω­στο­ποι­η­θεί δυο άτο­μα (ένας Τούρ­κος και ένας Βούλ­γα­ρος) βρί­σκο­νται ακό­μα πάνω στο πλοίο και έχουν εγκλωβιστεί.

Στο σημείο όπου είναι σε εξέ­λι­ξη το συμ­βάν βρί­σκε­ται ένα πλοίο με πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα που κάνουν συνε­χείς ρίψεις νερού στο πλοίο, αλλά και ένα ρυμουλ­κό που επι­χει­ρεί και αυτό στην κατά­σβε­ση της φωτιάς.

Τρεις Ελλη­νες είναι μετα­ξύ των 10 αγνο­ου­μέ­νων από τη φωτιά τα ξημε­ρώ­μα­τα ανοι­χτά της νήσου Ερει­κού­σας, βόρεια της Κέρ­κυ­ρας, κατά την εκτέ­λε­ση του

Οι δύο εγκλω­βι­σμέ­νοι στο φλε­γό­με­νο πλοίο ‑πρό­κει­ται για έναν Βούλ­γα­ρο και έναν Τούρ­κο- είναι σε επι­κοι­νω­νία με τον Ύπαρ­χο για να τους προ­σεγ­γί­σει Σού­περ Πού­μα. Οι δύο εγκλω­βι­σμέ­νοι είναι Βούλ­γα­ροι και η επι­κοι­νω­νία με τις Αρχές είναι δύσκο­λη. Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης με δύο πυρο­σβε­στι­κά σκά­φη να προ­σπα­θούν να σβή­σουν τις φλό­γες στο φλε­γό­με­νο πλοίο. Γίνε­ται προ­σπά­θεια, μέσω επι­κοι­νω­νί­ας με τους εγκλω­βι­σμέ­νους, να φτά­σουν τα δύο άτο­μα στο κατά­στρω­μα και από εκεί να τους παρα­λά­βει ελικόπτερο.

Στο πλοίο υπό σημαία Ιτα­λί­ας, στο οποίο μαί­νε­ται η φωτιά, επέ­βαι­ναν σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες κατα­στά­σεις 290 άτο­μα (239 επι­βά­τες και το 51 άτο­μα πλή­ρω­μα.), 25 Ι.Χ. οχή­μα­τα και 153 φορτηγά.

Στη θαλάσ­σια περιο­χή, όπου βρί­σκε­ται το φλε­γό­με­νο πλοίο, επι­χει­ρούν τρία ελι­κό­πτε­ρα και γίνο­νται προ­σπά­θειες για απε­γκλω­βι­σμό δύο ατό­μων από τη γέφυ­ρα του πλοίου.

Σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας, στο πλοίο επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 290 επι­βαί­νο­ντες, επι­βά­τες και πλή­ρω­μα. Από αυτούς 21 είναι Έλλη­νες 14 επι­βά­τες και 7 άτο­μα από το πλήρωμα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο