Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Διασώθηκαν οι δύο εγκλωβισμένοι — Διακόπηκαν οι έρευνες — Αγνοούνται 11

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η διά­σω­ση των δύο εγκλω­βι­σμέ­νων οδη­γών που βρί­σκο­νταν στο φλε­γό­με­νο πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο τα μεσά­νυ­χτα ξέσπα­σε πυρ­κα­γιά ενώ έπλεε στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­α­να­το­λι­κά της νήσου Ερεί­κου­σας, κατά την εκτέ­λε­ση προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου δρο­μο­λο­γί­ου από την Ηγου­με­νί­τσα προς το Πρί­ντε­ζι, μετά από επι­χεί­ρη­ση βατρα­χαν­θρώ­πων του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και της ΕΜΑΚ.

Οι άνδρες του Λιμε­νι­κού, με τη βοή­θεια οδη­γιών των δύο εγκλω­βι­σμέ­νων οδη­γών (τουρ­κι­κής και βουλ­γά­ρι­κης κατα­γω­γής), κατά­φε­ραν και εισήλ­θαν στο εσω­τε­ρι­κό του φλε­γό­με­νου πλοί­ου και κατά­φε­ραν να τους δια­σώ­σουν. Ο ένας από τους δύο οδη­γούς δεν περι­λαμ­βά­νε­ται στην επί­ση­μη λίστα των επιβατών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ και οι δύο φέρε­ται να έχουν ανα­πνευ­στι­κό πρό­βλη­μα λόγω του καπνού που εισέ­πνευ­σαν, με τον έναν εκ των δύο να είναι σε πιο σοβα­ρή κατάσταση.

Οι δύο εγκλω­βι­σμέ­νοι επι­βά­τες φέρε­ται πως βρή­καν διέ­ξο­δο σωτη­ρί­ας σε ένα «τυφλό» σημείο του πλοί­ου, στο 5ο υπό­γειο κατά­στρω­μα, όπου κατέ­φυ­γαν προ­κει­μέ­νου να γλυ­τώ­σουν από τις πύρι­νες φλόγες.

Εξα­κο­λου­θούν να αγνο­ού­νται 11 επι­βά­τες. Ανά­με­σα στους αγνο­ού­με­νους είναι 3 Έλληνες.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το Λιμε­νι­κό, δια­κό­πη­καν οι έρευ­νες των μελών της ΕΜΑΚ στο πλοίο «Euroferry Olympia». Οι έρευ­νες θα ξεκι­νή­σουν με το πρώ­το φως της ημέ­ρας. Οι δύο ενα­έ­ριοι δια­σώ­στες και οι άλλοι τέσ­σε­ρις πυρο­σβέ­στες που είχαν ανέ­βει στο πλοίο απο­μα­κρύν­θη­καν. Όπως σημεί­ω­ναν πηγές από το λιμε­νι­κό σώμα, τα θερ­μι­κά φορ­τία στο πλοίο, το σκο­τά­δι και οι πυκνοί καπνοί δυσχε­ραί­νουν το έργο των διασωστών.

Λίγο νωρί­τε­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η επι­χεί­ρη­ση ταυ­το­ποί­η­σης και κατα­μέ­τρη­σης των επι­βα­τών και του πλη­ρώ­μα­τος του επι­βα­τη­γού από την οποία μέχρι στιγ­μής έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί 278 άτομα.

Στο λιμά­νι της Κέρ­κυ­ρας κατέ­πλευ­σαν το σκά­φος της Ιτα­λι­κής Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας και το Ναυα­γο­σω­στι­κό σκά­φος του Λιμε­νι­κού όπου απο­βί­βα­σαν με ασφά­λεια όλους τους δια­σω­θέ­ντες του «Euroferry Olympia».

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ΓΝ Κέρ­κυ­ρας, δια­κο­μί­στη­καν στο νοσο­κο­μείο 10 ασθε­νείς (9 άνδρες, 1 γυναί­κα), στους οποί­ους παρα­σχέ­θη­καν άμε­σα οι πρώ­τες βοή­θειες. Οι 6 από αυτούς παρου­σί­α­ζαν ελα­φρύ ανα­πνευ­στι­κό πρό­βλη­μα και παρα­μέ­νουν νοση­λευό­με­νοι στην Πνευ­μο­νο­λο­γι­κή και Παθο­λο­γι­κή κλι­νι­κή του Νοσο­κο­μεί­ου για προ­λη­πτι­κούς λόγους. Ακό­μα, ένας ασθε­νής με κάκω­ση μηνί­σκου παρα­μέ­νει νοση­λευό­με­νος προ­λη­πτι­κά στην πνευ­μο­νο­λο­γι­κή κλι­νι­κή λόγω ανα­πνευ­στι­κής δυσχέρειας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο