Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Διασώθηκε 21χρονος οδηγός — Ελπίδες για τον εντοπισμό και των άλλων αγνοουμένων

Ο 21χρονος Λευ­κο­ρώ­σος, ένας από τους 11 αγνο­ού­με­νος, που εντο­πί­στη­κε σήμε­ρα ζωντα­νός στην πρύ­μνη του πλοί­ου Euroferry Olympia και απε­γκλω­βί­στη­κε, ανα­νε­ώ­νο­ντας τις ελπί­δες ότι θα βρε­θούν και άλλοι επι­βά­τες ζωντα­νοί, έφθα­σε με ταχύ­πλοο του Λιμε­νι­κού στην Κέρ­κυ­ρα και μετα­φέ­ρε­ται στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο του νησιού.

Ο ίδιος φέρε­ται να ανέ­βη­κε μόνος του στο κατά­στρω­μα και από εκεί τα συνερ­γεία τον κατέβασαν.

Η πρώ­τη λέξη του 21χρονου όταν δια­σώ­θη­κε ήταν «Ζω;» «Πεί­τε μου ότι είμαι ζωντα­νός». Όταν ρωτή­θη­κε για άλλους επι­βά­τες, φέρε­ται να είπε ότι «άκου­γα και άλλες φωνές». Φτά­νο­ντας στο λιμά­νι δεν θέλη­σε να κάνει δηλώ­σεις αλλά το χαμό­γε­λο του ήταν αρκε­τό! Το όνο­μα του ήταν στη λίστα των αγνοουμένων.

Το πλοίο έχει ρυμουλ­κη­θεί σε ασφα­λές σημείο στο βόρεια της Κέρ­κυ­ρας. ενώ και σήμε­ρα γίνο­νται ρίψεις νερού σε περι­φε­ρεια­κά σημεία του πλοί­ου και όχι στο εσω­τε­ρι­κό του, προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί ψύξη αλλά και να μην δια­τα­ρα­χθεί η ευστά­θειά του.

Εντός της ημέ­ρας δεν απο­κλεί­ε­ται να υπάρ­ξει νέα επι­χεί­ρη­ση από ειδι­κή ομά­δα επί του πλοί­ου για τον εντο­πι­σμό των υπο­λοί­πων 11 αγνο­ου­μέ­νων αν το θερ­μι­κό και τοξι­κό φορ­τίο πέσει.

Η μετα­κί­νη­ση του πλοί­ου στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο κρί­θη­κε ανα­γκαία λόγω αλλα­γής των και­ρι­κών συν­θη­κών στη θαλάσ­σια περιο­χή αλλά και να δια­σφα­λι­στεί ότι δεν θα κιν­δυ­νεύ­ει να παρα­συρ­θεί και να προ­σα­ρά­ξει στα αβα­θή ή να σε προ­σκρού­σει επά­νω σε κάποιο άλλο πλοίο.

Περι­με­τρι­κά του πλοί­ου βρί­σκο­νται πέντε ρυμουλ­κά, πλοιά­ριο της Πυρο­σβε­στι­κής και δύο πλω­τά του Λιμε­νι­κού. Επί­σης επι­χει­ρεί ελικόπτερο.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο