Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Τα ερωτήματα και η προφητική καταγγελία των επαγγελματιών οδηγών για την πλοιοκτήτρια

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Από τη δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να, τις μαρ­τυ­ρί­ες επι­βα­τών και επαγ­γελ­μα­τιών οδη­γών οι οποί­οι έχουν πρό­τε­ρη εμπει­ρία των συν­θη­κών που επι­κρα­τούν σε ταξί­δια με το συγκε­κρι­μέ­νο φέρι, καθώς και ανα­λύ­σεις ειδι­κών ερευ­νη­τών για ναυ­τι­κά ατυ­χή­μα­τα εγεί­ρε­ται μια σει­ρά από ερω­τη­μα­τι­κά. Ταυ­τό­χρο­να, η προ ετών (προ­φη­τι­κή) καταγ­γε­λία των  επαγ­γελ­μα­τιών οδη­γών για την πλοιο­κτή­τρια εται­ρεία υπεν­θυ­μί­ζει το περι­στα­τι­κό με το «Norman Atlantic»

Ισχύ­ει, φερ’ ειπείν, ότι οδη­γός και συνο­δη­γός, κυρί­ως στα φορ­τη­γά ταξι­δεύ­ουν με ένα μόνο εισι­τή­ριο, άρα ο ένας από τους δύο παρα­μέ­νει στο όχη­μα κατά τη διάρ­κεια του ταξι­διού; Συνα­φώς, το άτο­μο που δεν δια­θέ­τει εισι­τή­ριο κατα­γρά­φε­ται ως επι­βά­της ή τα στοι­χεία του δεν καταχωρίζονται;

Ισχύ­ει ότι όταν ελλι­με­νί­ζο­νται πλοία της κατη­γο­ρί­ας του Euroferry Olympia, οι υπεύ­θυ­νοι του πλη­ρώ­μα­τος απε­νερ­γο­ποιούν το σύστη­μα πυρα­νί­χνευ­σης και ενί­ο­τε αμε­λούν να το ενερ­γο­ποι­ή­σουν ξανά, ενδε­χο­μέ­νως μάλι­στα εσκεμ­μέ­να, καθώς γνω­ρί­ζουν ότι υπάρ­χουν, κατά παρα­βί­α­ση των αυστη­ρών κανο­νι­σμών, άνθρω­ποι στο γκα­ράζ, οι οποί­οι επι­πλέ­ον καπνί­ζουν εν πλω;

Από την πλευ­ρά της, πάντως, η πλοιο­κτή­τρια εται­ρεία Grimaldi Lines υπο­στη­ρί­ζει πως στο γκα­ράζ του Euroferry Olympia δεν υπήρ­χε κανέ­νας επι­βά­της, καθώς απο­τε­λεί πάγια πολι­τι­κή της εται­ρεί­ας να γίνο­νται αυστη­ροί έλεγ­χοι σε όλα τα μετα­φε­ρό­με­να οχήματα.

Η επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΟΦΑΕ

Παράλ­λη­λα, στο φως της δημο­σιό­τη­τας ήλθε επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας του ΣΕΟΦΑΕ (Συν­δι­κά­το Επαγ­γελ­μα­τιών Οδη­γών Φορ­τη­γών Αυτο­κι­νή­των Ελλά­δας), η οποία το 2017 είχε απο­στα­λεί προς την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, καταγ­γέλ­λο­ντας ότι, ειδι­κά στα πλοία της Grimaldi Group (Euroferry Olympia και Euroferry Egnazia) οι συν­θή­κες δια­βί­ω­σης και ανά­παυ­σης των οδη­γών κατά τον πλου είναι άσχη­μες, θυμί­ζο­ντας, μάλι­στα, «γαλέ­ρα 16ου αιώ­να», όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά τονι­ζό­ταν. Μετα­ξύ άλλων ο ΣΕΟΦΑΕ επι­σή­μαι­νε ότι:

- Η στοι­βα­σία των ΦΔΧ δεν τηρεί τους κανό­νες ασφα­λεί­ας για τον πλου των πλοί­ων (κατά τα καταγ­γελ­λό­με­να είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο που δεν χωρά να περά­σει ούτε άνθρω­πος 30 κιλών).

- Δεν δου­λεύ­ουν τα εξα­ε­ρι­στι­κά στα γκα­ράζ των πλοί­ων, με συνέ­πεια η κατά­στα­ση να είναι ανυ­πό­φο­ρη από τα καυ­σα­έ­ρια των ΦΔΧ.

- Οι καμπί­νες του πλοί­ου πολ­λές φορές δεν επαρ­κούν για τους επι­βαί­νο­ντες με ό,τι συνε­πά­γε­ται αυτό.

- Οι καμπί­νες των πλοί­ων δεν τηρούν τις προ­δια­γρα­φές για την ξεκού­ρα­ση και ανά­παυ­ση των οδη­γών. Είναι σε άθλια κατά­στα­ση σε ό,τι αφο­ρά την υγιει­νή και ελλο­χεύ­ουν μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες (κυκλο­φο­ρούν έντο­μα, κατσα­ρί­δες κ.λπ.)

- Οι χώροι καθα­ρι­σμού και υγιει­νής των οδη­γών (τουα­λέ­τες, ντους) δεν λειτουργούν.

- Ο κλι­μα­τι­σμός δεν λει­τουρ­γεί, με συνέ­πεια οι οδη­γοί να κοι­μού­νται όπου βρουν (σαλό­νι κ.λπ.) ή για όσους επι­τρέ­πε­ται η πρό­σβα­ση (λόγω στοι­βα­σί­ας) στις καμπί­νες των φορ­τη­γών (μνή­μες «Norman Atlantic» κύριε Υπουργέ)

- Πολ­λοί συνά­δελ­φοι έχουν υπο­στεί τρο­φι­κή δηλη­τη­ρί­α­ση από το φαγη­τό του πλοίου.

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΕΟΦΑΕ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο