Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δορυφορικός εντοπισμός εστιών δασικής πυρκαγιάς

Μεγά­λη οικο­λο­γι­κή και οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή προ­κά­λε­σε η δασι­κή πυρ­κα­γιά στο Νότιο Ρέθυ­μνο που ξεκί­νη­σε το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής κοντά στη Κρύα Βρύ­ση, σύμ­φω­να με το Meteo. Οι θυελ­λώ­δεις βόρειοι άνε­μοι που συνε­χί­ζουν να πνέ­ουν το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του δυσχε­ραί­νουν το έργο των πυρο­σβε­στι­κών μέσων, καθώς σημειώ­νο­νται συνε­χώς αναζωπυρώσεις.

Στον χάρ­τη που ακο­λου­θεί παρου­σιά­ζο­νται οι θερ­μι­κές ανω­μα­λί­ες στο έδα­φος όπως κατα­γρά­φη­καν από δορυ­φό­ρους το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 15/7 και το Σάβ­βα­το 16/7.

Οι δορυ­φο­ρι­κές μετρή­σεις δεί­χνουν ότι τα ενερ­γά μέτω­πα το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του έχουν περιο­ρι­στεί σημα­ντι­κά σε έκτα­ση, με τον κίν­δυ­νο των ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων όμως να παρα­μέ­νει υψη­λός λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων. Εκτί­μη­ση της καμέ­νης έκτα­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το βρά­δυ του Σαβ­βά­του αξιο­ποιώ­ντας δορυ­φο­ρι­κά δεδο­μέ­να υψη­λό­τε­ρης ανάλυσης.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο