Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Δύσκολη πυρκαγιά στο Ντράφι Πεντέλης — Μήνυμα από το 112

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στην Πυρο­σβε­στι­κή έπει­τα από την πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε λίγο μετά τις 5 το από­γευ­μα στο Ντρά­φι της Πεντέλης.

Στο σημείο έχουν σπεύ­σει ισχυ­ρές δυνά­μεις, καθώς αυτή την ώρα επι­χει­ρούν 78 πυρο­σβέ­στες με 5 πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, 22 οχή­μα­τα, 28 Ρου­μά­νοι πυρο­σβέ­στες με 3 υδρο­φό­ρα και 1 ανα­γνω­ρι­στι­κό, καθώς και 11 αερο­σκά­φη και 5 ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων το ένα λει­τουρ­γεί ως συντονιστικό.

Η φωτιά ξεκί­νη­σε ανά­με­σα στο Ντα­ού και στο Ντρά­φι της Πεντέ­λης και όπως δήλω­σε στην ΕΡΤ, ο εκπρό­σω­πος Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής, επι­πυ­ρα­γός, Γιάν­νης Αρτο­ποιός η φωτιά κινεί­ται προς το Ντρά­φι της Πεντέ­λης, ωστό­σο μέχρι στιγ­μής δεν απει­λεί κατοι­κη­μέ­νες περιοχές.

Ο κ. Αρτο­ποιός έκα­νε λόγο για μια δύσκο­λη πυρ­κα­γιά ενώ απηύ­θυ­νε έκκλη­ση στους πολί­τες να ακού­νε τις οδη­γί­ες των δημό­σιων αρχών. «Αυτή την στιγ­μή είναι σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή όλη η Αττι­κή και έχου­με καλέ­σει οχή­μα­τα κι από την υπό­λοι­πη Ελλά­δα να συν­δρά­μουν στην πυρ­κα­γιά. Προ­σπα­θού­με να κάνου­με, να κυκλώ­σου­με την πυρ­κα­γιά, να πάμε σε όλη την περί­με­τρο έτσι ώστε να μην κιν­δυ­νεύ­σει καμία περιο­χή. », ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοι­κοι της περιο­χής δέχθη­καν κλή­ση από το 112 με το μήνυ­μα “να είστε σε ετοι­μό­τη­τα” για την περί­πτω­ση που χρεια­στεί να προ­χω­ρή­σουν οι αρχές σε περαι­τέ­ρω ενέρ­γειες στις περιο­χές Πεντέ­λη, Νέα Πεντέ­λη, Ντρά­φι, Ντα­ού, Διώ­νη και Καλλιτεχνιούπολη.

Μήνυμα από το 112

Στις 18.20 περί­που, μήνυ­μα έκτα­κτης ανά­γκης από το 112 έλα­βαν οι κάτοι­κοι των περιο­χών Πεντέ­λη, Νέα Πεντέ­λη, Ντρά­φι, Ντα­ού Πεντέ­λης, Διώ­νη και Καλ­λι­τε­χνού­πο­λη. Οι κάτοι­κοι των περιο­χών αυτών καλού­νται να παρα­μεί­νουν σε ετοι­μό­τη­τα και να ακο­λου­θούν τις οδη­γί­ες των Αρχών.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο