Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα — Λέσβος: Πυρκαγιά σε δασική περιοχή-Προληπτική εκκένωση των Βατερών

Η προ­λη­πτι­κή εκκέ­νω­ση του πολυ­σύ­χνα­στοι του­ρι­στι­κού προ­ο­ρι­σμού των Βατε­ρών απο­φα­σί­στη­κε πριν από λίγο από τον δήμαρ­χο Δυτι­κής Λέσβου Ταξιάρ­χη Βέρ­ρο έπει­τα από εισή­γη­ση της Πυρο­σβε­στι­κής Υπηρεσίας.

Η δασι­κή πυρ­κα­γιά, που ξεκί­νη­σε στις 10 το πρωί, κρί­νε­ται ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη με δύο μέτω­πα, ένα προς το χωριό Βρί­σα και ένα προς τον οικι­σμό των Βατερών.

Στα μέτω­πα εκτός από επί­γειες δυνά­μεις επι­χει­ρούν τα τρία δασο­πυ­ρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να που εδρεύ­ουν στη Λέσβο, ενώ ανα­μέ­νο­νται ενι­σχύ­σεις από τη βόρεια Ελλάδα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο