Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Μαίνεται η πυρκαγιά στα Καλύβια — Εκκενώνονται Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια και έξι οικισμοί

Φωτιά τώρα: Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η πυρ­κα­γιά στα Καλύ­βια και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή, ενώ σε ύφε­ση βρί­σκε­ται η φωτιά στη Νέα Μάκρη.

Οσον αφο­ρά την πρώ­τη, που εμπνέ­ει μεγα­λύ­τε­ρη ανη­συ­χία, εκκέ­νω­θη­καν έξι οικι­σμοί, ενώ δόθη­κε ανά­λο­γη εντο­λή και για την Ανάβυσσο.

Και στις δύο περι­πτώ­σεις εστά­λη­σαν ειδο­ποι­ή­σεις από το «112».

Συγκερ­κι­μέ­να, προη­γή­θη­καν οι εκκε­νώ­σεις των οικι­σμών Φέρι­ζα, Ολυ­μπος, Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα, Αρης Σαρω­νί­δας, Αγια­σμό­θι και Αγιος Παντε­λε­ή­μο­νας, ενώ ακο­λού­θη­σε η Ανάβυσσος.

Ακό­μη, απο­μα­κρύ­θνη­καν 27 παι­διά από το οικο­τρο­φείο «Αργώ».

Επι­πλέ­ον, υπήρ­ξε περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων της Πυρο­σβε­στι­κής και στην περιο­χή επι­χει­ρούν 117 πυρο­σβέ­στες με 7 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 35 οχή­μα­τα, πέντε αερο­σκά­φη εκ των οποί­ων το ένα είναι Σινούκ του στρα­τού. Επί­σης συν­δρά­μουν εθε­λο­ντές και υδρο­φό­ρες ΟΤΑ.

Την επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης συντο­νί­ζει ο αρχη­γός του Σώμα­τος, Στέ­φα­νος Κολοκούρης.

Ο δήμαρ­χος Σαρω­νι­κού Πέτρος Φιλίπ­που σημεί­ω­σε ότι η φωτιά μαί­νε­ται ανά­με­σα σε οικί­ες, ενώ τόνι­σε πως έχουν καεί κάποια σπί­τια. Όπως τόνι­σε, το μέτω­πο είναι μεγά­λο, ενώ ο καπνός είναι πυκνός και οι άνε­μοι ισχυ­ροί. Ο ίδιος σημεί­ω­σε ότι οι τοπι­κές αρχές καλούν τον κόσμο να απο­μα­κρυν­θεί από τα σπί­τια στην περιο­χή Φέριζα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή προ­χώ­ρη­σε η Αστυ­νο­μία. Ειδι­κό­τε­ρα, δια­κό­πη­κε η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στα εξής σημεία:

– Στη λεω­φό­ρο Καρα­μαν­λή, από το ύψος της Λεω­φό­ρου Αθη­νών-Σου­νί­ου (ύψος Grand Resort), στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας από Αθή­να προς Σού­νιο (ανα­στρο­φή οχη­μά­των προς Αθήνα)

– Στη Λεω­φό­ρο Καρα­μαν­λή από το ύψος της Λεω­φό­ρου Λαυ­ρί­ου (ανα­στρο­φή οχη­μά­των προς Αθήνα).

– Στη Λεω­φό­ρο Αθη­νών-Σου­νί­ου από το ύψος της οδού Αγί­ας Φωτει­νής στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας από Σού­νιο προς Αθή­να (ανα­στρο­φή οχη­μά­των προς Σούνιο).

Νέα Μάκρη

Οσον αφο­ρά την πυρ­κα­γιά στη Νέα Μάκρη, η εικό­να τις τελευ­ταί­ες ώρες είναι βελτιωμένη.

Σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο, η φωτιά βρί­σκε­ται σε ύφε­ση με μικρές μόνο εστί­ες, ωστό­σο ισχυ­ρές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις παρα­μέ­νουν στην περιο­χή, λόγω αναζωπυρώσεων.

Δεν έχουν υπάρ­ξει ανα­φο­ρές για ζημιές σε σπί­τια, ενώ επι­βε­βαιώ­νε­ται η εκδο­χή που θέλει την πυρ­κα­γιά να ξεκί­νη­σε από όχη­μα που τυλί­χθη­κε στις φλό­γες εν κινήσει.

Για προ­λη­πτι­κούς λόγους, απο­μα­κρύν­θη­καν νωρί­τε­ρα έξι άτο­μα από εγκα­τα­στά­σεις του ΕΜΠ στην περιοχή.

Σημειώ­νε­ται ότι λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που ανα­μέ­νο­νται και αύριο, διε­τά­χθη επι­φυ­λα­κή για το σύνο­λο του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος σε όλη τη χώρα.

fotia kaluvia1 fotia kaluvia2 fotia kaluvia3 fotia kaluvia4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο