Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη — Έκτακτη ενημέρωση στις 18:00 από την Πυροσβεστική

Έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση από τον εκπρό­σω­πο Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής για τις δασι­κές πυρ­κα­γιές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα στις 18.00.

Σημειώ­νε­ται ότι βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε σε δασι­κή έκτα­ση στο Πόρ­το Γερμενό.

Στο μετα­ξύ τερά­στιες είναι οι ζημιές που αφή­νει πίσω της η πυρ­κα­γιά που ξεκί­νη­σε χθες από το Σερ­νι­κά­κι Φωκί­δας και έφτα­σε να απει­λεί ακό­μα και την Ιτέα, φέρ­νο­ντας τους αγρό­τες σε από­γνω­ση καθώς είδαν χιλιά­δες στρέμ­μα­τα του ιστο­ρι­κού ελαιώ­να να γίνο­νται στάχτη.

Πόρτο Γερμενό: Σε χαράδρα εξακολουθεί να καίει η πυρκαγιά

Σε χαρά­δρα καί­ει η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε στο Πόρ­το Γερ­με­νό. Αυτή την ώρα, οι φλό­γες δεν απει­λούν κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή και έχουν μέτω­πο προς την Ψάθα.

Για την κατά­σβε­σή της βρί­σκο­νται στο σημείο και επι­χει­ρούν 130 πυρο­σβέ­στες με 35 οχή­μα­τα, έξι ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, ενώ από αέρος συν­δρά­μουν πέντε αερο­σκά­φη και έξι ελι­κό­πτε­ρα, εκ των οποί­ων το ένα ως συντο­νι­στι­κό. Στη μάχη με τις φλό­γες συμ­με­τέ­χουν και Ρου­μά­νοι πυρο­σβέ­στες, ενώ συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου ΟΤΑ, καθώς και δυνά­μεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, στην περιο­χή πνέ­ουν ισχυ­ροί άνεμοι

Νωρί­τε­ρα, δόθη­κε εντο­λή εκκέ­νω­σης του Μύτι­κα. Οι κάτοι­κοι του οικι­σμού, μέσω του «112», κλή­θη­καν να μετα­κι­νη­θούν προς την Ψάθα.

Φωτιές σε Κορινθία και Άραξο

Πέρα από το πύρι­νο μέτω­πο που μαί­νε­ται στο Πόρ­το Γερ­με­νό και τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις στην Ιτέα, νέα πυρ­κα­γιές ξέσπα­σαν το μεση­μέ­ρι της Τρί­της σε Κόριν­θο και στον Άραξο.

Στην Κοριν­θία, η πυρ­κα­γιά μαί­νε­ται σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Άγιος Ιωάν­νης, ενώ κοντά είναι το μονα­στή­ρι της Φανε­ρω­μέ­νης. Ισχυ­ρές επί­γειες και ενα­έ­ριες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις επι­χει­ρούν στην περιοχή.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο σημείο επι­χει­ρούν 30 πυρο­σβέ­στες, με μία ομά­δα πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος και 10 οχή­μα­τα, ενώ από αέρος πραγ­μα­το­ποιούν ρίψεις νερού έξι πυρο­σβε­στι­κά αεροπλάνα.
Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, η φωτιά δεν απει­λεί μέχρι τώρα κατοι­κη­μέ­νες περιοχές.

Όσον αφο­ρά στην πυρ­κα­γιά στον Άρα­ξο Αχα­ΐ­ας, σημειώ­θη­κε στην περιο­χή Καλα­μά­κι και η εικό­να της κατά­σβε­σης είναι καλή, σύμ­φω­να με την Πυροσβεστική.

Έχουν κινη­το­ποι­η­θεί 22 πυρο­σβέ­στες με 8 οχή­μα­τα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λ. Μαραθώνος

Υπό μερι­κό έλεγ­χο τέθη­κε από την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε νωρί­τε­ρα επί της Λ. Μαρα­θώ­νος, κοντά στην Αττι­κή οδό, στο Πικέρμι.

Στο σημείο της φωτιάς ήταν κλι­μά­κιο της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Μεσο­γεί­ων και Λαυ­ρε­ω­τι­κής του ΚΚΕ που βοή­θη­σε στην κατάσβεση.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη σε τρεις Περιφέρειες

Σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης & Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρ­τη 6 Ιου­λί­ου 2022, προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) για τις εξής περιοχές:

–Περι­φέ­ρεια Αττικής

–Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (ΠΕ Βοιω­τί­ας, ΠΕ Εύβοιας)

–Περι­φέ­ρεια Βορεί­ου Αιγαί­ου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο