Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στα Νέα Στύρα της Εύβοιας

Φωτιά τώρα: Μεγά­λη φωτιά βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στη σε δασι­κή έκτα­ση στα Νέα Στύ­ρα Καρύ­στου στην Εύβοια. Η φωτιά ξεκί­νη­σε από άγνω­στη αιτία ενώ μέχρι να φτά­σουν κοντά στην εστία της φωτιάς τα πρώ­τα πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα οι κάτοι­κοι από το χωριό Νημπο­ριό άρχι­σαν να εγκα­τα­λεί­πουν τα σπί­τια τους, ενώ στη συνέ­χεια δια­τά­χθη­κε η εκκέ­νω­ση του οικι­σμού για λόγους ασφαλείας.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες η φωτιά πήρε μεγά­λες δια­στά­σεις και επε­κτά­θη­κε πολύ γρή­γο­ρα σε δασι­κή έκτα­ση πολύ κοντά στον οικι­σμό βοη­θού­με­νη από τους πολύ ισχυ­ρούς ανέμους.

Ήδη συγκε­ντρώ­νο­νται πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις όχι μόνο από την Εύβοια αλλά και ευρύ­τε­ρα από τη Στε­ρεά Ελλά­δα, τη Λιβα­δειά, τη Θήβα και τη Λαμία καθώς οι ισχυ­ροί άνε­μοι δεν επέ­τρε­ψαν στα τρία αερο­πλά­να που έφτα­σαν στην περιο­χή να κάνουν βολές.

Σε εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια

«Εργα­ζό­μα­στε για να απο­τρέ­ψου­με την επέ­κτα­ση της φωτιάς προς τον οικι­σμό Νημπο­ριό που έχει εκκε­νω­θεί προ­λη­πτι­κά» δηλώ­νει στο ΑΠΕ — ΜΠΕ ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης της Εύβοιας Γιώρ­γος Κελαϊ­δί­της που βρί­σκε­ται στο μέτω­πο της φωτιάς.

Στην περιο­χή έχουν συγκε­ντρω­θεί ισχυ­ρές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις μετα­ξύ των οποί­ων τρία ελι­κό­πτε­ρα, δύο αερο­πλά­να. ισχυ­ρές επί­γειες δυνά­μεις οι οποί­ες ενι­σχύ­ο­νται και από πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα που μετα­κι­νού­νται προς την περιο­χή ενώ παράλ­λη­λα υπάρ­χουν υδρο­φό­ρες της Περι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς και των δήμων όπως επί­σης και χωμα­τουρ­γι­κά μηχανήματα.

“Στην αρχή η φωτιά κινή­θη­κε επι­κίν­δυ­να και προς τα Νέα Στύ­ρα. Φοβη­θή­κα­με αλλά πολύ γρή­γο­ρα έφτα­σαν πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις οι οποί­ες απο­μά­κρυ­ναν κάθε κίν­δυ­νο. Αυτή την ώρα δεν υπάρ­χει μέτω­πο προς τα Νέα Στύ­ρα και επι­κε­ντρώ­νο­νται όλες οι προ­σπά­θειες προς το Νημπο­ριό όπου έχει εκκε­νω­θεί προ­λη­πτι­κά το χωριό» δηλώ­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώρ­γος Παπα­νι­κο­λά­ου ξενο­δό­χος από την περιο­χή και ο ίδιος δια­πι­στώ­νει ακό­μη ότι “απέ­τρε­ψαν τον κίν­δυ­νο επέ­κτα­σης της φωτιάς στα Νέα Στύ­ρα οι ισχυ­ρές δυνά­μεις που έφτα­σαν στην περιο­χή τόσο οι επί­γειες όσο και τα σινούκ και απο­μά­κρυ­ναν τον εφιάλ­τη. Το μέτω­πο πάντως εξα­κο­λου­θεί είναι μεγά­λο καθώς υπάρ­χουν ισχυ­ροί άνε­μοι» όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημειώνει .

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο